Vedtak om sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommuner, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-11-05-1409
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse05.11.2010, 01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forInderøy kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2001-06-15-70-§17
Kunngjort11.11.2010   kl. 15.45
KorttittelVedtak om sammenslåing av Mosvik og Inderøy

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. november 2010 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 17. 

Fastsetting av bestemmelser for unntak fra valglov, kommunelov og enkelte særlover vedrørende iverksetting av sammenslåingen av Mosvik og Inderøy kommuner.

1.Mosvik kommune og Inderøy kommune skal med virkning fra 1. januar 2012 slås sammen til én kommune. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Inderøy kommune.
2.Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 31 medlemmer.
3.Det skal avholdes valg av kommunestyre for den nye kommunen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i september 2011. Det avholdes ikke kommunestyrevalg til kommunestyrene i nåværende Mosvik og Inderøy kommuner i september 2011. Funksjonsperioden for de nåværende kommunestyrene i Mosvik og Inderøy kommuner forlenges til 31. desember 2011.
4.Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemming og klagerett, blir kommunestyrevalget i 2011 regnet som om sammenslåingen allerede er gjennomført. Det blir ført et felles manntall for de to kommunene.

Det blir gjort unntak fra valgloven § 4-1 som fastsetter at det i hver kommune skal være et valgstyre som skal velges av kommunestyret selv. I stedet skal fellesnemnda velge et valgstyre på minst fem personer blant fellesnemndas politisk valgte medlemmer. Valgstyret skal ikke ha en forholdsmessig sammensetning.

Valgstyret blir første gang sammenkalt av leder i fellesnemnda. Leder av valgstyret velges av valgstyret selv.

Valglov og valgforskrift gjelder ellers så langt det passer.

5.Fellesnemnda skal sammensettes av åtte medlemmer fra Mosvik og elleve medlemmer fra Inderøy. Det gjøres unntak fra inndelingslovens § 26 for å ivareta dette.
6.Fellesnemnda skal utøve de funksjoner som er tillagt fellesnemnda etter § 26 i inndelingsloven.
7.Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Mosvik og Inderøy kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Inderøy kommune inntil nye lokale vedtekter er gitt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter settes til 30. juni 2012.
8.Nytt forliksråd for nye Inderøy kommune velges på vanlig måte, jf. domstolloven § 57. I perioden fra sammenslåingstidspunktet til det nye forliksrådet trer i kraft 1. januar 2013, skal fellesnemnda sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i tråd med domstolloven § 27 og § 57.
9.Nytt kirkelig fellesråd for den nye kommunen velges på ordinær måte med virkning fra 1. januar 2012. Kommunal representant i det nye kirkelige fellesrådet velges etter kommunestyrevalget i 2011.
10.I § 2 om soner for arbeidsgiveravgift i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for årene 2012 og 2013 vil det måtte gjøres en presisering, slik at gjeldende satser for arbeidsgiveravgift kan opprettholdes i de geografiske områdene som i dag utgjøres av henholdsvis Mosvik og Inderøy kommuner.
11.Det gjøres unntak fra lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 13, slik at det kan vedtas ulik skattesats i en overgangsperiode fram til og med 2013.
12.Kommunal- og regionaldepartementet gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i bestemmelser knyttet til unntak fra lov for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen.
13.Denne resolusjonen trer i kraft straks.