Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Åmot kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-09-29-1315
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse07.10.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅmot kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort07.10.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Åmot

Hjemmel: Fastsatt av Åmot kommunestyre 29. september 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 15. mai. I deler av kommunen hvor nødvendige atkomstveger er vinterstengt etter 15. mai løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.