Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Træna kommune, Nordland

DatoFOR-2010-12-17-1803
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forTræna kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort30.12.2010   kl. 14.50
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Træna

Hjemmel: Fastsatt av Træna kommunestyre 17. desember 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt: (Kommunene vurderer selv hvilke av de følgende eksempler, eller andre, eller ingen, som skal unntas fra det generelle forbudet i § 4.)

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
e)sankthansbål, disse bålene skal ikke innholde avfall som plast, isolasjonsmateriale osv.
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket,
g)halmbrenning i jordbruket,
h)brenning av trevirke etter søknad til kommunen ved brannsjefen.
§ 6.Dispensasjon

Brannsjefen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad. Brann og redningstjenesten i Træna har en generell dispensasjon for å brenne kondemnerte hus/bygninger, samt benytte øvingsanlegg for egne/annet personell. Her inngår utendørs brenning av sprit/diesel i kar.

§ 7.Tilsyn

Brannsjefen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes. Ved overtredelse av bestemmelser i den lokale forskriften kan kommunen ved formannskapet benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-Gi pålegg etter forurensingsloven § 7 fjerde ledd.
-Ilegge forurensingsgebyr etter forurensingsloven § 73
-Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensingsloven § 74)
-Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket etter forurensingslovens § 74
-Anmelde forholdet (jf. forurensingslovens § 78 og § 79)

Det til enhver tid gjeldene forurensingsgebyr fastsettes av kommunestyret.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av formannskapet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011.