Forskrift for husholdningsavfall, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner, Vest-Agder

DatoFOR-2010-06-24-1012
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
EndrerFOR-1994-11-30, FOR-1996-09-11, FOR-1995-03-21, FOR-1995-11-09
Gjelder forKristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, Vest-Agder

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kristiansand bystyre 22. juni 2010, Søgne kommunestyre 17. juni 2010, Vennesla kommunestyre 17. juni 2010 og Songdalen kommunestyre 24. juni 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34 § 37, § 79, § 83 og § 85.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften har som mål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall.

Mål, strategier og tiltak for avfallsarbeidet er nedfelt i kommunens avfallsplan.

§ 2.Virkeområde 

§ 2.1. Forskriften omfatter håndtering av husholdningsavfall i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla og regulerer Avfall Sørs og abonnentenes ansvar og oppgaver knyttet til sortering, oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall. Forskriften fastsetter også bestemmelser om

1.Avfallsgebyrer
2.Renovasjon av hytter og fritidseiendommer
3.Hjemmekompostering
4.Farlig avfall.

Næringslivet er i henhold til forurensingslovens § 32 pliktige til å sørge for at eget avfall gjenvinnes eller håndteres på annen lovlig måte. 

§ 2.2. Med hjemmel i forurensningslovens § 30, 1. ledd, er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall. Ordningen omfatter alle bebygde eiendommer der det kan oppstå husholdningsavfall, herunder hytter og fritidseiendommer. 

§ 2.3. Husholdningsavfall skal ikke oppbevares, henlegges eller behandles på annen måte enn det som fremgår av forskriften. 

§ 2.4. Den som omfattes av renovasjonsordningen for husholdningsavfall plikter å betale avfallsgebyr. 

§ 2.5. Avfall Sør kan utarbeide nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser, herunder fastsette krav til blant annet

-Sortering av avfallet
-Kjørbar vei
-Plassering og bruk av oppsamlingsenheter
-Hjemmekompostering
-Renovasjon fra hytter og fritidseiendommer
-Fritak fra lovpålagt renovasjon.
§ 3.Definisjoner 

Som avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg med mer. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander). 

Husholdningsavfall er avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. 

Næringsavfall er avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Lovpålagt renovasjon: Innsamling av husholdningsavfall fra alle eiendommer der det oppstår husholdningsavfall skal foregå i kommunal regi. 

Innsamlingsordning består av henteordning der avfallet hentes hjemme hos abonnenten og bringeordning der abonnenten selv bringer avfall til returpunkt eller gjenvinningsstasjon. 

Med kildesortering forstås i denne forskrift at abonnent eller annen avfallsprodusent holder visse avfallstyper atskilt, og legger disse avfallstypene i anviste avfallsbeholdere eller bringer disse til anviste mottaksplasser som returpunkt og gjenvinningsstasjon. 

Bioavfall er matavfall, hageavfall og annet biologisk nedbrytbart avfall som egner seg for hjemmekompostering og/eller sentralkompostering. 

Restavfall er avfall som blir igjen etter utsortering av fraksjoner for gjenvinning og biologisk behandling. 

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensing eller fare for skade på mennesker og/eller dyr. 

Med abonnent menes eier eller fester av registrert grunneiendom eller boenhet som er tilsluttet lovpålagt renovasjonsordning for husholdningsavfall. 

Med delt abonnement menes at flere abonnenter går sammen om felles avfallsbeholdere for en eller flere avfallsfraksjoner. 

Med naboer menes personer som eier eller fester eiendommer som støter umiddelbart opp mot hverandre. Som nabo regnes også gjenboere. 

Med gjenboere menes personer som eier eller fester eiendommer på hver sin side av vei, åpen plass eller lignende. Personer som eier en andel eller en seksjon i et sameie (f.eks firemannsbolig eller tomannsbolig) regnes også som naboer i relasjon til denne forskrift. Dette gjelder likevel ikke beboere i borettslag og boligaksjeselskap. 

Med kjørbar vei regnes privat eller offentlig vei som til enhver tid på tømmedag er i slik stand at renovasjonsbil kan komme frem til oppstillingsplass og snu på en forsvarlig måte. Avfall Sør avgjør i tvilstilfeller om veien er kjørbar for renovasjonsbil. 

Med oppsamlingsenhet menes beholder, stativ, sekker, kasse, undergrunnssystemer, containere m.m. 

Oppstillingsplass -sted der beholder står plassert. Kan være lik eller forskjellig fra plassering av beholder på tømmedag. 

Tømmedag - Den virkedag abonnentene i henhold til tømmeoversikt skal få utført tømming av avfallsbeholder(e). 

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor innbyggere kan levere en eller flere utsorterte avfallsfraksjoner, for eksempel glassemballasje, metallemballasje, plastemballasje osv. 

Gjenvinningsstasjoner er tilrettelagte, betjente plasser hvor kommunens innbyggere kan levere sorterte avfallsfraksjoner, herunder ikke gjenvinnbart restavfall. Det forutsettes at avfallet sorteres og leveres i rett merket container.

Kap. 2. Innsamling av husholdningsavfall

§ 4.Avfall Sørs oppgaver og ansvar 

§ 4.1. Avfall Sør skal sørge for innsamling av husholdningsavfall fra eiendommer som omfattes av forskriften. Avfall Sør skal sørge for hensiktsmessige kjøreruter etter kjørbar vei, og utarbeide tømmeoversikt utifra dette. Innsamling skal foregå i samsvar med gjeldende tømmeoversikt. 

§ 4.2. Innsamling av avfall skal utføres slik at beboerne ikke unødvendig sjeneres av støv, lukt og støy. Renovatørene skal forlate beholderne i lukket og oppreist tilstand. 

§ 4.3. Avfall Sør skal legge til rette for at abonnentene kan sortere avfallet og sørge for at avfallsfraksjoner som abonnentene har sortert blir gjenvunnet eller behandlet på annen lovlig måte. 

§ 4.4. Avfall Sør bestemmer til enhver tid hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes hos den enkelte abonnent. Oppsamlingsenhet som leveres ut av Avfall Sør er Avfall Sørs eiendom.

For oppsamlingsenheter som Avfall Sør eier vil Avfall Sør reparere eller skifte ut oppsamlingsenhet som følge av vanlig slitasje og elde, samt ved skader som påviselig har sammenheng med uaktsom håndtering fra renovatørens side.

I tvilstilfeller vil plassering av avfallsbeholder og lignende på tømmedag bestemmes av Avfall Sør. Avfall Sør kan pålegge midlertidige eller varige endringer i plassering på tømmedag. I perioder med vanskelige kjøreforhold kan det være nødvendig å benytte en annen plassering på tømmedag enn resten av året.

Der det ligger til rette for det, kan Avfall Sør bestemme at det skal anvendes felles oppsamlingsenheter og at oppsamlingsenhetene skal ha felles oppstillingsplass og plassering på tømmedag. 

§ 4.5. Avfall Sør bestemmer plassering av returpunkt, hvilke fraksjoner som skal leveres på returpunktet, hvilke oppsamlingsenheter som skal benyttes og andre forhold knyttet til drift av returpunkt. Avfall Sør skal sørge for regelmessig tømming av returpunkt.

§ 5.Abonnentens oppgaver og ansvar 

§ 5.1. Abonnenten plikter å legge forholdene til rette slik at renovasjonen kan utføres på en hensiktsmessig og hygienisk måte.

Abonnenten plikter å kildesortere avfallet etter Avfall Sørs retningslinjer. Abonnenten plikter videre å følge Avfall Sørs retningslinjer for bruk av oppsamlingsenhet, returpunkt, og gjenvinningsstasjon. 

§ 5.2. Abonnenten skal ha oppstillingsplass for oppsamlingsenhetene, og plassen må ha tilstrekkelig stort og hensiktsmessig areal. Oppsamlingsenheter må plasseres og tømmes tilstrekkelig ofte slik at de ikke er til sjenanse for andre, verken ved oppbevaring på oppstillingsplass eller i forbindelse med tømming. Kommunen kan pålegge ekstratømminger dersom dette er nødvendig av hygieniske årsaker. Abonnenten er ansvarlig for kostnader forbundet med dette.

Oppsamlingsenhetene skal settes fram til veikant/fortauskant ved kjørbar vei på tømmedag. Plasseringen av beholderne på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer. Oppsamlingsenheter skal settes tilbake på oppstillingsplass snarest mulig etter tømming.

Plassering av oppsamlingsenheter i forhold til tilliggende bygninger skal både ved fast oppstillingsplass og på tømmedag være slik at konsekvensene av en ev. brann i oppsamlingsenheten reduseres.

Oppsamlingsenhet tømmes i henhold til tømmeoversikt. På tømmedagen må avfallsbeholder være satt ut til vei- eller fortauskant ved kjørbar vei senest kl. 06.00. Dersom vei på grunn av snø eller andre hindringer ikke er kjørbar, kan renovatøren unnlate å tømme beholderen. 

§ 5.3. Abonnenten skal sørge for renhold av beholder og omgivelsene rundt denne. 

§ 5.4. Abonnenter som leier ut eiendommer eller boenheter er ansvarlig for at bestemmelsene i denne forskriften, jf. særskilt bestemmelsene i § 5 og § 6, blir overholdt for sine eiendommer. Abonnenten plikter å informere leietakere om bestemmelsene som gjelder. Leietaker er pliktig til å følge disse. 

§ 5.5. Eventuelle forandringer i abonnementsforhold, som eierforhold, innflytting, fraflytting, nedriving, brann etc., skal meldes skriftlig til Avfall Sør. Eier er ansvarlig for at Avfall Sør til enhver tid har de riktige opplysninger for eiendom/abonnent.

§ 6.Bruk av oppsamlingsenheter 

§ 6.1. Oppsamlingsenheten må ikke inneholde avfall eller gjenstander som kan utsette renovatøren for fare under håndteringen. 

§ 6.2. Oppsamlingsenheten må ikke overfylles eller fylles med avfall som er så tungt eller så fast pakket at det skaper vanskeligheter ved innsamling. Gjenstander som på grunn av form, materialsammensetning og/eller størrelse ikke skal legges i oppsamlingsenheten, må leveres til mottak som Avfall Sør anviser.

Komprimeringsutstyr tillates ikke brukt uten Avfall Sørs samtykke.

Oppsamlingsenhetens totalvekt må i fylt tilstand ikke overstige de grenseverdier som Avfall Sør setter. 

§ 6.3. Avfall Sør er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med forskriftens bestemmelser. Avfall som settes ved siden av oppsamlingsenheten vil ikke bli samlet inn. 

§ 6.4. Skader på oppsamlingsenheten som skyldes uaktsomhet fra abonnenten er abonnentens eget ansvar. Avfall Sør kan kreve at oppsamlingsenhet skiftes ut for abonnentens regning.

Kap. 3. Tilleggsbestemmelser

§ 7.Hjemmekompostering 

§ 7.1. Hageavfall kan komposteres i egen hage der det ligger til rette for det. 

§ 7.2. På eiendommer der det ligger til rette for det kan Avfall Sør gi tillatelse til kompostering av bioavfall, herunder matavfall, i komposteringsbeholder godkjent av Avfall Sør.

Hjemmekompostering av matavfall kan kun skje etter skriftlig avtale med Avfall Sør.

Dersom abonnentene opptrer i strid med avtalen eller krav fra Avfall Sør, kan tillatelsen til hjemmekompostering trekkes tilbake. 

§ 7.3. All kompostering skal foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte og uten sjenanse for naboer mv.

§ 8.Farlig avfall fra husholdninger 

§ 8.1. Avfall Sør skal sørge for at det er et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger. 

§ 8.2. Det er ikke tillatt å legge farlig avfall i andre oppsamlingsenheter enn de som er spesielt beregnet på denne fraksjonen. Farlig avfall skal bare leveres til godkjent ordning for farlig avfall.

§ 9.Renovasjon av hytter og fritidseiendommer 

§ 9.1. Hytter og fritidseiendommer omfattes av renovasjonsordningen, jf. forskriftens § 2.2.

Kommunen kan fatte vedtak om fritak for hytter og fritidseiendommer jf. forskriftens § 12.3 første ledd. Fritak kan omfatte enkelteiendommer eller områder.

Avfall Sør kan fatte vedtak om fritak i henhold til forskriftens § 12.3 andre ledd.

Avfall Sør kan bestemme at innsamling fra hytter og fritidseiendommer bare skal skje visse deler av året. 

§ 9.2. Abonnenter omfattet av ordningen skal sortere avfallet i samsvar med anvisninger fra Avfall Sør.

Abonnenter omfattet av ordningen kan benytte returpunkt og gjenvinningsstasjon på samme måte som andre husholdninger. 

§ 9.3. Avfall Sør bestemmer plassering av beholdere, hvilke fraksjoner som skal leveres, hvilke oppsamlingsenheter som skal benyttes og andre forhold knyttet til drift av renovasjon fra hytter og fritidseiendommer.

Avfall Sør kan bestemme at det skal anvendes felles oppsamlingsenheter og at oppsamlingsenhetene skal ha felles oppstillingsplass.

Kap. 4. Bestemmelser om gebyr

§ 10.Gebyrplikt 

§ 10.1. Abonnenter som omfattes av denne forskriften skal betale avfallsgebyr i samsvar med gjeldende gebyrreglement i den kommune hvor eiendommen er registrert.

Ved mislighold er eier økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor kommunen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, er festeren økonomisk ansvarlig om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at samlet festetid blir mer enn 30 år.

Gebyrplikten løper til Avfall Sør har mottatt melding om endring i abonnementsforhold og godkjent endringen. 

§ 10.2. Avfallsgebyrets oppbygging og størrelse fastsettes i kommunens betalingsregulativ. Alle kostnader forbundet med håndtering av husholdningsavfall i kommunen skal dekkes av gebyrene. 

§ 10.3. Tilleggstjenester skal betales etter selvkost. 

§ 10.4. Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29, § 26 og § 27 om eiendomsskatt til kommunen, tilsvarende.

§ 11.Gebyrdifferensiering

Kommunen fastsetter differensierte gebyrsatser. Satsene fastsettes slik at de fremmer avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning.

Gebyrdifferensieringen vil skje på grunnlag av leverte avfallsmengder og/eller antall tømminger.

Kap. 5. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Bestemmelser om unntak og fritak 

§ 12.1. Avfall Sør kan etter skriftlig søknad gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften. Avfall Sør innhenter om nødvendig helsemyndighetenes godkjennelse på forhånd. 

§ 12.2. Avfall Sør kan etter skriftlig søknad gi midlertidig fritak fra lovpålagt innsamling av husholdningsavfall for abonnenter i helårsboliger som er midlertidig ubebodd. Fritak gis ikke for mindre enn 6 måneder, og kan gis for inntil 1 år av gangen.

Dersom det innvilges midlertidig fritak, gis det automatisk fritak fra plikten til å betale for hele eller deler av renovasjonsgebyret for fritaksperioden. Avfall Sør avgjør om utleverte beholdere skal hentes inn i fritaksperioden og kan beregne gebyr for inn- og utkjøring av beholdere.

Blir boligen tatt i bruk før fritaksperioden utløper skal Avfall Sør varsles umiddelbart.

Avfall Sør kan fastsette nærmere retningslinjer om fritak fra lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, herunder hvordan gebyret i fritaksperioden skal beregnes. 

§ 12.3. Hytter og fritidseiendommer er omfattet av ordningen dersom kommunen ikke har fattet vedtak om fritak. Fritak kan omfatte enkelteiendommer eller områder.

Avfall Sør kan gi fritak fra innsamling av husholdningsavfall fra hytter og fritidseiendom dersom fritidsboligen er å betrakte som kondemnert.

§ 13.Tilsyn

Avfall Sør fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften følges.

§ 14.Forhold til andre forskrifter og myndigheter

Det er lokale helsemyndigheter som har ansvar for å sikre at håndtering av avfall skjer i samsvar med Kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette ytterligere vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

§ 15.Delegasjon

Myndighet i denne forskriften er delegert til Avfall Sør unntatt for § 10.2, og 12.3 første ledd. Den myndighet som i denne forskriften er lagt til Avfall Sør, er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 83.

§ 16.Vedtak og klage

Avfall Sør kan treffe de vedtak som er nødvendige for å gjennomføre denne forskrift.

Klage over enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskrift sendes til Avfall Sør AS. Dersom klagen ikke tas til følge, skal den legges frem for en særskilt opprettet klagenemnd.

§ 17.Sanksjoner og straff

Ved overtredelse av bestemmelser i denne forskrift eller vedtak fattet i henhold til denne forskrift kan Avfall Sør sørge for gjennomføring av nødvendige tiltak, herunder pålegg om økt beholdervolum, økt tømmeavgift, opprydding og ettersortering av avfallet. Ekstrakostnader forbundet med slike tiltak må betales av abonnenten etter selvkost.

Overtredelse av forskriften kan utover dette straffes med bøter jamfør forurensningslovens § 79, 2. ledd.

§ 18.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2010. Fra samme dato oppheves avfallsforskrift 30. november 1994,1 Kristiansand, renovasjonsforskrift 11. september 1996,1 Songdalen, renovasjonsforskrift 21. mars 1995,1 Søgne og renovasjonsforskrift 9. november 1995,1 Vennesla.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.