Forskrift om beregning av saksbehandlingstid ved saker som krever oppmålingsforretning, Kongsberg kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-12-01-1545
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse09.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort09.12.2010
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Kongsberg

Hjemmel: Fastsatt av Kongsberg kommunestyre 1. desember 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Forskriften angir hvilken periode Kongsberg kommune regner som vintertid i forbindelse med arbeider etter lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkelloven).

I denne perioden vil en oppmålingsforretning normalt vanskelig kunne fullføres.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder saker som krever oppmålingsforretning etter matrikkelloven. Hva som regnes som en oppmålingsforretning følger av matrikkellovens kapittel 7.

§ 3.Beregning av saksbehandlingstid

Ved beregning saksbehandlingstid for saker som krever oppmålingsforretning skal ikke perioden fra 15. november til 1. april regnes med hvis det er snø på oppmålingsstedet.

§ 4.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.