Forskrift om tildeling av bolig i Omsorg+, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2010-12-15-1896
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse15.12.2010
Sist endretFOR-2014-06-18-1026
EndrerFOR-2003-05-07-1895
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort17.03.2011   kl. 15.35
KorttittelForskrift om tildeling av bolig i Omsorg+

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 15. desember 2010 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6. Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1026.

Kapittel 1. Formål og virkeområde, begrepet Omsorg+, fritt brukervalg og målgruppe

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1026.
§ 1.Formål og virkeområde

Forskriften regulerer rett til å leie bolig i Omsorg+.

Tjenester og hjelpetiltak som ytes etter annen lov eller forskrift, faller utenfor virkeområdet til denne forskrift. Det samme gjelder aktivitetstilbud i Omsorg+.

§ 2.Omsorg+

Omsorg+ består av boliger/omsorgsboliger som er fysisk tilrettelagt for eldre og samlokalisert med aktivitetssenter, kantine og bemannet resepsjon. Det enkelte Omsorg+ skal være døgnbemannet med kvalifisert personell.

Det inngås leiekontrakt mellom kommunal forvalter av boligen og søker som har fått tilbud om bolig i Omsorg+. Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler regulerer leieforholdet.

Byrådet bestemmer hvilke botilbud som skal godkjennes som Omsorg+.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1026.
§ 3.Fritt brukervalg

Søker kan søke om leie av bolig i ethvert Omsorg+ i Oslo kommune, uavhengig av søkers bydelstilhørighet. Bydelstilhørighet gir ingen fortrinnsrett i vurderingen av hvem som skal få leie bolig i Omsorg+.

Søker skal i sin søknad oppgi hvilke(t) Omsorg+ søker ønsker å leie bolig i. Søker skal få informasjon om hvilke bydeler som tilbyr Omsorg+. Søknaden vurderes for de(t) Omsorg+ søker ber om.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1026.
§ 4.Målgruppe

Målgruppen for forskriften er eldre over 67 år som har behov for et botilbud med større trygghet, aktivitet og muligheter for sosialt fellesskap.

Kapittel 2. Grunnkrav for tildeling av bolig i Omsorg+

§ 5.Alder

Søker må på søknadstidspunktet ha fylt 67 år.

Dersom ektefeller eller samboere søker om å bo sammen i bolig i Omsorg+, er det tilstrekkelig at én i husstanden fyller grunnkravene i dette kapittel. Imidlertid bør den i husstanden som ikke fyller grunnkravene ha fylt minst 60 år på søknadstidspunktet.

Det kan i enkelttilfeller gjøres unntak fra alderskravet i første ledd dersom forhold ved søkeren tilsier at medisinsk alder er høyere enn reell alder og søker fyller de øvrige grunnkravene. Søker må likevel ha fylt 60 år på søknadstidspunktet.

§ 6.Oppholdstillatelse og botid

Søker må ha oppholdstillatelse i Norge og ha bodd i Oslo de siste 2 årene. Botid må dokumenteres med utskrift fra en offentlig instans.

Søker som bor i Oslo på søknadstidspunktet fyller botidskravet i første ledd, dersom søkeren har bodd utenfor kommunen i mindre enn 6 måneder i løpet av de siste 3 årene.

Dersom søker på søknadstidspunktet har midlertidig opphold på institusjon i Oslo, må søker ha fylt kravet om oppholdstillatelse og botid før oppholdet startet.

§ 7.Søkers funksjonsevne

Søker må på søknadstidspunktet ha en langvarig nedsatt funksjonsevne. Funksjonsevnen må likevel være god nok til at søker, med noe oppfølgning, kan mestre å bo i en tilrettelagt bolig, samt delta i aktivitetstilbud og sosiale arenaer. Det bør i vurderingen av søkers funksjonsevne innhentes rapporter fra hjemmetjenesten eller annet helsepersonell som kjenner søkers helsesituasjon.

Søkere med følgende funksjonsnedsettelser er aktuelle for bolig i Omsorg+:

a)Fysisk funksjonshemming, eller
b)svekket psykisk helse som følge av mildere psykiske lidelser som depresjon, angst og lignende, eller
c)generelt svekket fungeringsevne på grunn av høy alder. Med høy alder menes 80 år og eldre.

Søkere med funksjonsnedsettelser som følge av alvorlig kognitiv svikt eller kroniske eller langvarige psykiske lidelser av alvorligere karakter enn nevnt i tredje ledd bokstav b, skal vurderes for andre omsorgstilbud. Disse kvalifiserer følgelig ikke for å leie bolig i Omsorg+.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1026.
§ 8.Nåværende boforhold

Det må være forhold i eller rundt nåværende bolig som gjør den uegnet for søker.

Boligen er uegnet dersom den ikke er tilstrekkelig fysisk tilrettelagt søkers fysiske funksjonsnivå. Både den fysiske utformingen av selve boligen og den fysiske adkomsten til boligen skal vurderes. Kan boligen tilpasses med enkle tiltak til lave kostnader for søker, er kravet om uegnet bolig ikke oppfylt.

Nåværende bolig er også uegnet dersom søker opplever ensomhet eller utrygghet i boligen, og dette vurderes å medføre en reell risiko for forverring av søkers funksjonsnedsettelse, dersom søker blir boende.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1026.

Kapittel 3. Prioritering av søkere

§ 9.Prioritering

Er antall kvalifiserte søkere flere enn det er tilgjengelige boliger i Omsorg+ i bydelen, må det foretas en prioritering mellom de kvalifiserte søkerne.

De kvalifiserte søkerne deles inn i 3 grupper, og skal prioriteres etter følgende rekkefølge:

a)søkere med nedsatt funksjonsevne pga. fysiske og psykiske forhold.
b)søkere med nedsatt funksjonsevne pga. fysiske eller psykiske forhold.
c)søkere som ønsker å bytte bolig i Omsorg+.

Er det innenfor én og samme gruppe flere kvalifiserte søkere enn tilgjengelige boliger, skal det legges vekt på hvor lenge søkers problematikk har vart, og hvor akutt behovet for oppfølgning og aktivisering er i forhold til søkers funksjonsevne.

Den enkelte bydel har ansvar for å administrere eventuelle ventelister og informere om tilgjengeligheten på boliger i det Omsorg+ bydelen disponerer.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1026.

Kapittel 4. Regler om saksbehandling

§ 10.Søknad

Søker skal sende søknad om leie av bolig i Omsorg+ til bydelen søkeren bor. Søknadsskjema for Omsorg+ skal benyttes.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1026.
§ 11.Bytte av bolig i Omsorg+

Leier av bolig i Omsorg+ kan søke om annen bolig i samme bygning eller i et annet Omsorg+. Søknad skal sendes til søkers bostedsbydel.

Det er en forutsetning for bytte av bolig at det er ledig plass der søker ønsker å flytte, og at søker på vedtakstidspunktet kan prioriteres sammenlignet med andre søkere.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1026.
§ 12.Vedtak

Bydelsdirektørene fatter vedtak etter denne forskriften.

Et vedtak om leie av bolig i Omsorg+ skal angi begrunnelsen for vedtaket, type bolig søker skal få, antall rom, kontraktstype og om søker trenger særlige fysiske tilpasninger i boligen søker skal tildeles.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1026.
§ 13.Leietid

Søker som har fått vedtak om leie av bolig i Omsorg+ skal gis en tidsubestemt leieavtale.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1026.
§ 14.Bortfall av vedtak om leie av bolig i Omsorg+

Det skal fattes eget vedtak om bortfall av vedtak om leie av bolig dersom:

a)søker takker nei til tilbud som er i samsvar med bydelens vedtak. Dersom boligen viser seg ikke å være tilstrekkelig fysisk tilrettelagt på tildelingstidspunktet, skal søker gis et nytt tilbud.
b)søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt, slik at søker ikke lenger fyller grunnkravene for å få leie bolig i Omsorg+.
0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1026.
§ 15.Oppfyllelse av vedtak om leie av bolig i Omsorg+

Vedtaket anses oppfylt ved inngåelse av leiekontrakt i henhold til vedtaket.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1026.
§ 16.Klageadgang

Vedtak i henhold til forskriften kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til søkeren.

Gjenstand for klageadgang på vedtak om leie av bolig, er at tildelt bolig ikke er tilstrekkelig fysisk tilrettelagt for søkers behov. Det er også klageadgang, dersom søker får tilbud om leie av bolig i et annet Omsorg+ enn det søker har søkt på.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1026.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 17.Saksgang i saker hvor søker ikke har bydelstilhørighet til ønsket Omsorg+

Søkers bostedsbydel vurderer om søker fyller grunnkravene i § 5–§ 8.

Fyller søker grunnkravene, men ønsker Omsorg+ i en annen bydel, skal bostedsbydelen rette en forespørsel til den aktuelle bydelen om det er ledige boliger.

Dersom det må foretas en prioritering etter § 9, skal bydelene sammen vurdere om søker kan prioriteres. Ved uenighet avgjør bydelen som disponerer de(t) omsøkte Omsorg+ om søker kan prioriteres.

Avgjørelsen om søker kan prioriteres, formidles til bostedsbydelen. Det skal i tilbakemeldingen gis en begrunnelse for avgjørelsen. Tilbakemeldingen er bindende. Bostedsbydelen fatter på bakgrunn av tilbakemeldingen vedtak.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1026.
§ 18.Endring i annen forskrift

I forskrift 7. mai 2003 nr. 1895 om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune § 2, skal nytt tredje ledd lyde: - - -

§ 19.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.