Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hobøl kommune, Østfold

DatoFOR-2010-12-20-1879
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse20.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forHobøl kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort27.01.2011   kl. 15.05
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Hobøl

Hjemmel: Fastsatt av Hobøl kommunestyre 20. desember 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Hobøl kommune ønsker gjennom forskriften å legge til rette for en bedre avfallshåndtering gjennom økt materialgjenvinning og energiutnyttelse.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, kaffebål og utepeiser.
b)Brenning av ved og ubehandlet trevirke i vedovn. Brenning av impregnert og malt trevirke er forbudt.
c)Bruk av avispapir for opptenning i vedovn hjemme eller på hytta. Annet papir som papp, melkekartonger, magasiner med glanset papir og liknende skal leveres til resirkulering.
d)Åpen brenning av halmstubber på dyrket mark dersom brannvesenet er orientert.

Nevnte unntak jf. pkt. a, b, c og d fritar ikke noen for å vise aktsomhet etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Det må ikke foretas brenning til slike tider og på slike steder at ilden lett kan spre seg, med mindre det er sørget for betryggende tiltak for å hindre spredning.

Annen brenning i eller i nærheten av skogmark er forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden fra 15. april–15. september.

§ 6.Dispensasjon

Kommunens brannsjef kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av brannsjef i kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningslovens § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.