Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Ullensaker kommune, Akershus

DatoFOR-2010-11-08-1441
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse18.11.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort18.11.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Ullensaker

Hjemmel: Fastsatt av Ullensaker Herredsstyre 8. november 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Forskriften utsetter fristen for gjennomføring av oppmålingsforretninger i vinterhalvåret, jf. matrikkelforskriftens § 18.

§ 2.Utsatt frist

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 1. mai. Kommunen utfører likevel oppmålingsforretning uten ugrunnet opphold dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det.

§ 3.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft samtidig med kunngjøringen i Norsk Lovtidend.