Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Vågan kommune, Nordland

DatoFOR-2010-12-13-1833
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse06.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forVågan kommune, Nordland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort06.01.2011   kl. 15.30
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Vågan

Hjemmel: Fastsatt av Vågan kommunestyre 13. desember 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretninger i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretninger

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18 første ledd, løper ikke i perioden 1. november til 15. mai.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra det tidspunkt den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.