Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold

DatoFOR-2010-09-15-1281
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse15.09.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSande kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort23.09.2010   kl. 15.05
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Sande

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sande kommunestyre 15. september 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
c)Sentrumsområder: Eksisterende sentrumsområder som angitt i den til enhver gjeldende kommuneplan (arealdelen) for Sande kommune og eventuelt nyere områder regulert til og tatt i bruk til slikt formål.
d)Boligfelt: Eksisterende områder for boligbebyggelse og fritidsbebyggelse som angitt i den til enhver tid gjeldende kommuneplan (arealdelen) for Sande kommune og eventuelt nyere områder regulert til og tatt i bruk til slikt formål. Spredt bolig- og fritidsbebyggelse i LNF-områder er unntatt.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, kaffebål og oppvarming av badestamper. Se imidlertid paragrafens siste ledd.
b)Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.
c)Brenning av avispapir og liknende i vedovn.
d)Bråtebrenning og brenning av kun tørt hageavfall utenfor sentrumsområder og boligfelt. Slik brenning er likevel ikke tillatt på offentlige høytidsdager og søndager.
e)Sankthansbål. Det forutsettes at materialet som brennes kun er rent trevirke. Se imidlertid paragrafens siste ledd.
f)Ranke- og flatebrenning i forbindelse med nydyrking og etter nærmere avtale med kommunen. Slik brenning er likevel ikke tillatt på offentlige høytidsdager og søndager.
g)Halmbrenning i jordbruket. Dette gjelder kun åpen brenning av løs halm ute på jordet. Slik brenning er likevel ikke tillatt på offentlige høytidsdager og søndager. Oppsamlet halmavfall/halmballer anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven § 32, med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.

I perioden 15. april–15. september er det forbud mot åpen brenning i eller i nærheten av skogsmark uten tillatelse fra brannvesenet, jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2. Søknad sendes brannvesenet minst 2 uker før bålbrenning. På Sankthansaften kan bål som ikke er i eller i nærheten av skogsmark, f.eks. langs fjorden, tennes opp uten melding til brannvesenet.

§ 6.Dispensasjon

Kommunens kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad til kommunens forurensningsmyndighet. Søknader behandles administrativt.

§ 7.Tilsyn

Kommunens forurensningsmyndighet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunens administrasjon i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klagenemnd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 15. september 2010.

Kommentarer til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Miljøvernmyndighetene arbeider generelt for å redusere avfallsmengden som oppstår, øke gjenvinningen og redusere miljøproblemene som avfallet forårsaker. Derfor stilles det strenge miljøkrav til avfallsanleggene og at avfallet blir behandlet på en miljø- og ressursmessig forsvarlig måte. Behandling av avfall utenfor de etablerte ordningene, for eksempel ved åpen brenning, vil bidra til å undergrave arbeidet med å redusere helse- og miljøulempene ved håndtering av avfall, og bør reduseres til et minimum. Åpen brenning eller brenning av avfall i småovner er ikke miljømessig akseptable behandlingsmetoder for avfall 

Til § 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Åpen brenning og brenning i småovner kan gi store lokale utslipp av forurensende stoffer. Disse stoffene kan gi helseplager, spesielt hos personer med astma og luftveissykdommer.

Gjennom forskriften ønsker kommunen å legge til rette for bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse. 

Til § 2. Virkeområde

Forskriften forbyr åpen brenning av forbruksavfall med noen unntak, jf. § 5.

Forskriften tillater ikke brenning av produksjonsavfall, verken ved åpen brenning eller brenning av produksjonsavfall i småovner. Dette inkluderer blant annet bygg- og anleggsavfall. Kommunen har ikke fått myndighet etter forurensningsloven § 32 første ledd som regulerer disponering av produksjonsavfall.

Forskriften tillater heller ikke brenning av avfall i småovner som har til hensikt å destruere avfall, for eksempel brenning av avfall i ulike typer bakgårdsovner eller andre småovner som er beregnet for å brenne avfall. Slik brenning er ulovlig, uavhengig av mengden avfall som forbrennes, eller størrelsen på avfallsovnen, dersom ovnen ikke har en utslippstillatelse fra forurensingsmyndigheten (fylkesmannen) i medhold av forurensningsloven § 11.

Kommunen skal likevel føre tilsyn med all åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Dette betyr at kommunen også skal føre tilsyn med brenning av produksjonsavfall og brenning av avfall i bakgårdsovner etc. 

Til § 3. Definisjoner

Definisjonene er til dels hentet fra Miljøverndepartementets delegeringsbrev 19. juli 2001 nr. 1706 og beskriver hva kommunen har fått myndighet til å regulere. Definisjon av sentrumsområder og boligfelt er knyttet til eksisterende bebyggelse i den til enhver tid gjeldende kommuneplan, samt nyere regulerte områder, for å sikre at forskriftens virkeområde er oppdatert til enhver tid. 

Til § 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Det er ment å gi et generelt forbud mot åpen brenning og brenning i småovner. Dette betyr at det i utgangspunktet og innenfor kommunens grenser ikke skal foregå åpen brenning med mindre det er gjort unntak jf. § 5. 

Til § 5. Unntak fra forbudet

Nedenfor kommenteres de enkelte unntakene:

-Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, kaffebål og badestamper

Unntaket ventes ikke å gi noen vesentlig helse- eller miljøpåvirkning. Sommermånedene hvor denne type brenning i det alt vesentligste foregår har lav forurensningsbelastning. Dette er en type brenning som har lange tradisjoner og er en del av det sosiale liv.

-Brenning av rent avfallstrevirke i vedovn

Brenning av rent trevirke og avfallstrevirke ved riktig trekk og godkjent, innendørs vedovn gir lave utslipp og reduserer belastningen på strømnettet.

-Brenning av avispapir og liknende i vedovn

Det gis tillatelse til å brenne avispapir og liknende i godkjent, innendørs vedovn. I den sammenheng vil vi minne om de etablerte returordningene for papir og henstille om at disse i det alt vesentligste benyttes. Brenning av papir bør begrenses til opptenningsfasen av vedovnen og ikke som en måte å kvitte seg med papiravfall på.

-Bråtebrenning og brenning av kun tørt hageavfall utenfor sentrumsområder og boligfelt

Brenning av slikt avfall bør kun gjennomføres dersom lokal kompostering eller levering til gjenvinningsstasjon o.l. ikke er hensiktsmessig. Det er viktig at plantematerialet er tørt slik at forbrenningen skjer raskt og fullstendig og med minst mulig røykutvikling.

-Sankthansbål

Sankthansbål tillates under forutsetning av at det skjer på egnet sted (for eksempel ved fjorden). Normalt skal brannvesenet varsles om slik åpen brenning. På sankthansaften er det imidlertid så mange bål at det ikke er kapasitet til å behandle alle meldinger.

For øvrig påpekes det generelle forbudet mot åpen ild i utmark/skogsmark i perioden 15. april–15. september. Ønskes det å tenne opp ild i utmark/skogsmark i denne perioden, må det uansett formål søkes om tillatelse fra brannvesenet.

For å unngå større forurensning fra sankthansbål, er det uansett ikke tillatt å brenne avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale osv.

-Ranke- og flatebrenning

Gjelder kun brenning av skogsavfall på stedet i forbindelse med nydyrking. Det må tas særlig hensyn til vindretning og avstand i forhold til nærliggende bebyggelse. Naboer må varsles. Både brannvesenet og kommunen skal kontaktes i god tid i forkant av brenningen.

-Halmbrenning i jordbruket

Dette gjelder kun brenning av løs og tørr halm ute på jordet. Halm og halmstubb er en ressurs som først og fremst bør utnyttes i landbruket og ikke brennes. Løs halm kan brennes når den ikke kan gjenvinnes eller brukes på annen måte. Oppsamlet halmavfall/halmballer anses imidlertid som produksjonsavfall. Produksjonsavfall skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven § 32, med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Forurensningsmyndigheten kan samtykke i annen disponering av avfallet på nærmere fastsatte vilkår.

I de tilfeller der åpen brenning og brenning av avfall i småovner tillates etter unntak i denne forskriften, forutsettes det at materialene som brennes, ikke inneholder helse- og/eller miljøfarlige stoffer.

Uavhengig av denne forskriften, gjelder bl.a. brannvernlovens § 5 om den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, samt forskrift om brannforebygging § 8-2 om bruk av ild utendørs. I sistnevnte heter det bl.a. at «det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.» 

Til § 6. Dispensasjon

Sande kommune kan etter søknad dispensere fra forskriften. Det må særlige grunner til for å kunne gi en slik dispensasjon. Et eksempel kan være brenning av kondemnable hus som ledd i brannvesenets øvingsopplegg. I slike tilfeller må det foretas en helse- og miljøfaglig vurdering hvor blant annet spredningsforhold, boligtetthet, forurensningsbelastning som området har før brenning, årstid, nabovarsel og høring av naboer, vurdering av andre behandlingsløsninger, om bygningen er miljøsanert osv.

Med miljøsanering menes alle bygningsdeler, inventar mv. som inneholder komponenter som kan være til skade eller ulempe for miljøet, er fjernet før brenning foretas. Eksempler på slike komponenter er lysstoffrør, PCB-holdige kondensatorer og isolerglassruter, elektriske og elektroniske komponenter, trykkimpregnerte materialer, PVC og blyholdige kabler. En mer utføring omtale fremgår av «Håndbok i miljøsanering av bygninger» som er utgitt i forbindelse med ØkoBygg-programmet.

Kommunen har ikke myndighet til å gi dispensasjon for brenning av produksjonsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for brenning av avfall, idet dette krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. Kommunen har ikke myndighet etter forurensningsloven § 11.

Kommunen bør i det enkelte tilfelle vurdere behovet for å oversende kopi av dispensasjonssøknader til brannvesenet og kommunehelsetjenesten/miljørettet helsevern for uttalelse. 

Til § 7. Tilsyn

Ved overtredelse av bestemmelser i forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd
-Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73
-Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74)
-Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74
-Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79).

Disse bestemmelsene er bl.a. omtalt i kap. 3 «Veiledning om kommunens oppgaver etter forurensingsloven» i Rundskriv T-5/98 fra Miljøverndepartementet.