Forskriftom fristar i saker som krev oppmålingsforretning, Os kommune, Hordaland

DatoFOR-2010-12-07-1548
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse09.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forOs kommune, Hordaland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort09.12.2010
KorttittelForskrift om oppmålingsfristar, Os

Heimel: Fastsett av Os kommunestyre 7. desember 2010 med heimel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikta med forskriften er å utsettja fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsett tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsett i matrikkelforskriften § 18 første ledd gjeld ikkje i perioden 15. desember til 1. mars.

§ 3.Ikraftsetjing

Denne forskrift trer i kraft same dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.