Forskrift om gebyr for arbeider etter matrikkelloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-12-15-1802
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-2009-11-25-1895
Gjelder forOsen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16
Kunngjort30.12.2010   kl. 14.50
KorttittelForskrift om matrikkelgebyr, Osen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Osen kommunestyre 15. desember 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16.

I. Generelle bestemmelser

§ 1.Betalingsplikt

Alle som får behandlet saker etter dette regulativet skal betale gebyr. Matrikkelloven § 32 og matrikkelforskriften § 16 gir kommunen hjemmel til å fastsette gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og anna arbeid etter matrikkelloven. For matrikulering av eierseksjon kan det ikke tas andre gebyr enn det som er fastsatt i eierseksjonsloven § 7 femte ledd. Det kan kreves betaling for opplysninger fra matrikkelen. Det kan ikke tas gebyr eller annen betaling for innsyn i matrikkelen ved personlig frammøte hos lokal eller sentral matrikkelstyresmakt.

§ 2.Tidsfrister

For saker som krever oppmålingsforretning gjelder følgende:

-Oppmålingsforretning og matrikkelføring skal gjennomføres innen 16 uker etter at komplett rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt.
-Når det er nødvendig med tillatelse etter plan- og bygningsloven eller seksjoneringsvedtak for å få saken matrikkelført, løper ikke fristen før tillatelsen eller vedtaket foreligger. Fristen forlenges for den tiden som går med til tinglysing og supplering av opplysninger fra rekvirenten. Fristene løper ikke når føringen blir påklaget eller når føringen er avhengig av avgjørelse i klagesak.
-Fristen forlenges for den tiden som går med til utsettelse med hjemmel i § 39 andre ledd. Kommunen kan dessuten forlenge fristen med ytterligere fire uker dersom dette er nødvendig for å få parter til å møte til oppmålingsforretningen. Kommunestyret selv kan i forskrift vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om vinteren.
-Pga. at landmålingsarbeider normalt vil bli forhindret av snø og mørketid, vil fristen på 16 ukers behandlingstid ikke løpe i månedene desember, januar og februar.
-Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.

For saker som ikke krever oppmålingsforretning gjelder følgende:

-Kommunen skal matrikkelføre sammenslåing, avtale om eksisterende grense, samlet fast eiendom og sak for jordskifteretten og andre rettsinstanser innen seks uker. Krav om retting, endring eller tilføying av opplysninger i matrikkelen mv. som ikke krever oppmålingsforretning, skal være behandlet og eventuelt ført i matrikkelen, innen samme frist. Fristen regnes fra kravet er mottatt til matrikkelbrev er utstedt eller annen underretning om føringen er gitt. Fristen kan forlenges i samsvar med § 18 andre ledd.
-Kommunen skal føre opplysninger om framsatt krav om sak for jordskifteretten straks melding til kommunen er mottatt. Tilsvarende gjelder melding til kommunen om avtale eller vedtak om erverv av grunn til offentlig veg eller jernbane.
-Dersom kommunen oversitter fristen, skal eventuelt gebyr for matrikkelføringen avkortes med en tredjedel.
§ 3.Komplett rekvisisjon

Oppmålingsforretning kan rekvireres av den som kan kreve matrikkelføring etter matrikkellova § 9 og § 14 til § 17. Ved begjæring om seksjonering der eierseksjoner skal ha uteareal, eller reseksjonering som endrer uteareal tilhørende eierseksjoner, skal det ligge ved rekvisisjon av oppmålingsforretning over utearealet.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning skal være på en form og med innhold som godkjent av Statens kartverk. Rekvisisjonen skal være underskrevet av rekvirenten, og gi opplysninger om

-hva som blir rekvirert
-eier- og festeforhold
-matrikkelnummer til matrikkelenheten forretningen gjelder
-berørte areal, grenser og naboenheter vist på kart med tilstrekkelig klarhet og nøyaktighet
-annen dokumentasjon som kommunen trenger for å gjennomføre og matrikkelføre forretningen.

Ved matrikulering av umatrikulert grunn skal rekvisisjonen også omfatte dokumentasjon som bekrefter eiendomsretten eller festeretten.

Ved registrering av uregistrert jordsameie eller endring i sameiere eller sameieandel for jordsameie, skal rekvisisjonen også opplyse om hvem som er antatt å ha andeler i sameiet og størrelsen på andelene.

Ved grensejustering og arealoverføring skal rekvisisjonen også ha underskrift av registrerte eiere og registrerte festere til de matrikkelenhetene som skal ha endret grense, unntatt når forretningen er rekvirert etter matrikkellova § 9 bokstav c eller f.

II. Gebyr etter matrikkelloven

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for saksbehandling etter matrikkelloven:

-Opprettelse av ny matrikkelenhet
-Grensejustering
-Arealoverføring
-Klarlegging av eksisterende grense
-Privat grenseavtale
-Oppmålingsforretning
-Utstedelse av matrikkelbrev
-Digitale kartleveranser.

Størrelsen på gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 5.Innkreving av gebyr

Faktura utstedes så snart den omsøkte forretningen er fullført.

§ 6.Gebyrberegning

Gebyret beregnes etter gjeldende satser ved søknadens mottaksdato. For tilbaketrukket søknad belastes 1/3 av beregnet gebyr, dog beregnes et minste behandlingsgebyr.

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

§ 7.Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan den kommunestyret bemyndiger av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, kan det fastsettes et redusert gebyr.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 8.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunen.

§ 9.Klageadgang

Gebyrfastsettelse i enkeltsaker i medhold av denne forskriften er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. Eventuelt avslag på søknad om redusert gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. IV–VI. Klagen sendes til den instans i kommunen som har truffet vedtaket.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

Fra samme dato oppheves forskrift 25. november 2009 nr. 1895 om gebyr for arbeider etter matrikkelloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag.