Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Andøy kommune, Nordland

DatoFOR-2010-11-08-1440
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse18.11.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forAndøy kommune, Nordland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort18.11.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Andøy

Hjemmel: Fastsatt av Andøy kommunestyre 20. mai 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i perioden på året det erfaringsmessig er vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsforretning på grunn av snø og tele.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 15. mai.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.