Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr, Osen kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-12-15-1800
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forOsen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort30.12.2010   kl. 14.50
KorttittelForskrift om VA-gebyr, Osen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Osen kommunestyre 15.12.10 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A, kapittel 16.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av til enhver tid gjeldende vedtatte lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrene abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenestene kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer) og som er tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.
-Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomtene plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste.
-For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at andre enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 og § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Bruksareal(BRA) etter NS-3940 (forenklet):

Arealet innenfor boligens omsluttende vegger og andel i fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger.

For detaljer, se NS-3940.

-Bruksendring:

Med bruksendring menes endring mellom ulike kategorier som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte, lager, industri, næring, offentlig virksomhet etc.

-Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og avløpstjenester.

-Privat stikkledning:

Privat ledning regnes fra og med anboringsklave på siste forgrening fra hovedledning. Der det innenfor samme eiendom er forgrening(er) til flere bygg regnes hele ledningsnettet innenfor eiendommen som privat.

-Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig.

-Gebyrregulativ:

Betegnelse på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativ oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Næringsvirksomhet:

Alle former for næring, inklusiv gårdsbruk.

-Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet/eid av stat, fylkeskommune eller kommune.

-Privat avløpsanlegg:

Regnes fra grenrør på kommunal ledning.

-Privat drikkevannsanlegg:

Fra anboringsklave på kommunal ledning.

-Stipulert forbruk:

Forventet eller antatt forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bygningens areal.

-Årsgebyr

Gebyr som betales årlig av abonnenter for tjenester, ytelser og varer fra kommunens vann- og avløpstjenester.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Gebyr for plombering/avstenging og gjenåpning.

Størrelsen på gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr (tilknytningsgebyr) betales for bebygd eiendom eller ved nybygg på eiendom som blir tilknyttet kommunens vann- og/eller avløpsnett.

Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyr for vann- og avløpstjenester fra kommunen betales av alle abonnentene. Årsgebyret skal dekke kommunens forventede kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene.

Årsgebyret skal beregnes fra og med bygget tas i bruk eller brukstillatelse kan gis.

Abonnenter med installert vannmåler betaler årsgebyr med en fast og en variabel del. Den variable delen av årsgebyret beregnes på grunnlag av faktisk (målt i m³ ) vannforbruk.

Øvrige abonnenter betaler årsgebyr på grunnlag av stipulert vannforbruk.

For alle abonnenter gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 11.

Både kommunen og den enkelte abonnent kan kreve at årsgebyret skal fastsettes ut fra målt forbruk. Den enkelte abonnent må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres med vannmåler etter kommunens anvisning.

§ 7.Vannmåler

Kostnader med installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten.

§ 8.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Eksempel på slike bygg er anleggsbrakker etc.

Eier/fester av eiendommen skal betale årsgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ.

Midlertidig tilknytning gjelder for opptil ett år, med mulighet for å søke om forlengelse i ett år.

§ 9.Gebyr for plombering/avstengning og gjenåpning

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når kommunen mottar melding om at hovedslusekranen er plombert.

Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnadene ved frakobling og ny tilkobling/gjenåpning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

Dersom årsavgiften ikke blir betalt kan kommunen stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyningen skal den avgiftspliktige betale tilleggsavgift.

§ 10.Innbetaling av gebyr

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Årsavgiften fordeles over to terminer pr. år.

For eiendom som betaler etter målt forbruk foretas avlesning av vannmåler en gang pr år og årsgebyret betales a konto tilsvarende fjorårets forbruk. Avregning skjer ved 1. termin påfølgende år.

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr når melding om tilknytning mottas. Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning.

§ 11.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket, kan årsgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert avløpsmengde.

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til årsgebyret basert på de forventede ekstrakostnadene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 12.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenter pålegg om å utbedre egne drikkevannsanlegg ved feil eller mangler ved anlegget. Det kan være feil med vannmåler, feil som fører til lekkasjer etc.

Kommunen kan gi abonnenter pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg dersom det er feil eller mangler ved anlegget, jf. forurensningsloven.

III. Ledningsnett

§ 13.Private stikkledninger

Stikkledning fra offentlige hovedledninger, (vann, spillvann og overvann) må legges (bekostes) av dem som blir tilknyttet.

I dette ligger alle omkostninger med både materiell og arbeid. Hvis utgiftene med tilknytningen overstiger 2 x tilknytningsavgiften som til enhver tid gjelder, kan det søkes dekning for det som overstiger 2 x tilknytningsavgiften.

Som hovedledning regnes ledning som forsyner 2 eiendommer eller flere eller mottar spillvann fra 2 eiendommer eller flere.

På enhver stikkledning (vann) skal det monteres en utvendig hovedslusekran i sterk utførelse. Kranen skal settes så nær hovedledning som mulig, men innenfor egen tomtegrense. Den skal ikke plasseres i veg.

Når en eiendom ikke er bebodd, skal hovedslusekran stenges. Dette gjelder også hytter og hus som er midlertidig ubebodd i vinterhalvåret.

§ 14.Spillvannsledninger

Til kommunens spillvannsledninger skal det bare føres spillvann, mens overvann og drensvann skal føres til overvannsledninger.

Til offentlig kloakk må ikke føres brennbare, eksplosive, sunnhetsskadelige eller stinkende gasser, væsker eller stoffer. Heller ikke stoffer som kan stivne, avlagres eller virke skadelige på ledningene, så som sement, kalk, olje, fett og lignende.

Ethvert arrangement for utskilling av stoffer som foran nevnt skal være av godkjent type.

IV. Avsluttende bestemmelser

§ 15.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 16.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunen.

§ 17.Klageadgang

Gebyrfastsettelse i enkeltsaker i medhold av denne forskriften er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. Eventuelt avslag på søknad om redusert gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. IV–VI. Klagen sendes til den instans i kommunen som har truffet vedtaket.

§ 18.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

Fra samme dato oppheves tidligere forskrift.