Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Hamar kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-10-20-1387
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse01.11.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamar kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort04.11.2010   kl. 14.15
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Hamar

Hjemmel: Fastsatt med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å unngå at kommunen taper gebyrinntekter, for arbeid den faktisk utfører, fordi kommunen i en periode om vinteren er forhindret fra å gjennomføre oppmålingsforretninger av klimatiske grunner.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle faste eiendommer i kommunen.

§ 3.Definisjoner
-Oppmålingsforretning: Den oppgaven som går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføring. (Oppmålingsforretningen foregår på den faste eiendommen ute i terrenget med eier og naboer til stede for blant annet å finne eksisterende grensemerker og å slå ned nye.)
-Matrikkelføring: Føre opplysninger inn i matrikkelen.
-Matrikkelen: Landet sitt offisielle register over fast eiendom, og under dette bygninger, boliger og adresser.
-Fast eiendom: Fast eiendom er registrert i matrikkelen ved gårdsnummer og bruksnummer, eventuelt også ved festenummer og/eller seksjonsnummer, og består av grunnen (jord, grus, fjell), bygninger, anlegg, vekster og andre objekt som er fast og varig forbundet med grunnen.
§ 4.Når fristen ikke løper

Fristen på 16 uker til å gjennomføre og matrikkelføre en oppmålingsforretning, etter mottatt rekvisisjon, løper ikke i perioden 1. november til 31. mars. Dette er ikke til hinder for at kommunen kan gjennomføre og matrikkelføre oppmålingsforretninger også i denne perioden, dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. november 2010.