Forskrift om gebyrer for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Notodden kommune, Telemark

DatoFOR-2010-06-24-1013
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNotodden kommune, Telemark
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Notodden

Hjemmel: Fastsatt av Notodden kommunestyre 24. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1.

§ 1.Hjemmel og vedtaksmyndighet

Foreliggende forskrift om gebyrer er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1. Vedtatt av Notodden kommunestyre i sak 57/10 24. juni 2010 med ikrafttreden 1. juli 2010.

§ 2.Saker som omfattes av forskriften

Kommunen har i medhold av plan- og bygningsloven § 33-1 rett til å ta gebyr for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag.

§ 3.Gebyrbehandling av saker etter plan- og bygningsloven
a)Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren.
b)I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn.
c)Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet.
d)Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger.
e)Gebyrsatsene fastsettes til enhver tid av kommunestyret.
f)Gebyrene skal betales til kommunen etter regningsoppgave derfra.
g)Tidspunkt for fakturautsendelse for de ulike sakstyper mv. fastsettes i forbindelse med fastsetting av gebyrsatsene.
h)Ved spesielle forhold kan regulativet fravikes av rådmannen.
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.