Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Malvik kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-09-27-1900
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse27.09.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forMalvik kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort14.04.2011   kl. 10.45
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Malvik

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Malvik kommunestyre 27. september 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen, som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner, inkludert vedovner/peiser.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning med kull og rent trevirke på grillinnretninger og utepeiser
b)brenning av papir og avfallstrevirke i vedovn/peis, med unntak av impregnert og malt trevirke
c)kaffebål, sankthansbål og liknende, bestående av rent trevirke. I eller i nærheten av skogsmark er det forbud mot åpen ild i perioden 15. april – 15. september uten tillatelse fra brann- og redningssjefen.1 
1Forskriften skal ikke avgrense virkeområdet for tilgrensende forskrifter. Det henvises til forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2 og forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern § 9b.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra vedtaksdato. 

Kommentarer 

Til § 5 Unntak fra forbudet

Det er gjort noen unntak fra det generelle forbudet i § 4. Nedenfor kommenteres de enkelte unntak:

-Åpen brenning med kull og rent trevirke på grillinnretninger og utepeiser.

Unntaket ventes ikke å gi vesentlig helse- eller miljøvirkning. Aktivitetene foregår hovedsaklig for mattilvirkning om sommeren med lav annen forurensningsbelastning. Det anses som en del av det sosiale liv, og er uhensiktsmessig å forby.

-Brenning av papir og rent avfallstrevirke i vedovn.

Brenning av impregnert, malt eller overflatebehandlet trevirke tillates ikke, idet dette kan gi utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer, og giftig aske. Brenning av papir vil være nødvendig ved opptenning og derfor lite hensiktsmessig å forby, men det er ikke ønskelig at papirbrenning kommer til erstatning for de etablerte returordningene.

-Kaffebål og sankthansbål

Kommunen kan tillate sankthansbål og liknende «kulturbål» ved å gjøre et unntak fra det generelle forbudet i forskriften. For å unngå større forurensning fra sankthansbål, er det viktig at avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale osv. ikke brennes på sankthansbål. 

Til § 6 Dispensasjon

I foreliggende forskrift er det lagt inn mulighet for kommunen til å dispensere fra forskriften, etter søknad. Eksempelvis kan dette være aktuelt i forbindelse med søknad om brenning av et kondemnabelt hus som et ledd i brannvesenets øvingsopplegg. Da vil kommunen, etter en miljøfaglig vurdering av søknaden, kunne gi dispensasjon fra forskriften for dette, dersom det anses som miljø- og helsemessig forsvarlig. Andre behandlingsløsninger bør alltid vurderes. En eventuell dispensasjon vil bare kunne aksepteres dersom bygningen er miljøsanert. Det vil si at alle bygningsdeler, inventar mv. som inneholder komponenter som kan være til skade eller ulempe for miljøet, er fjernet før brenning. Eksempler på slike komponenter er lysstoffrør, PCB-holdige kondensatorer og isolerglassruter, elektriske og elektroniske komponenter, trykkimpregnerte materialer, PVC og blyholdige kabler. Kommunen kan ikke gi dispensasjon for brenning av produksjonsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for brenning av avfall, idet dette krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11, en myndighet kommunen ikke har. 

Til § 7 Tilsyn

Ved overtredelse av bestemmelser i den kommunale forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd
-Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73
-Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74)
-Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74
-Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79).