Forskrift om tilsyn med boliger, Nord-Odal kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-10-27-1488
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.08.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Odal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13, LOV-2002-06-14-20-§11
Kunngjort02.12.2010   kl. 15.25
KorttittelForskrift om tilsyn med boliger

Hjemmel: Fastsatt av Nord-Odal kommunestyre 27. oktober 2010 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd, jf. § 11 bokstav b.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i boliger samt med tanke på å redde liv og begrense eventuelt branntilløp.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder for alle bygninger som brukes til varig boliger.

ATilsyn på fyringsanlegg. Finnes i § 7-2 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
BTilsyn med varslingsanlegg. Ut fra § 2-5 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
CTilsyn med slokkemiddel § 2-5 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
DTilsyn med rømningsveger § 2-3 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygningene som nevnt i § 2 skal gjennomføres hvert 4. år.

Gjennom tilsynet skal det gjennomføres en konkret vurdering av aktuelle tiltak. Der det avdekkes forhold som bryter med paragrafene i § 2, skal dette skrives som avvik i brannsynsrapporten.

§ 4.Pålegg

Kommunestyret kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av ytterligere sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

Den myndighet som er tillagt kommunestyret er delegert til leder av brannvesenet. Det er kun leder som har myndighet til å gi pålegg som blir gitt i forbindelse med tilsynet.

§ 5.Klage

Vedtak truffet av leder av brannvesenet etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41. Klageinstans er kommunestyret.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. august 2010.