Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Karmøy kommune, Rogaland

DatoFOR-2010-11-09-1442
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarmøy kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort18.11.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Karmøy

Hjemmel: Fastsatt av Karmøy kommunestyre 9. november 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: Forbrenningsovner som ikke har utslippstillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller fylkesmannen, eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt, så lenge dette ikke er i strid med annen lovgivning:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv.
b)Brenning av trevirke i vedovn, med unntak av impregnert trevirke.
c)Brenning av avispapir og liknende til opptenning i vedovn.
d)Sankthansbål og olsokbål, under forutsetning av at det brukes rent trevirke. Brenning av sankthansbål er betinget av at det er knyttet opp mot sankthansarrangement. Brenning av sankthansbål som er blitt utsatt grunnet værforbehold kan etter avtale tillates brent i ettertid.
e)Brenning av tørt hageavfall begrenses til mandag til lørdag. Det skal ikke brennes på søndager og offentlige fridager. Brenningen skal være avsluttet før mørkets frembrudd. Kommunen kan forby brenning nær skoler, barnehager, idrettsanlegg, helseinstitusjoner og tettbygde områder. Dersom den som brenner burde forstå eller blir gjort oppmerksom på at noen blir sjenert av brenningen, skal brenningen straks avsluttes.
f)Brenning av bråte, samt brenning av gress og lyng til beiteforbedring. Brenningen skal være avsluttet før mørkets frembrudd. Kommunen kan forby brenning nær skoler, barnehager, idrettsanlegg, helseinstitusjoner og tettbygde områder. Dersom den som brenner burde forstå eller blir gjort oppmerksom på at noen blir sjenert av brenningen, skal brenningen straks avsluttes.
g)Brenning i forbindelse med brannundervisning/brannøvelser. Nedbrenning av bygning i forbindelse med øvelser i regi av brannvesenet og sivilforsvaret. Bygning skal være miljøsanert og øvelsen må dokumenteres.

For brenning i henhold til pkt. d, e, f og g må det innhentes tillatelse fra brannvesenet.

§ 6.Dispensasjon

Kommunal forurensningsmyndighet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad. Søknaden skal foreligge i god tid, senest 14 dager før brenningen skal foregå.

§ 7.Tilsyn

Kommunal forurensningsmyndighet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til Teknisk hovedutvalg.

§ 9.Straff/Sanksjon

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar iht. forurensningslovens bestemmelser.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011. 

Kommentarer til forskriften

Forskrift og kommentardel bygger på Veileder 1824/2001 fra Statens forurensningstilsyn.

Tilgrensende lovverk

-Lov om helsetjenesten i kommunen - Kapittel 4a - miljørettet helsevern.
-Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 5 - § 6.
-Forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2. 

Til § 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Kommunen ønsker også at forskriften skal bidra til en bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse. 

Til § 2. Virkeområde

Forskriften omfatter alle former for utendørs brenning innenfor kommunens grenser, inklusive brenning i tønner og småovner som har til hensikt å destruere avfall, samt brenning av avfall i vedovner. Forskriften omfatter alt fra brenning av hageavfall, kvist, halm og bråte til brenning av forbruksavfall. Kommunen har ikke fått myndighet etter forurensningsloven § 32 første ledd, som regulerer disponering av produksjonsavfall. Brenning av produksjonsavfall faller derfor utenfor forskriftens virkeområde. Det er leveringsplikt på alt produksjonsavfall, og brenning er forbudt. 

Til § 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Forskriften fastsetter et generelt forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Slik brenning er forbudt med mindre det omfattes av unntakene i § 5. I tillegg til denne forskrift reguleres brenning av forskrift 26. juni 2002 nr. 842 om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Denne forskriften fastsetter at det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting utendørs på en slik måte at det representerer en brannfare, samt et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark i perioden 15. april til 15. september. 

Til § 5. Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt så lenge dette ikke er i strid med annen lovgivning: 

Brenning som kan medføre brannfare vil være i strid med brannvernlovgivningen, brenning som fører til alvorlige helseplager vil være i strid med kommunehelsetjenesteloven. Slik brenning vil ikke være tillatt selv om det omfattes av forskriftens unntaksbestemmelser. 

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv. 

Dette omfatter bruk av åpen ild til matlaging og som varme. Det skal bare benyttes grillkull, eller ved/kvist. Det anbefales å bruke bålplasser som er tilrettelagt for slik bruk. 

b)Brenning av trevirke i vedovn, med unntak av impregnert trevirke. 

Brenning av trevirke som er impregnert er ikke tillatt da dette gir utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer og gir giftig aske. Som eksempel kan nevnes at trykkimpregnert virke solgt før 1. januar 2003 inneholder arsen-, krom- og kobberforbindelser. Når man brenner slikt trevirke vil både røyk og aske inneholde arsenikk. Stikkprøvekontroller sommeren 2005 viste at slikt virke fremdeles var i vanlig salg. 

c)Brenning av avispapir og lignende til opptenning i vedovn.
d)Sankthansbål og olsokbål, under forutsetning av at det brukes rent trevirke. Brenning av sankthansbål er betinget av at det er knyttet opp mot sankthansarrangement. Brenning av sankthansbål som er blitt utsatt grunnet værforbehold kan tillates brent i ettertid. 

Avfall som trykkimpregnert trevirke, plast, gamle sofaer, vinduskarmer, hagemøbler osv. skal ikke brennes på sankthansbål, da slikt avfall kan gi utslipp av svært giftige stoffer og gi giftig aske. 

e)Brenning av tørt hageavfall begrenses til mandag til lørdag. Det skal ikke brennes på søndager og offentlige fridager. Brenningen skal være avsluttet før mørkets frembrudd. Kommunen kan forby brenning nær skoler, barnehager, idrettsanlegg, helseinstitusjoner og tettbygde områder. Dersom den som brenner burde forstå eller blir gjort oppmerksom på at noen blir sjenert av brenningen, skal brenningen straks avsluttes. 

Brenning av hageavfall bør så langt det er mulig unngås. Hageavfall bør primært komposteres på egen eiendom eller leveres til kommunens avfallsdeponi. 

Brenning etter mørkets frembrudd fører lett til misforståelser som resulterer i unødvendige utrykninger, og bør begrenses. I nærheten av skoler og barnehager bør brenning gjennomføres etter stengetid, men må likevel avsluttes før mørkets frembrudd. Ved brenning som kan berøre en helseinstitusjon eller idrettsanlegg, bør institusjonen varsles. 

f)Brenning av bråte, samt brenning av gress og lyng til beiteforbedring. Brenningen skal være avsluttet før mørkets frembrudd. Kommunen kan forby brenning nær skoler, barnehager, idrettsanlegg, helseinstitusjoner og tettbygde områder. Dersom den som brenner burde forstå eller blir gjort oppmerksom på at noen blir sjenert av brenningen, skal brenningen straks avsluttes. 

Brenning etter mørkets frembrudd fører lett til misforståelser som resulterer i unødvendige utrykninger, og bør begrenses. I nærheten av skoler og barnehager bør brenning gjennomføres etter stengetid, men må likevel avsluttes før mørkets frembrudd. Ved brenning som kan berøre en helseinstitusjon eller idrettsanlegg, bør institusjonen varsles. 

g)Brenning i forbindelse med brannundervisning/brannøvelser. Nedbrenning av bygning i forbindelse med øvelser i regi av brannvesenet og Sivilforsvaret. Bygning skal være miljøsanert og øvelsen må dokumenteres. 

I forbindelse med undervisning og øvelser er åpen brenning nødvendig. For eksempel brannundervisning i skolene, øvelser internt i brannvesenet og øvelser internt i bedrifter som Hydro Aluminium og Avinor. 

At bygningen skal være miljøsanert innebærer at alt vesentlig av inventar og bygningsdeler, mv. som inneholder komponenter som kan være til skade eller ulempe for miljøet skal være fjernet. Eksempler på dette er PCB-holdige isolerglassvinduer, elektriske installasjoner, lysstoffrør, gulvbelegg i PVC mv. Det er en forutsetning at det er gitt rivningstillatelse etter plan- og bygningsloven. Dersom det er behov for gjennomføring av øvelser som omfatter brenning av andre objekter må det søkes om dispensasjon. 

Til § 6. Dispensasjon

Da forskriften hjemler en rekke unntak fra forbudet legges det opp til en streng dispensasjonspraksis. Kommunen vil i særskilte tilfeller kunne gi dispensasjon fra forskriften. Kommunen har ikke myndighet til å gi dispensasjon for brenning av produksjonsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for destruksjon av avfall (se kommentar til § 2 Virkeområde), idet dette krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. Kommunen har ikke myndighet etter forurensningsloven § 11. 

Til § 9. Straff/Sanksjon

Ved overtredelse av bestemmelser i den kommunale forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.
-Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73.
-Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74).
-Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74.
-Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79).