Forskrift om gebyr for handsaming av byggesaker, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2010-12-17-1839
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskvoll kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort06.01.2011   kl. 15.30
KorttittelForskrift om gebyr for byggesaker, Askvoll

Heimel: Fastsett av Askvoll kommunestyre 17. desember 2010 med heimel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Askvoll kommune har vedtatt ny forskrift om gebyr for handsaming av byggesaker. Forskrifta tok til å gjelde 1. januar 2011.

Forskrifta kan ein finne på kommunen si heimeside www.askvoll.kommune.no eller få ved å vende seg til teknisk kontor, Askvoll kommune, 6988 Askvoll.