Forskrift om gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-12-15-1801
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-2009-11-25-1894
Gjelder forOsen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort30.12.2010   kl. 14.50
KorttittelForskrift om gebyr etter pbl, Osen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Osen kommunestyre 15. desember 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1.

I. Generelle bestemmelser

§ 1.Betalingsplikt

Alle som får behandlet saker etter dette regulativet skal betale gebyr. Plan- og bygningsloven (pbl.) § 33-1 gir kommunen hjemmel til å fastsette gebyr for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som etter plan- og bygningsloven eller forskrift, påhviler kommunen å utføre.

§ 2.Tidsfrister

For følgende saker gjelder tidsfrister:

-Søknad om tiltak etter pbl. § 20-1 og § 20-2 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.
-Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-2 der det foreligger protester fra naboer eller gjenboere, men øvrige vilkår i andre ledd er oppfylt, skal også behandles av kommunen innen 3 uker, men tillatelse regnes i slike tilfelle ikke for gitt selv om kommunen ikke har truffet vedtak innen fristen.
-Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 og § 20-2 som ikke medfører dispensasjon fra plan, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. Ved overskridelse av fristen skal kommunen tilbakebetale byggesaksgebyr etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf. pbl. § 21-8 tredje ledd.
-Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker etter at kravet er mottatt sammen med nødvendig dokumentasjon. Der ferdigattest ikke er utstedt innen fristen, kan byggverket tas i bruk.
-Det kan i den enkelte sak avtales lengre frist enn angitt i de enkelte ledd i denne paragrafen.
-Kontaktes ikke tiltakshaver av kommunen innen nevnte tidsfrister er søknaden å betrakte som godkjent. Er søknaden ikke komplett, skal søker snarest få melding om hva som mangler, og at tidsfristene for behandling ikke begynner å løpe før søknaden er komplett.
§ 3.Komplett søknad

Søknad om tillatelse skal være skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker. Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket. Det skal framgå av søknaden om det søkes om dispensasjon, jf. pbl. kapittel 19.

Søknaden er ikke komplett før alle nødvendige vedlegg er tilstede på saken:

-Søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett for ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for prosjektering og utførelse dersom tiltaket ikke kan forestås av tiltakshaver, jf. pbl. § 20-1 andre ledd
-Opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne avgjøre om tiltaket skal underlegges uavhengig kontroll etter pbl. § 24-1.
-Dokumentasjon for at naboer er varslet på lovlig måte, samt eventuell erklæring om varsling av dem som har pengeheftelser i eiendom som søkes revet, jf. pbl. § 21-3.
-Eventuelle merknader fra naboer eller gjenboere, samt en redegjørelse fra søker for hva som eventuelt er gjort for å imøtekomme disse.
-Eventuelle innhentede vedtak eller uttalelse fra annen myndighet der tiltaket er betinget av dette, jf. pbl. § 21-5.
-Eventuelle dispensasjonssøknader.
§ 4.Bortfall av tillatelse

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.

II. Gebyr etter plan- og bygningsloven

§ 5.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for saksbehandling etter plan- og bygningsloven:

-Behandlingsgebyr for søknad om
-ansvarsrett
-byggetillatelse
-utslippstillatelse
-delingstillatelse
-dispensasjon
-havbrukstillatelse
-Behandlingsgebyr for privat planforslag.

Størrelsen på gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 6.Innkreving av gebyr

Faktura utstedes så snart søknaden er behandlet.

§ 7.Gebyrberegning

Gebyret beregnes etter gjeldende satser ved søknadens mottaksdato. For tilbaketrukket byggesak belastes 25 % av beregnet gebyr, dog beregnes et minstebehandlingsgebyr.

Søknad om tiltak som fremmes etter pålegg, og/eller arbeid som oppstartes uten tillatelse, belastes med dobbelt gebyr

§ 8.Gebyr for spesielle saker

Kommunestyret eller den det bemyndiger kan i saker der spesielle forhold tilsier det, fravike gebyrregulativet.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 10.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunen.

§ 11.Klageadgang

Gebyrfastsettelse i enkeltsaker i medhold av denne forskriften er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. Eventuelt avslag på søknad om redusert gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. IV–VI. Klagen sendes til den instans i kommunen som har truffet vedtaket.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

Fra samme dato oppheves forskrift 25. november 2009 nr. 1894 om gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag.