Forskrift om oppmålingsarbeider i vinterhalvåret, Gildeskål kommune, Nordland

DatoFOR-2010-09-30-1675
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse22.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forGildeskål kommune, Nordland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort22.12.2010   kl. 13.55
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Gildeskål

Hjemmel: Fastsatt av Gildeskål kommunestyre 30. september 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfrist fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. november–15. april.

I de deler av kommunen som ligger høyere enn 400 meter over havet løper ikke fristen i perioden 15. oktober–15. juni.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.