Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2010-10-28-1390
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse04.11.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort04.11.2010   kl. 14.15
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Sarpsborg

Hjemmel: Fastsatt av Sarpsborg bystyre 28. oktober 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret, jf. matrikkelforskriften § 18.

§ 2.Utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 31. mars.

§ 3.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft samtidig med kunngjøring i Norsk Lovtidend.