Forskrift om tilsyn med bygninger mv., Strand kommune, Rogaland

DatoFOR-2010-10-27-1829
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse06.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrand kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort06.01.2011   kl. 15.30
KorttittelForskrift om tilsyn med bygninger mv., Strand

Hjemmel: Fastsatt av Strand kommunestyre 27. oktober 2010 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger eller områder i kommunen:

-Handelslokaler
-Serveringssteder
-Driftsbygg i landbruket.

Gjennom tilsynet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 3.Myndighet

Den myndighet i brannloven som er tillagt kommunestyret er delegert til leder av brannvesenet.

§ 4.Pålegg

Kommunestyret kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 5.Klage

Vedtak truffet av brannvesenet etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41 til kommunestyret.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften gjøres gjeldene når vedtak er fattet av kommunestyret og forskriften er kunngjort iht. § 38 og § 39 i forvaltningsloven.