Forskrift om ordensreglement for grunnskolen, Meløy kommune, Nordland

DatoFOR-2010-11-09-1677
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeløy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1998-07-17-61-§2-9, LOV-1998-07-17-61-§2-10
Kunngjort22.12.2010   kl. 13.55
KorttittelForskrift om ordensreglement for grunnskolen, Meløy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Driftsutvalget ved Meløy kommune 9. november 2010 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-9 og § 2-10.

Kapittel 1. Innledning 

1.1 Hjemmel

Ordensreglement er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen. (Opplæringsloven § 2-9 og § 2-10). 

1.2 Innhold og virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle kommunale grunnskoler inkl. SFO.

Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).

Skolene har ansvar for elevene i undervisning, arrangementer, ekskursjoner med mer der elevene er under skolens ledelse. Dette innebærer at ordensreglementet gjelder i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer, på skoleveien/under skoleskyss og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, leirskole, studieturer. 

1.3 Skolenes eget ordensreglement, bl.a. om elevenes psykososiale skolemiljø

I tillegg til et felles ordensreglement for grunnskolen i Meløy, skal den enkelte skole utarbeide sitt eget reglement for trivsel, orden og oppførsel. Dette reglementet skal ta utgangspunkt i lokale forhold og skal særlig sikre at skolen har rutiner og prosedyrer for å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø.

Samarbeidsutvalget vedtar det lokale reglementet. Alle skolens råd og utvalg skal være delaktige i utarbeidelsen av reglementet.

Ved eventuell uenighet vil bestemmelsene i opplæringsloven og i felles kommunale ordensreglementet ha fortrinn framfor det lokale reglementet.

Kapittel 2. Formål, elevers rettigheter og plikter 

2.1 Formål

Grunnskolen i Meløy skal preges av et godt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte, der elevene lærer å se seg selv som medansvarlige i et godt og trygt fellesskap og der sentrale verdier som respekt og toleranse blir vektlagt.

Ordensreglementet for grunnskolen i Meløy skal være et virkemiddel for og nå en slik målsetting. Reglementet tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene og at elevene ønsker å bruke sine positive ressurser til å bidra til en god skole for alle. 

2.2 Rettigheter

Som elev har du både rettigheter og plikter.

Elevens rettigheter:

-at alle behandler deg på en ordentlig måte
-at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
-at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing
-at du får et godt lærings- og skolemiljø. 
2.3 Plikter

Elevens plikter:

-arbeide for å få et godt lærings- og skolemiljø
-behandle andre på en ordentlig måte
-vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred
-ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt.

Kapittel 3. Regler og sanksjoner 

3.1 Regler for orden og oppførsel

Skolen er lærings- og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar for hvordan ting fungerer på skolen. Det er viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på den enkelte skole.

Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk. Det betyr at elevene skal:

-vise hensyn og respekt for andre
-vise respekt for undervisningen og gjøre sitt for å holde arbeidsro i timene
-møte presis til timer og avtaler
-gjøre skolearbeidet til avtalt tid
-holde god orden
-gjøre sitt for å holde skolens område rent og ryddig
-ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, å stelle pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell
-ta godt vare på personlige eiendeler og så langt mulig, unngå å ta med verdisaker på skolen
-Dersom du må forlate skolens område i skoletida, skal det være i samsvar med skolens lokale reglement.

Dette er ikke tillatt:

-ufint språkbruk/banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek
-rasistiske utsagn og handlinger
-mobbing
-seksuell trakassering
-sjikane på grunn av religion eller livssyn. 
3.2 Sanksjonene

Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Dette gjelder både for tiltak i det felles ordensreglementet for grunnskolen i Meløy og for de lokale ordensreglementene. Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg.

Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i dette kapittel, hvis ikke annet er særskilt nevnt.

Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement. Hvis særskilte grunner tilsier det, kan også andre sanksjoner av mindre inngripende art ilegges. Ved brudd på regler som følger av de lokale ordensreglementene som Samarbeidsutvalgene har fastsatt, gjelder det samme.

Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.

Fysisk refsing og annen krenkende behandling må ikke benyttes. Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre.

Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen. 

3.2.1. Tiltak mot brudd på ordensreglene

Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak alt etter sakens alvor:

-Muntlig irettesettelse
-Muntlig melding til foreldre/foresatte
-Skriftlig melding til foreldre/foresatte
-Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte. Inndratte gjenstander kan tilbakeleveres foreldre/foresatte.
-Overføring til en annen gruppe eller klasse. Foreldre/foresatte informeres.
-Utelukking av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter.
-Foreldre/foresatte informeres hvis mulig i god tid, og kan eventuelt gis anledning til selv delta og påta seg ansvaret for elevens deltakelse.
-Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
-Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver.
3.2.2 Bortvising

Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan elever på 8.–10. klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Elever på 1.–7. klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen.

Rektor vedtar bortvisning som enkeltvedtak etter å ha rådført seg med lærerne til eleven.

Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Eleven skal ha mulighet til å forklare seg muntlig. Elevens lærer kan gis myndighet til å bortvise eleven fra lærerens egen undervisning. Bortvisningen gjelder inntil 2 klokketimer.

Foreldre/foresatte til elevene skal varsles før bortvising iverksettes for resten av dagen på 1.–7. klassetrinn, og før bortvising for hele dager på 8.–10. klassetrinn. 

3.3 Konkret om overtredelser og sanksjoner
3.3.1 Ugyldig fravær

Dersom eleven kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, kontaktes hjemmet for å få klarlagt årsaken. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng med årsaken og eventuelt hyppigheten.

Foresatte skal involveres når fraværet, inkludert forsentkomming, går ut over elevens læring og virker forstyrrende for klassens totale læringssituasjon.

Foreldre må også informeres om det ansvaret de har for elevens fremmøte til undervisning etter opplæringslovens § 2-1. 

3.3.2 Mobbing og voldelig atferd

Vold eller trusler om vold skal ikke aksepteres i grunnskolen i Meløy. Mobbing er fysisk og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. Dette regnes også som vold.

Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen. Voldsutøverens foresatte og offerets foresatte kontaktes. Grove volds episoder vil kunne bli politianmeldt. 

3.3.3 Farlige gjenstander

På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre, når det ikke fremstår som sannsynlig at gjenstanden bare skal benyttes til andre, lovlige formål.

Farlige gjenstander skal beslaglegges av skolen. Beslaglagte gjenstander overleveres til elevens foreldre/foresatte eller om nødvendig til politiet. 

3.3.4 Rusmidler

Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område.

Skolen skal beslaglegge rusmidler som medbringes på skolens område. Tobakk og alkohol skal overlates til elevenes foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet. 

3.3.5 Erstatningsansvar

Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven, i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig, jf. skadeserstatningslovens § 1-1. Foreldre er erstatningsansvarlige etter skadeserstatningslovens § 1-2, for tiden inntil kr 5000.

Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr.

Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler. 

3.3.6 Mobiltelefon og internett 

Mobiltelefon:

Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole vedtar regler for bruk av mobiltelefon i skoletiden. Samarbeidsutvalget vedtar også sanksjoner for brudd på reglene. 

Internett:

Skolens internett-tilgang skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internettilgang kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte undervisningen, men da etter nærmere avtale på skolen.

Skolen skal utarbeide Nettvettregler som skal godkjennes av Samarbeidsutvalget.

Dersom elever bryter reglementet, kan det føre til tiltak etter 3.2.1 eller 3.2.2. Ulovlige forhold kan bli politianmeldt. 

3.3.7 Reaksjonsmåter ved fusk

Fusk eller forsøk på fusk får konsekvenser for vurdering/karakter i orden. Har eleven fusket i en prøvesituasjon, vil prøven bli annullert.

Eksamen i et fag kan annulleres dersom eleven har fusket eller prøvd å fuske på eksamen. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjøres av rektor. Vedtak om annullering av eksamen kan innklages til Fylkesmannen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Det vises her til enhver tids gjeldende vurderingsforskrifter. 

3.3.8 Undersøkelse

Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av punkt 3.3.3 og/eller punkt 3.3.4, kan skolens ledelse foreta undersøkelse i garderobeskap og bokskap/hyller som disponeres av elevene.

Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av punkt 3.3.3 og/eller punkt 3.3.4, kan skolens ledelse be elevens foresatte om tillatelse til å foreta utvendig kontroll av elevens eiendeler som lommer i klær, sekker eller bagger. Om mulig skal elevens foresatte gis anledning til å være tilstede ved en eventuell kontroll. 

3.3.9 Straffbare forhold

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, kan rektor be om politiets bistand. Elevens foreldre/foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre/foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt politiets bistand. 

3.4 Enkeltvedtak

En beslutning om å vise bort en elev for én hel dag eller flere dager vil være å forstå som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven (jf. kapittel 5). Øvrige sanksjoner og refsingstiltak vil normalt ikke være enkeltvedtak. Dersom avgjørelsen anses å ha stor betydning for den enkelte elev (eks. vedtak om utelukking fra enkelte arrangementer), bør rektor likevel vurdere å følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak. 

3.5 Flytting av elev til annen skole

Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en annen skole enn nærmiljøskolen uten foreldrenes samtykke. Før det blir gjort vedtak om å flytte en elev, skal en ha prøvd andre tiltak. (jf. opplæringsloven § 8-1, 3. ledd).

Rådmannen tar avgjørelse i slike saker. 

3.6 Politianmeldelse

Ulovlige forhold på skolens område vil kunne bli politianmeldt. Det vil normalt være den som anses som fornærmet, som må levere en eventuell politianmeldelse. Skolen vil kunne være behjelpelig i utforming av anmeldelsen.

Kapittel 4. Om fastsetting av karakterer i orden og oppførsel (FOL § 3-9) 

4.1. Karakter i orden

Ved fastsettingen av karakter i orden skal det bl.a. tas hensyn til hvorledes eleven følger ordensreglene som er fastsatt for hver skole. 

4.2 Ugyldig fravær

Ugyldig fravær kan føre til nedsatt karakter i orden. 

4.3 Karakter i oppførsel

Ved fastsettingen av karakter i oppførsel skal det tas hensyn til hvorledes eleven oppfører seg på skoleområdet og ellers når skolen har ansvar for tilsynet med elevene. En skal særlig legge vekt på hvorledes eleven opptrer overfor andre elever, lærere og andre tilsatte. En kan også ta hensyn til hvorledes elevene ter seg mot hverandre på skolevegen. 

4.4 Fastsetting av karakter

Ved fastsettingen av karakter i orden og oppførsel skal det til vanlig ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser.

Kapittel 5. Saksbehandling

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens (fvl) herunder kap. III–kap. VI ved enkeltvedtak. Ved avgjørelse skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde: 

5.1 Skolens plikt

Skolen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. 

5.2 Elevens rett

Før alle typer alvorlige refsingstiltak iverksettes, har elevene krav på å forklare seg overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med seg en person. Vedtaket skal begrunnes. 

5.3 Dokumentasjon

Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved enkeltvedtak og ev. andre avgjørelser av særlig betydning, skal begrunnelsen gis skriftlig. 

5.4 Informasjon

Elevens foreldre skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelsen som skolen har fattet. Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt mulig gis før ev. tiltak iverksettes. Ved mindre alvorlige overtredelser skal informasjon senest gis ved neste foreldresamtale. Jf. ellers de enkelte punkt.

Kapittel 6. Ikrafttredelse og kunngjøring 

6.1 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 1. januar 2011. 

6.2 Informasjon

Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for elever, foresatte/foreldre og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette ansvaret påhviler hver enkelt skole. Reglementet skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens/kommunens nettsider.