Forskrift om unntak fra tidsfrister som krever oppmålingsforretning, Flekkefjord kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-12-16-1877
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse20.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlekkefjord kommune, Vest-Agder
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort20.01.2011   kl. 17.20
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Flekkefjord

Hjemmel: Fastsatt av Flekkefjord bystyre 16. desember 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å gi kommunen grunnlag for å utsette de fastlagte fristene for gjennomføring av arbeid etter matrikkelloven når snø og vinterforhold hindrer dette arbeidet.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. november til 15. april.

I de delene av kommunen hvor nødvendige atkomstveger er vinterstengt etter 15. april løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstengning.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.