Forskrift om unntak frå tidsfrist i saker som krev oppmålingsforretning, Kvam herad, Hordaland

DatoFOR-2010-12-14-1916
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse26.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvam kommune, Hordaland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort26.01.2012   kl. 14.45
KorttittelForskrift om unntak frå oppmålingsfristar, Kvam

Heimel: Fastsett av Kvam heradsstyre 14. desember 2010 med heimel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikta med forskrifta er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsett tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsett i matrikkelforskrifta § 18 første ledd gjeld ikkje i perioden 15. november til 1. mai.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft same dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.