Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tana kommune, Finnmark

DatoFOR-2010-12-15-1834
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-2002-06-25
Gjelder forTana kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort06.01.2011   kl. 15.30
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Tana

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tana kommunestyre 15. desember 2010 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
3.Forskrift 15. desember 2010 nr. 1834 om vann- og avløpsgebyrer, Tana kommune, Finnmark (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Leveringsvilkår - Drikkevann/Avløpstjenester.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
1.Abonnent:
a)Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
b)Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
2.Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Abonnementsgebyrer fastsettes i gebyrregulativet.

3.Bruksareal (BRA)

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og
-Andel av fellesareal som tilhører boligen.
4.Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

5.Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

6.Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.

7.Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

8.Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Likt med fritidsbolig/hytte regnes helårsbolig som kun har innlagt vann via sommervannsledning.

9.Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

10.Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet. Herav også landbruksvirksomhet.

11.Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

12.Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

13.Leveringsvilkår

Et dokument som beskriver abonnentens og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klage muligheter som finnes.

14.Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for leie av vannmåler
-Gebyr for avstenging og plombering
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 

1.Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres i to hovedkategorier, hhv. næring og bolig. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet.

a)Abonnementsgebyr for næring kan inndeles i brukskategorier avhengig av årlig vannforbruk.

Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter, landbruksvirksomhet, borettslag e.l. og bygg som benyttes til allmennyttig formål.

b)Abonnementsgebyr for bolig kan inndeles i brukskategorier etter beregnet bruksareal.

Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter.

2.Forbruksgebyr

Næringseiendommer og offentlig virksomhet betaler forbruksgebyr etter målt forbruk. Forbruket måles med installert vannmåler. For næringseiendommer og offentlig virksomhet som ikke har installert vannmåler, skal forbruket i kroner stipuleres etter: bruksareal x forbruksfaktor (1,2) x enhetspris pr. m³ .

Fritids-/hytteabonnementer betaler enten etter målt eller stipulert forbruk. Stipuleres forbruket skal beregningsgrunnlaget for boliger legges til grunn.

Øvrige abonnementer betaler etter enten målt forbruk eller etter stipulert forbruk med utgangspunkt i bruksareal, omregningsfaktor for forbruk og pris pr. m³ .

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

§ 7.Leie av vannmåler

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Avlesning og fakturering skjer i henhold til Leveringsvilkår-Drikkevann.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Pris for leie av vannmåler fremkommer av Gebyrregulativet.

For eiendommer med installert vannmåler gjelder følgende:

1.Kommunen godkjenner type, plassering og størrelse på måleren.
2.Såfremt kommunen har anskaffet måleren:
a)er måleren kommunens eiendom.
b)betales en årlig leie.
c)kan kommunen kreve full erstatning for tap eller skade av vannmåler.
3.Huseieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir måleren borte eller skadet, skal huseieren omgående meddele dette til kommunen.
4.Kommunen kan avgjøre hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold av de målere som kommunen installerer. Likeså gjelder for flytting, bytting eller fjerning av måleren.
5.Utgifter til installasjon eller eventuell flytting av måleren betales av leieren, enten som et engangsbeløp eller gjennom årlig målerleie.
6.Kontroll, vedlikehold og eventuell utskifting av vannmålere skal skje etter utarbeidete rutiner for dette. Viser kontrollen en feilmargin på +/15 % skal vannmåleren skiftes ut. For målere som kommunen har installert, slik skifting skje på kommunens regning.
7.Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om etter gjennomsnitt av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret.
8.Ved forsøk på manipulering med vannmålere, må den gebyrpliktige betale 4 ganger ordinært gebyr.
§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Det gis reduksjon i gebyrene dersom vannkvaliteten avviker. Dersom drikkevannet må kokes på bakgrunn av kokevarsel, gis en reduksjon i forbruksavgiften tilsvarende 1 % pr. døgn med kokevarsel. Prosenten beregnes ut fra siste års avregning, og trekkes fra kommende års 1. termin.

Forhold rundt dette fremkommer av kommunens Leveringsvilkår-Drikkevann/Avløpstjenester.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding er mottatt om at anboringspunktet er plombert/avskåret.

Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader i forbindelse med frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

§ 9.Gebyr for avstengning

Dersom kommunen utfører avstenging/plombering, skal det betales et gebyr. Alle kostnader i forbindelse med avstengningen dekkes av gebyret. Gebyr for avstenging fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 10.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 11.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 12.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 4 terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 4 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Kommunen forbeholder seg retten til å foreta kontrollavlesning av hver enkelt vannmåler.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 14.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av Rådmannen.

§ 15.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV–VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 16.Ikrafttredelse, overgangsregler og forskriftens varighet

Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 2011 eller når de er offentlig kunngjort.

Fra samme tid oppheves forskrift 25. juni 20021 om vann- og avløpsgebyrer, Tana kommune, Finnmark.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.