Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Rygge kommune, Østfold

DatoFOR-2010-09-30-1368
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse28.10.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forRygge kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort28.10.2010   kl. 16.50
KorttittelForskrift om tømming av slamavskillere mv. Rygge

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Rygge kommunestyre 30. september 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 og § 34.

I

§ 1.Mål for tømming av slamavskillere og tette tanker

Forskriften har som formål å håndtere slaminnsamling i Rygge kommune i henhold til forurensningsloven. Forskriften skal sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling av slam i Rygge kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av slamavskillere og tette tanker for oppsamling av avløpsvann i hele kommunen. Dette omfatter alle eiendommer med innlagt vann, som ikke er tilknyttet offentlige avløpsledninger/avløpsrenseanlegg. Herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning, og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Godkjente minirenseanlegg med tank for våtslam omfattes også av ordningen.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eget festenummer eller seksjonsnummer som er omfattet av § 1.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent. 

Slamavskiller

En eller flere kummer for avskilling av slam fra avløpsvann. Et annet navn på slamavskiller er septiktank/kum. 

Tette tanker

Tette tanker er tanker uten utløp. Defineres også som lukkede tanker.

§ 4.Kommunal tømming av slam

Tømmeordningen omfatter slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann, samt oppsamlingstanker for ubehandlet avløpsvann. Ordningen omfatter alle anlegg i kommunen.

Tømme-entreprenøren som kommunen har avtale med, skal ivareta tømming av slamavskillere og tette tanker for oppsamling av avløpsvann i hele kommunen. Dette gjelder både boliger, næringsvirksomhet, fritidsbebyggelse og eventuell annen bebyggelse.

§ 5.Tømmehyppighet

Tømming skal foretas slik: 

ABolig med vannklosett knyttet til slamavskiller1. gang pr. år
BBolig/fritidsbolig uten vannkl. knyttet til slamavsk.1. gang pr. 3. år
CFritidsbolig med vannkl. knyttet til slamavskiller1. gang pr. 3. år
DBolig og fritidsbolig knyttet til tett tank1. gang pr. år, ellers ved behov.

For enkelte anlegg kan kommunen i spesielle tilfeller tillate en annen tømmefrekvens. Dersom gitt utslippstillatelse krever hyppigere tømming må tillatelsen etterkommes

§ 6.Tømme-entreprenørens plikter

Entreprenøren skal varsle abonnenten om når tømming skal foretas, og varslingen vil bli gitt i god tid og senest 1 uke før tømmingen skal utføres. Dersom entreprenøren blir hindret i å tømme til avtalt tid, skal abonnenten straks bli varslet om dette. Entreprenøren må skaffe seg opplysninger om akseltrykkbestemmelser for offentlige veier.

Entreprenøren skal forlate eiendommen i samme stand som den fremstod ved ankomst. Kumlokk skal legges tilbake på plass og grinder og lignende skal lukkes.

Tømmingen skal utføres slik at beboere ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes.

§ 7.Abonnentens plikter

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige for inspeksjon og tømming. Nedgravde kumlokk kan kreves gravd opp og erstattet med lokk som til enhver tid er over bakkenivå. Det skal ikke plasseres gjenstander på lokkene, og de skal ikke innbygges eller tildekkes. Alle kumlokk skal være forsvarlig sikret, og abonnenten skal sørge for å merke med stikke, fjerne vegetasjon, jord, is eller snø fra alle kumlokk i forkant av tømming. Abonnenten plikter å bekoste utbedringer av feil og mangler ved anlegget som kommunen pålegger, slik at anlegget fungerer i henhold til forurensningsloven.

Abonnenten plikter å melde fra dersom entreprenøren ikke har registrert at abonnenten skal ha tømming i henhold til forskriften. Abonnenten er pliktig til å melde fra om endring i adkomst, tekniske installasjoner og anleggsutførelse, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser. Entreprenøren gis rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 8.Kjøring på privat vei og tømmetidspunkt

Akseltrykkbestemmelser for aktuelle private veier finnes ikke og entreprenøren må vurdere dette ut fra eget skjønn ved befaring, årstid, mv. Dersom entreprenøren velger å kjøre på vegen, har han selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Entreprenøren kan utsette tømmingen med hensyn til årstid, tilgjengelighet eller andre vesentlige hindringer. Ved eventuell tvist om hvorvidt en privat vei er kjørbar, er kommunens syn avgjørende.

§ 9.Gebyrplikt

Alle som etter denne forskrift defineres som abonnent, jf. § 3, skal betale et årlig gebyr til Rygge kommune. Årsgebyret beregnes etter antall tanker eller som minimum ut fra myndighetenes krav/anbefalinger. For boliger/fritidsboliger tilknyttet fellesanlegg som tilfredsstiller dagens krav, beregnes gebyret etter faktisk antall tanker og fordeles på hver eiendom.

Kommunen fastsetter reglene for beregning av beløpets størrelse. Slamgebyret fastsettes årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling.

Etter søknad kan Rygge kommune gi fritak for gebyr, når gebyrpliktig eiendoms vanntilførsel avstenges og plomberes av godkjent rørlegger. Ved innvilget søknad om fritak, opphører abonnementet fra 1. termin etter at bekreftelse om plombert vanntilførsel er mottatt. Kostnader ved plombering og ev. åpning av plombering dekkes fullt ut av abonnenten.

§ 10.Innkreving av gebyrer

Gebyret fordeles i over 4 terminer pr. år. Slamgebyr med påløpende renter og kostnader, er sikret i lovbestemt pant etter pantelover § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr, gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 11.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverk i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven. Klagen skal sendes til Rygge kommune.

§ 12.Sanksjoner og straff

Brudd på forskriften kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd.

II

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.