Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Skaun kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-12-08-1863
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkaun kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort13.01.2011   kl. 15.30
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Skaun

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skaun kommunestyre 8. desember 2010 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften).

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av til enhver tid gjeldende vedtatte lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

-Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
-Forskrift 8. desember 2010 nr. 1863 om vann- og avløpsgebyrer, Skaun kommune, Sør-Trøndelag
-Kommunal- og regionaldepartementets retningslinjer for beregning av selvkost (H-2140)
-Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Leveringsvilkår for vann og avløp
-VA-norm.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.
-Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier bygninger som er plassert på tomten, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste.
-For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Årsgebyr

Gebyr som årlig belastes abonnenter for kommunens vann- og /eller avløpstjenester. Består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr). Den variable delen betales etter målt eller stipulert forbruk. 

Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsettes på basis av bebyggelsens areal. (BRA) 

Engangsgebyr for tilknytning (Tilknytningsgebyr)

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Gebyrregulativ

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Næringsvirksomhet

Ervervsmessig virksomhet, inklusiv landbrukseiendommer. 

Offentlig virksomhet

Virksomhet eid/drevet av staten, fylket eller kommunen. 

Boenhet

Med boenhet forstås bolig, leilighet eller fritidseiendom med ett eller flere rom og med separat inngang samt eget bad /WC og kjøkkendel. 

Hybel

En hybel er definert i denne forskriften basert på Statistisk sentralbyrås definisjon. En hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Dette inkluderer også hybler i hybelbygg med felles inngang og kjøkken, typisk studenthybler og enheter i bofellesskap for eldre, funksjonshemmede o.l. «Hybler» uten egen inngang (f.eks. rom i en privatbolig) regnes ikke som boligenhet. 

Næringsenhet

Med næringsenhet forstås lokaler med selvstendige vannuttak, som drives av eier eller leies ut til næringsvirksomhet. Som næringsenhet regnes også landbrukseiendom og offentlig virksomhet. 

Landbrukseiendom

Våningshus regnes som en del av næringsenhet(en). Andre bygg knyttet til landbrukseiendom defineres etter punkt om boenhet og næringsenhet. 

Bruksareal (BRA)

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter arealet innenfor boligens omsluttende vegger og andel av fellesareal som tilhører boligen men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger. BRA beregnes etter NS-3940. 

Bruksendring

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier som for eksempel bolig, fritidsbolig og nærings-/offentlig virksomhet. 

Eiendom

Areal med eget gårdsnummer og bruksnummer og eventuelt festenummer eller seksjonsnummer. 

Privat stikkledning

Ledning inklusiv anboring/avgreining eies av abonnenten. Privat ledning skal ha montert stoppekran nær tilkobling. Der tilkobling kan samles monteres disse i kum. 

Felles privat stikkledning

Ledning eid i fellesskap av abonnenter. 

Leveringsbestemmelser

Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr
-Fast del (abonnementsgebyr)
-Variabel del (forbruksgebyr, stipulert eller målt forbruk).
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning (Tilknytningsgebyr)

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til kommunal vann- og/eller kloakkledning.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom, eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Engangsgebyret betales pr. boenhet for private.

Engangsgebyret for nærings- og offentlig virksomhet betales i forhold til bruksareal i henhold til bestemmelser i gebyrregulativet. Minimumsgebyr tilsvarende en boenhet.

Nærings- og/eller offentlig virksomhet kombinert med privat boenhet(er) betaler i henhold til bestemmelser i gebyrregulativet, – fratrukket arealet for boenheten(e). Gebyr for boenheten(e) betales pr. boenhet.

Gårdsbruk betaler ett engangsgebyr for driftsbygning og en boenhet i våningshuset. Andre boenheter utenom disse betaler engangsgebyr pr. boenhet.

For alle kategorier gjelder det at engangsgebyret betales ved første gangs tilknytning, med gebyrsats fra det året henstilling/vedtak om tilknytning ble sendt. Dersom eiendommen senere blir påbygd med separat boenhet(er)/næringsareal, skal tilknytningsgebyret betales pr. ny boenhet/areal.

Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Kommunen kan, etter skriftlig dokumentert søknad, fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.

§ 6.Årsgebyr

Størrelsen på årsgebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Årsgebyret for vann og/eller avløp skal betales for alle bo- og næringsenheter som er tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning og består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Abonnementsgebyret er et fast beløp som betales av alle bo- og næringsenheter. Gebyret står i forhold til kommunens faste kostnader med vann- og avløpstjenesten og antall abonnenter.

Abonnenter med mer enn én boenhet herunder borettslag, sokler/utleieenheter som er registrert som egen bruksenhet, betaler gebyr per boenhet.

2 hybler regnes som en boenhet, 3-4 som 2 boenheter, 5-6 som 3 osv.

Gårdsbruk betaler ett abonnementsgebyr for driftsbygning og en boenhet i våningshuset. Andre boenheter utenom disse betaler abonnementsgebyr pr. boenhet.

Forbruksgebyr er et variabelt gebyr som betales etter forbruk, målt eller stipulert. For rene boenheter har abonnentene adgang til å velge om forbruksgebyret skal baseres på stipulert eller målt forbruk. Enheter som har godkjent vannmåler betaler forbruksgebyr basert på målt vannforbruk og pris per m³ .

Eiendom som ikke har vannmåler, skal betale forbruksgebyr for vann og/eller avløp i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens areal (BRA) og pris per m³ . Stipulert vannforbruk fastsettes til 1,2 m³ per m² BRA.

Alle næringsenheter, inkludert landbrukseiendommer, skal ha installert vannmåler og betale forbruksgebyr etter målt forbruk. For våningshus har abonnenten adgang til å velge om forbruksgebyret skal baseres på stipulert eller målt forbruk. Kommunen kan etter søknad ved særlige grunner tillate betaling etter stipulert forbruk jf. § 14.

Alle vannmålerabonnenter skal levere selvavlesningskort som grunnlag for avregning av gebyrene. Det mengdeavhengige gebyret skal være basert på faktisk målt mengde. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde dersom ikke annet er avtalt.

Alle nye boenheter etablert etter 1. januar 2011 skal ha installert vannmåler.

§ 7.Fradrag i årsgebyr

Dersom avløpsmengden er vesentlig mindre enn det målte eller stipulerte vannforbruket, skal det forbruksavhengige avløpsgebyret baseres på en avløpsmengde fastsatt av kommunen, eller etter måler der det er mulig.

Dersom kommunen finner at det i forbindelse med oppføring av bygg og anlegg medgår eller vil medgå relativt store vannmengder, kan det kreves at vannmåler installeres.

Årsgebyr kan tidligst innkreves fra og med måneden etter lovlig innflytting skjer eller etter at brukstillatelse kan gis.

Boenhet som er ubebodd i mer enn ett halvt år kan etter søknad fritas for variabelt gebyr (forbruksgebyr) i det angitte tidsrom. Søknad skal være skriftlig og det kan ikke søkes for mer enn to år av gangen. Så lenge boenheten er tilknyttet det kommunale vann- eller avløpsnettet fritas man ikke for abonnementsgebyr.

For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har avløpsvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningsavløp i gunstig retning, kan det beregnes et fradrag i årsavgiften for avløp. Fradragets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunen.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveransen eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens leveringsbestemmelser.

§ 8.Tillegg i årsgebyr

Dersom avløpsmengden er vesentlig større enn det målte eller stipulerte vannforbruket, skal det forbruksavhengige avløpsgebyret baseres på en avløpsmengde fastsatt av kommunen.

Der hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på kommunens drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, eller gir negative konsekvenser for kommunens renseprosesser, eller den biologiske slambehandlingen og/eller negativ påvirkning for arbeidsatmosfæren i anleggene, kan det kreves:

-Tillegg i årsgebyret (tilleggets størrelse fastsettes av kommunen).
-At bedriften inngår inn-/påslippsavtale med kommunen.

Kommunen kan kreve dekket alle kostnader direkte forbundet med tiltak som følge av at gebyrpliktig har unnlatt å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr. Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan kommunen kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring.

Gebyrpliktig som unnlater å etterkomme pålegg om utbedring av lekkasjer som medfører forurensing kan ilegges tvangsmulkt etter forurensingslovens § 73. Tvangsmulkten fastsettes i hvert tilfelle av kommunen og begynner å løpe etter fastsatt frist for utbedring av forholdet og løper til forholdet er utbedret. Tvangsmulkten forfaller hver måned.

Når gebyrpliktige eiendommer unnlater å levere inn selvavlesningskort for vannmålere, kan eiendommen bli ilagt et tilleggsgebyr i henhold til gebyrregulativet.

§ 9.Installasjon av vannmåler

For eiendommer med installert vannmåler gjelder følgende:

-Måleren er abonnentens eiendom
-For installasjon og bruk av vannmåler gjelder kommunens VA-norm og Bestemmelser for installasjon av vannmåler
-Kostnader med installasjon, drift, vedlikehold, flytting og kontroll av måler dekkes av eier
-Kommunen bestemmer kvalitet i form av type, samt plassering og størrelse på måleren
-Eieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Fjernes eller skades måleren så skal eieren omgående meddele dette til kommunen
-Ved kontroll av vannmåler skal kommunen varsles. Ved avvik på +/5 % eller mer vil det foretas en justering av gebyret
-Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om. Mengden blir satt til gjennomsnittet av nærmeste periode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret
-Eieren er ansvarlig for å følge med på forbruksutviklingen slik at lekkasjer eller målefeil oppdages snarest mulig
-For installasjon og bruk av vannmåler gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser om bruk av autoriserte rørleggere.
§ 10.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode.

Eier/fester av eiendommen skal betale årsgebyr etter målt forbruk.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

For levering av nødvann til private vannverk fastsetter rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, i hvert enkelt tilfelle gebyrets størrelse.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene overfor kommunen.

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledninger. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at innflytting skjer ved nybygg og fra tilknytningstidspunktet for eksisterende bygning.

Årsgebyret innkreves på over to terminer pr. år. Avregningen sendes til eier/fester av bo- eller næringsenhet, dersom annet ikke er avtalt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang per år. Målt forbruk betales á konto basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på første faktura året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre á kontobeløp.

Gebyrpliktig eiendom kan fysisk frakobles kommunalt ledningsnett. Abonnementet opphører når kommunen mottar melding om at anboringspunktet er plombert. Ny tilknytning av eiendommen medfører ikke nytt tilknytningsgebyr. Alle kostnader ved frakobling og ny tilknytning skal likevel dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning og av godkjent rørlegger.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med lovpant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 6-1. Både årsgebyr og tilknytningsgebyr er ellers tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven kap. 7. Gebyrene kreves inn av kommunen etter reglene for innkreving av skatt.

Om renteplikt ved for sen betaling eller tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 tilsvarende.

§ 13.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes i henhold til kommunens delegeringsreglement.

§ 14.Dispensasjoner

Når særlige grunner taler for det, kan kommunen dispensere fra disse forskriftene, såfremt dette ikke ellers strider mot lover og forskrifter.

§ 15.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningsloven 10. februar 1967 kap. IV–VI med senere endringer og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrets størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

Ilagt gebyr må betales i sin helhet inntil klagen er behandlet.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.