Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Rakkestad kommune, Østfold

DatoFOR-2010-12-16-1868
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-1995-10-05
Gjelder forRakkestad kommune, Østfold
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort13.01.2011   kl. 15.30
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Rakkestad

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Rakkestad kommunestyre 16. desember 2010 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen.

Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
3.Forskrift 16. desember 2010 nr. 1868 om vann- og avløpsgebyrer, Rakkestad kommune, Østfold (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (Tekniske og administrative bestemmelser)
-Gebyrregulativ for Rakkestad kommune
-Den til en hver tid gjeldende VA-norm for Rakkestad kommune.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Som abonnent gjelder også fast bruker av hver enkelt bruksenhet jf NS-3940.

Videre gjelder det for fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del.

-Bruksareal (BRA):

Jf. NS-3940

-Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

-Bruksenhet:

Jf. NS-3940

-Eiendom:

Eiendom/grunn som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer)

-Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.

-Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter målt forbruk.

-Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.

-Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer.

Gebyrregulativet er forskrift og oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet.

-Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

-Stipulert forbruk

Primært forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

-Tilkoblingsgebyr (engangsgebyr for tilknytning)

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

-Vannpost

Felles utvendig tappepunkt for uttak av drikkevann.

-Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Tilkoblingsgebyr (engangsgebyr for tilknytning)
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Gebyr for manglende vannmåleravlesning
-Gebyr for kalibrering av vannmåler.
§ 5.Tilkoblingsgebyr (engangsgebyr for tilknytning)

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Tilkoblingsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett direkte eller gjennom privat felles stikkledningsnett.

Tilkoblingsgebyret skal være likt for alle abonnenter.

Tilkoblingsgebyret skal betales ved første gangs tilknytning.

For ubebygd eiendom forfaller tilkoblingsgebyret til betaling når byggetillatelse gis.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye kostnader for kommunen eller den enkelte abonnent.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og/eller avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Forbruksgebyret skal være basert på målt vannforbruk. Den enkelte abonnent plikter å installere vannmåler samt sørge for måleravlesning etter kommunens spesifikasjoner (se § 7).

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er godkjent tilknyttet kommunalt ledningsnett, tjenesten er tatt i bruk, eller er tilgjengelig for bruker.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter 5 brukerkategorier, hhv. næring, bolig inntil 2 boenheter, fritidsbolig, bolig med mer enn 2 boenheter, kombinasjonsbygg og næringsbygg. Satsene for de ulike brukerkategorier, som igjen kan deles i underkategorier, fremkommer av gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for bolig med inntil 2 boenheter.

Betales av abonnenter hvor bygningen formelt er av typen helårsbolig med maksimalt to boenheter.

-Abonnementsgebyr for fritidsbolig.

Betales av abonnenter hvor bygningen formelt er av typen fritidsbolig.

-Abonnementsgebyr for bolig med mer enn 2 boenheter.

Betales av abonnenter hvor bygningen inneholder mer enn to boenheter, herunder borettslag/andelslag.

-Abonnementsgebyr for kombinasjonsbygg bolig/næring.

Betales av abonnenter hvor bygningen inneholder både boenheter og næringsvirksomhet.

-Abonnementsgebyr for næringsbygg.

Betales av abonnenter hvor bygningen inneholder næringsvirksomhet. 

Forbruksgebyr

Samtlige brukerkategorier plikter å betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

Dersom målt vannforbruk ikke forefinnes, ved for eksempel vannmålerhavari, skal forbruksgebyret stipuleres. Stipulert forbruk fastsettes på basis av bruksareal i henhold til NS-3940 eller bestemmes ut i fra historisk forbruk for angjeldende abonnent.

§ 7.Installasjon og bruk av vannmåler

For alle nybygg og alle bebygde eiendommer som blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning – direkte eller gjennom privat samleledning – skal det installeres vannmåler.

For abonnenter som tilknyttes kommunalt nett gjelder følgende:

Vannmåler skal monteres samtidig med at stikkledning legges inn i bygning. Måleren er kommunens eiendom og selve måleren bekostes av kommunen.

Montering av vannmåler skal utføres av godkjent rørlegger, og bekostes av abonnenten.

Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse av måleren. Der hvor vannmåler er montert, skal den være plombert, og må ikke fjernes uten samtykke av kommunen.

Til enhver eiendom tillates kun en tilknytning, og kommunen bekoster maksimum en vannmåler. Kommunen kan fravike dette hvor det viser seg nødvendig etter skjønn.

Utgifter til installasjon, utskifting etter eventuell skade og eventuell flytting av måleren betales av abonnenten. Rutinemessig utskifting av måleren bekostes av Rakkestad kommune.

Ved seksjonering av eiendom er seksjonseierne solidarisk ansvarlig for vann- og avløpsavgifter.

Hvis abonnenten ønsker flere målere for å skille ut spesielle kostnader, må abonnenten selv betale for ekstra målere.

Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet, skal kommunen omgående meddeles dette. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade.

Kommunen kan etter anmodning fra den avgiftspliktige eller etter eget initiativ foreta kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesning på minst 5 % utføres justeringen, eventuelt utskifting av måleren, uten utgifter for den avgiftspliktige.

Viser kontrollen mindre enn 5 % feilavlesning skal den gebyrpliktige, når kontrollen er krevd av han, betale et kalibreringsgebyr til dekning av kommunens utgifter i forbindelse med kontrollen. Størrelsen på gebyret går fram av gebyrregulativet. Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres avgiften for den periode det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og etter den er utbedret.

Årlig avlesning av vannmåler er abonnentens ansvar, og skal utføres etter kommunens anvisning innen angitt tidsfrist. Ved manglende måleravlesning vil abonnenten avkreves gebyr for manglende vannmåleravlesning. Størrelsen på gebyret går fram av gebyrregulativet. Kommunen vil i slike tilfeller selv forestå avlesning, eller stipulere forbruket etter skjønn.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde.

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Vann som ikke blir forurenset og kun går i lukkede systemer, for eksempel kjølevann, kan i enkelte tilfeller tillates ledet direkte til resipient/overvannssystem og eventuelt gi grunnlag for reduksjon/fritak for avløpsgebyrer.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og kun skal brukes i en begrenset periode.

Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet (se § 6), med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ.

Det betales ikke tilkoblingsgebyr for midlertidig tilknytning, men gebyr for midlertidig tilknytning. Gebyret fremkommer av gebyrregulativet.

Alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling inkludert saksbehandlingsgebyr belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 10.Pålegg om utbedring

For abonnenter med mangelfulle private vann- og/eller avløpsanlegg, kan kommunen gi pålegg om å utbedring innen en angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, kan det gis et gebyr, eller kommunen kan sørge for iverksetting av tiltak for abonnentens regning. Ved vannlekkasjer som ikke passerer vannmåler, kan abonnenten belastes for vann- og/eller avløpsgebyrer basert på stipulert forbruk.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) eller seksjonering gis, eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 4 terminer pr. kalenderår.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 4 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer en gang pr. kalenderår.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet.

Basert på søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for årsgebyret når eiendommen fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Abonnementet opphører når mottatt melding om at anboringspunktet er plombert, er bekreftet av kommunen.

Ved ny tilknytning av eiendommen kreves ikke ny betaling av tilkoblingsgebyr.

Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 6-1.

Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen i Rakkestad kommune eller den han bemyndiger.

§ 14.Klage

For avgjørelser etter denne forskrift som er enkeltvedtak, gjelder forvaltningslovens klageadgang.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tid oppheves forskrift 5. oktober 19951 om kommunale vann- og kloakkavgifter, Rakkestad kommune, Østfold.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.