Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Trondheim kommune, Sør- Trøndelag

DatoFOR-2010-08-26-1483
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør- Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52, FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort02.12.2010   kl. 15.25
KorttittelForskrift om gebyr for avløpsanlegg, Trondheim

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim bystyre 26. august 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder:

a)Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytte, turistbedrift og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50PE, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 12.
b)Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 15.
c)Gebyr for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at forurensningsforskriften kap. 12 og kap. 15 eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt.
§ 2.Definisjoner
a)Avløpsanlegg:

Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.

b)Sanitært avløpsvann:

Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.

c)Personekvivalent, pe:

Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.

d)Oljeholdig avløpsvann:

Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.

e)Gebyrpliktig:

For saksbehandlingsgebyr: Den som søker om tillatelse eller endring av eksisterende tillatelse.

For kontrollgebyr: Eier av avløpsanlegget.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyret betales som et engangsgebyr ved:

a)Søknad om ny utslippstillatelse
b)Søknad om endring eller omgjøring av eksisterende tillatelse.

Gebyrplikten gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og ved krav om utslippstillatelse for eksisterende bebyggelse.

Kommunen kan i særlige tilfeller helt eller delvis frafalle krav om gebyr.

§ 4.Kontrollgebyr

Kontrollgebyret betales én gang hvert år.

Kommunen kan i særlige tilfeller helt eller delvis frafalle krav om gebyr.

§ 5.Gebyrsatsene

Gebyrsatsene vedtas av kommunestyret.

Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, jf. forurensningsloven § 52a.

§ 6.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og lov om tvangsfullbyrdelse kapittel 7.

§ 7.Klage og omgjøring

Kommunestyrets vedtak om gebyrsatser er en forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c, og kan ikke påklages.

For enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften er klageinstansen formannskapet som særskilt klagenemnd, jf. forurensningsloven § 85 andre ledd tredje punktum, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.