Forskrift om gebyrregulativ for plan-, byggjesak og forureningssaker, Eidfjord kommune, Hordaland

DatoFOR-2010-12-13-1874
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endretFOR-2011-09-26-961
Endrer
Gjelder forEidfjord kommune, Hordaland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-931-§2-12, FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort20.01.2011   kl. 17.20
KorttittelForskrift om plansaksgebyrer, Eidfjord

Heimel: Fastsett av Eidfjord kommunestyre 13. desember 2010 med heimel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 34 og § 52a og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12 og § 11-4. Endra med forskrift 26 sep 2011 nr. 961. 

Eidfjord kommune har fastsett forskrift om gebyr for private planforslag og arbeid med forureiningar. Gebyrregulativet gjeld frå 1. januar 2011 og ein kan få det frå Eidfjord kommune, Areal og Miljø, Simdalsvegen 1, 5783 Eidfjord, eller frå kommunens si heimeside www.eidfjord.kommune.no.

0Endra med forskrift 26 sep 2011 nr. 961.