Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Mandal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-12-16-1687
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse22.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort22.12.2010   kl. 13.55
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Mandal

Hjemmel: Fastsatt av Mandal bystyre 16. desember 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkellovens § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. desember til 15. mars.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.