Forskrift om feiing og tilsyn i fritidsboliger, Sirdal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-06-24-1926
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forSirdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort14.02.2013   kl. 15.20
KorttittelForskrift om feiing i fritidsboliger, Sirdal

Hjemmel: Fastsatt av Sirdal kommunestyre 24. juni 2010 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om feiing og tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser.

For faste boliger er disse bestemmelser fastsatt gjennom brann og eksplosjonsvernloven samt forskrift for brannforebyggende tiltak og tilsyn.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder de fritidsboliger som er tilkoblet vann og avløp, enten offentlig eller private anlegg. Forskriften vil også gjelde nye prosjekter i samme kategori.

§ 3.Gjennomføring av feiing og tilsyn

Det skal gjennomføres feiing og tilsyn med fritidsboliger, som omtalt i § 2, minimum en gang hvert 4. år. Sirdal brann- og redningsvesen har fullmakt til å øke frekvensen på feiing og tilsyn etter behov.

§ 4.Gebyr

Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 28 fastsettes et årlig gebyr på kr 400 eks. mva. pr. pipe løp/boenhet. Avgiften reguleres årlig.

§ 5.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret delegeres til leder av brannvesenet.

§ 6.Pålegg

Sirdal brann- og redningsvesen kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning, eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 7.Klage

Vedtak truffet av kommunestyret/leder av brannvesenet etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.