Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Løten kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-11-24-1542
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse09.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forLøten kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort09.12.2010
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Løten

Hjemmel: Fastsatt av Løten kommunestyre 24. november 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 1. mai. I høyereliggende deler av kommunen forlenges perioden fra 14. oktober til 14. mai.

I de deler av kommunen hvor nødvendige adkomstveger er vinterstengt etter 14. oktober løper ikke fristen før vegen er åpen etter vinterstenging.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.