Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Skaun kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-11-10-1859
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse13.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkaun kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort13.01.2011   kl. 15.30
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Skaun

Hjemmel: Fastsatt av Skaun kommunestyre 10. november 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 1. april.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.