Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-12-15-1835
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forAgdenes kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort06.01.2011   kl. 15.30
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Agdenes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Agdenes kommunestyre 15. desember 2010 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.

De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16 om vann- og avløpsgebyrer.
3.Forskrift 15. desember 2010 nr. 1835 om vann- og avløpsgebyrer, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag (dette dokumentet).
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativet for vann og avløp.
-KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrativ og tekniske bestemmelser.
-Leveringsvilkår for kommunal vannforsyning.
-Leveringsvilkår for kommunale avløpstjenester.
-Bestemmelser for bruk av vannmåler.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenester som kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
1.Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom privat spredenett.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven har krevd eller pålagt tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Eier/fester av eiendom som har mulighet for å hente vann fra offentlig eller privat vannpost, tappepost mv som ligger innenfor vannverkets forsyningsområde.
-Eier av egen boenhet og/eller næringsenhet.
2.Abonnementsgebyr:

Årsgebyret for vann- og avløpstjenester består av to deler: abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Forbruksgebyret skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk.

3.Boenhet:

En boenhet består av ett eller flere rom og er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer. En boenhet har egen atkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig, samt tilgang til kjøkken og wc.

4.Bruksareal (BRA) etter NS-3940:

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

Arealet innenfor boligens omsluttende vegger i alle etasjer, samt eventuell andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger. For detaljer, se NS-3940.

5.Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

6.Driftsbygning i landbruket:

Fjøs og for øvrig andre bygninger på gårdsbruk med innlagt vann. Våningshus faller inn i kategori for bolig.

7.Eiendom:

Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i tinglysningsregisteret. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.

8.Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

9.Felles privat stikkledning til privat spredenett:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via felles privat stikkledning. Private anlegg med mer enn 3 abonnenter tilknyttet, skal stikkledninger gå via kum med vannmåler ved hovedledningen.

10.Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

11.Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.

12.Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet reguleres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

13.Kombinerte bygg (næringsvirksomhet + bolig):

Kombinerte bygg består av en eller flere boenheter og en eller flere næringsenheter.

14.Leveringsvilkår:

Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes.

15.Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet. Fellesanlegg som campingplasser, småbåthavner mv. inngår under næringsvirksomhet. Det stilles krav om betaling etter målt/stipulert forbruk jf. § 6.3.

16.Næringsenhet:

Et selvstendig lokale/egen enhet, som er benyttet til næringsvirksomhet.

17.Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

18.Privat stikkledning:

Stikkledningen eies av abonnenten fra og med avgreningen fra hovedledning. Privat ledning skal ha montert stoppekran nær tilkoblingen. Stikkledninger skal gå via kum med vannmåler (ved hovedledningen) når mer enn 3 abonnenter er tilknyttet.

19.Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal (inntil vannmåler er installert eller hvis denne er ute av drift).

20.Vannpost:

Med vannpost i denne sammenheng menes punktuttak av vann fra offentlig nett, direkte eller via privat stikkledning uten at det er tilknyttet bygning.

21.Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester betales:

-Ved nybygg eller ved utvidelser av eksisterende bebyggelse dersom utvidelsen er større enn 30 m² og bygget er tilknyttet vann eller avløpsledning.
-Når nybygg reises på tomt hvor den tidligere bebyggelsen hadde vann- og avløpstilknytning, svares engangsgebyret ved tilknytning i den utstrekning den nye bebyggelsens gebyrpliktige areal overstiger den tidligere bebyggelsens areal, med mindre utvidelsen er mindre enn 30 m² .
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet eller pålagt tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning.
§ 6.Utforming av gebyret:
-For bolig/fritidsbolig skal tilknytningsavgift for henholdsvis vannforsyning og avløp utgjøre et fast beløp pr. boenhet.
-For andre bygg (for eksempel næringsbygg) skal tilknytningsgebyret utgjøre et fast beløp pr. bygg, men per eiendom dersom et bygg er oppdelt i flere eiendommer, for eksempel gjennom seksjonering.
-For bygg som består av både bolig og annen type lokale(kombinerte bygg), betales gebyr for hver av delene.
-For alle kategorier gjelder det at engangsgebyret betales ved første gangs tilknytning.
-Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og vil fremgå av Gebyrregulativet.
-Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.
§ 7.Årsgebyr
-Årsgebyret for vann- og avløpstjenester består av to deler: Abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Forbruksgebyr skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som følger av disse forskrifter.
-Årsgebyr skal betales av alle bo- og næringsenheter som er tilknyttet eller pålagt tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg.
-I seksjonerte eiendommer betraktes hvert seksjonsnummer som egen eiendom.
-Størrelsen av abonnementsgebyret og forbruksgebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.
-Kostnadene tilsvarer kommunens kostnader for å betjene virksomheten.
§ 8.Abonnementsgebyr
-Abonnementsgebyret er et fast beløp som betales av alle bo- og næringsenheter. Gebyret står i forhold til kommunens faste kostnader med vann- og avløpstjenesten og antall abonnenter.
-Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, henholdsvis driftsbygning i landbruket, næring-, bolig- og hytte/fritidsbebyggelse.
-Alle abonnenter i en brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet.
-Abonnenter med mer enn en boenhet, herunder borettslag, sokler/utleieenheter som er registrert som egen bruksenhet, betaler gebyr per boenhet.
-Gårdsbruk betaler et abonnement for driftsbygning og et for boenhet i våningshuset. Andre boenheter utenom disse betaler abonnementsgebyr pr. boenhet.
§ 9.Forbruksgebyr
-For næringsbygg og andre bygninger som ikke brukes som bolig, er hovedregelen at årsforbruket, eventuelt den variable delen av årsgebyret, beregnes på grunnlag av målt vannforbruk. Er det ikke installert vannmåler, kan det fastsettes særlige regler eller inngås særlige avtaler om beregning av gebyret. Kommunen har begrenset adgang til å sette lavere gebyrer for disse bygningene enn det som ville følge av kommunens ordinære beregningsmåte for boliger. Det er ikke adgang til å fastsette en ren kvantumsrabatt for storforbrukere av vann. For bedrifter, gartnerier, gårdsbruk og annen virksomhet hvor avløpsmengden avviker vesentlig fra vannforbruket, kan det inngås avtale basert på avvikende avløpsmengde.
-Øvrige abonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS-3940, samt pris pr. m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk [ m³ /m² ] er definert i Gebyrregulativet.
-For installasjon og bruk av vannmåler gjelder bestemmelsene i § 12, samt kommunens bestemmelser for bruk av vannmåler og standard abonnementsvilkår, tekniske bestemmelser, pkt. 2.6.
-For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 7.
-Der forskriften ikke krever installering av vannmåler kan både kommunen og abonnenten kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.
-Fritidseiendommer med vann fra vannpost betaler 50 % av forbruksgebyret.
-Dersom boligeiendommen er ubebodd i mer enn ett år, betales kun abonnementsgebyr.
-Dersom boligeiendommen er ubebodd i mer enn ½ år, betales kun 50 % av forbruksgebyret.
§ 10.Avvik i årsgebyret
-Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).
-For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.
-Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Standard abonnementsvilkår og Leveringsvilkår for vann- og avløpsforsyning.
§ 11.Tilleggsgebyr

For svømmebasseng på eiendom, som ikke betaler etter målt forbruk, betales et tilleggsgebyr for vann- og eller kloakk tilsvarende et årlig forbruk på 

40 m³ for bassengvolum inntil 20 m³

80 m³ for bassengvolum inntil 40 m³

120 m³ for bassengvolum over 40 m³ 

Basseng under 3 m³ er fritatt for gebyr. Bestemmelsen gjelder så vel fastmonterte som demonterbare bassenger.

§ 12.Midlertidig tilknytning
-Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann og/eller avløp og kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.
-Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.
-Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens standard abonnementsvilkår og leveringsvilkår for kommunal vann- og avløpsforsyning.

§ 13.Pålegg om utbedring
-Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Ifølge forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.
-Etter plan og bygningslovens § 31-3 plikter abonnenter å utbedre egne ledningsanlegg (private vann- og avløpsledninger) innen fastsatt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utløpt, kan kommunen fastsette tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningsloven § 32-5.

Det kan fastsettes at tvangsmulkt løper så lenge det ulovlige forholdet varer, eller den kan ilegges som et engangsbeløp.

-Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg og sanitæranlegg innen angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret innen angitt frist, kan forbruket faktureres etter stipulert forbruk for perioden fra angitt frist til forholdet er utbedret.
-Dersom lekkasjevannet er registrert med måler, faktureres abonnenten for det registrerte forbruket.
-Dersom lekkasjevannet ikke er registrert med måler, stipuleres forbruket til minimum 3 m³ /time, dvs. tilsvarende vannmengde som lekker gjennom hull av blyanttykkelse ved 5 bars trykk. Avregnes per døgn.
-Der lekkasjevannet beviselig belaster kommunens avløpsnett, kan også forbruksgebyr for avløp avkreves som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket.
§ 14.Ulovlig tilknytning

Dersom det oppdages tilkobling til kommunalt vann- og avløpssystem som er utført uten kommunal godkjennelse vil det bli ilagt tilknytningsavgift. Slik avgift innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.

Årsgebyrer kan etter foreldelsesloven etterkreves, normalt for 3 år jf. foreldelseslovens § 2. Når fordringshaver(kommunen) har manglet nødvendig kunnskap om fordringen kan foreldelsesfristen forlenges med inntil 10 år, jf. foreldelseslovens § 10.

Forhold av graverende art vil bli vurdert politianmeldt.

§ 15.Installasjon og bruk av vannmåler
-Eiendommer som ikke utelukkende nyttes til boligformål skal ha installert vannmåler. Den henvises til kommunens Bestemmelser for bruk av vannmåler.
-Dersom det finnes nødvendig, kan kommunen også i andre tilfeller påby at vannmåler installeres.
-Kommunen kan i spesielle tilfeller dispensere fra plikten til å installere måler.
-Kostnader med installasjon, drift, vedlikehold, flytting og kontroll av vannmåler dekkes av abonnenten.
-Kommunen bestemmer kvalitet i form av type, samt plassering og størrelse på måleren.
-Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning. Fjernes eller skades måleren så skal eieren omgående meddele dette til kommunen.
-Det er abonnentens ansvar å sørge for at måleren blir avlest på forespørsel fra kommunen.
-Blir en måler ikke avlest, beregnes årsgebyret for neste termin etter forbruket i det siste foregående år, eller etter gjennomsnittsforbruk i de 3 siste foregående år. Det samme gjelder hvis en måler går i stykker eller viser feilaktig resultat. Kommunen kan kreve gebyr for avlesning av måler. Gebyrets størrelse forekommer av gebyrregulativet.
§ 16.Innbetaling av gebyrer
-Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.
-Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdeavhengig del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.
-Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.
-Abonnementsgebyr beregnes fra måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.
-Forbruksgebyret for nærings-/bolig- og fritidseiendommer beregnes fra og med måneden etter at innflytting skjer eller brukstillatelse gitt eller måneden etter tilknytning for bebygd eiendom som blir tilknyttet.
-Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto for hver termin basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin året etter.
-Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.
-Kommunen kan etter søknad gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom på grunn av bygningens tilstand fysisk frakobles og plugges ved kommunens ledningsnett. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 17.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 18.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes i henhold til kommunens delegeringsreglement av rådmannen eller den han bemyndiger.

§ 19.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV–VI kan påklages. Kommunens klageinstans er formannskapet. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.