Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune, Telemark

DatoFOR-2010-12-21-1878
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-1977-12-16
Gjelder forDrangedal kommune, Telemark
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort20.01.2011   kl. 17.20
KorttittelForskrift om VA-gebyr, Drangedal

Hjemmel: Fastsatt av Drangedal kommunestyre 21. desember 2010 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

§ 1.Plikt til å betale gebyr
§ 1-1.Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder:
-Fast eiendom som er tilknyttet vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
-Eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Ubebygd eiendom som kommunen kunne ha krevd tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning dersom eiendommen var bebygd. Avgiftsplikten gjelder også eiendom som ikke inngår i stadfestet reguleringsplan. For ubebygd eiendom gjelder avgiftsplikten likevel ikke så lenge årsaken til at eiendommen ligger ubebygd er byggeforbud i følge lov eller vedtak av offentlig myndighet eller annen særlig grunn som eieren ikke har ansvar for.
§ 1-2.Eieren står ansvarlig for avgiftene. For eiendom som er bortfestet betaler festeren i stedet for grunneieren.
§ 2.Definisjoner
-Med avløpsledning forstås i disse forskriftene separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens-, og overvann (overvannsledning) eller fellesledninger for disse avløpstypene.
-Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt bad/WC og kjøkkendel. Som boenhet regnes i denne forbindelse også eiendom med fritidsbebyggelse. For eiendom med næringsbygg i kombinasjon med bolig, beregnes gebyrene også for hele eiendommen under ett eller separat for den enkelte enhet.
§ 3.Gebyrform

Gebyrplikten omfatter:

-Tilknytningsgebyr for vann
-Tilknytningsgebyr for avløp
-Årsgebyr for vann
-Årsgebyr for avløp
-Gebyr for stenging og/eller åpning av vann og avløp.
§ 4.Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunktet kommunestyret bestemmer.

§ 5.Restriksjoner på vannleveranser med mer

Restriksjoner på forbruket av vann, avbrudd i vannleveransen eller mottak av avløpsvann gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. 

§ 6.Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal gebyrpliktig areal beregnes etter NS-3940 bruksareal (BRA), justert til beregnet areal (BA) etter Husbankens regler. Dette gjelder all gebyrpliktig bebygd areal på eiendommen.

§ 7.Tilknytningsgebyr
§ 7-1.Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal betales:
-Ved nybygg.
-Ved utvidelse dersom utvidelsen er større enn 50 m² beregnet areal (BA).
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og//eller avløpsledning.
§ 7-2.Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens areal og etter følgende grupper og faktorer:
Gruppe 1:For de første 300 m²BA antall m² x 1,00
Gruppe 2:over 300 m² inntil 2 700 m²BA antall m² x 0,50
Gruppe 3:over 2 700 m²BA antall m² x 0,15
 

For gruppe 1 gjelder imidlertid at gebyret utgjør minst gebyr tilsvarende som for 200 m² BA.

§ 7-3.For nye abonnenter forfaller tilknytningsgebyret til betaling senest ved tilknytning. Ellers forfaller tilknytningsgebyret ved gitt igangsettingstillatelse.
§ 7-4.For eiendommer hvor det betales anleggsbidrag kan kommunen frafalle hele eller deler av tilknytningsgebyret.
§ 7-5.Størrelsen på tilknytningsgebyret vurderes og vedtas årlig.
§ 7-6.For innkreving av tilknytningsgebyr gjelder bestemmelsene i § 12.
§ 8.Årsgebyr
§ 8-1.Årsgebyr for vann og/eller avløp skal betales for alle bo- og næringsenheter som er tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning og består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Utleieenheter i private hus omfattes imidlertid ikke av denne gebyrplikten men regnes sammen med hoveddelen, så fremt det ikke er installert separat vannmåler.
§ 8-2.Abonnementsgebyret er et fast beløp som betales av alle bo- og næringsenheter, som definert i § 2, og beregnes per enhet. Gebyret står i forhold til kommunens faste kostnader med vann- og avløpstjenesten og antall abonnenter.

For næringsenheter, inkludert landbrukseiendommer og gartnerier, skal den enkelte enhet betale et abonnementsgebyr i forhold til følgende inndeling: 

Kapasitetsgruppe:Gebyr:
Gruppe 1: 0–200 m³1 x abonnementsgebyret
Gruppe 2: 201–1 000 m³3 x abonnementsgebyret
Gruppe 3: 1 001–10 000 m³10 x abonnementsgebyret
Gruppe 4: 10 001–20 000 m³100 x abonnementsgebyret
Gruppe 5: 20 001–50 000 m³200 x abonnementsgebyret
Gruppe 6: 50 001 m³ –400 x abonnementsgebyret
 

Kommunen fastsetter hvilken kapasitetsgruppe den enkelte næringsenhet skal tilhøre på basis av antatt andel av kommunens faste kostnader.

§ 8-3.Forbruksgebyr er et variabelt gebyr som beregnes ut fra forbruk, målt eller stipulert. For rene boenheter har abonnentene adgang til å velge om forbruksgebyret skal baseres på stipulert eller målt forbruk. Enheter som har godkjent vannmåler betaler forbruksgebyr basert på målt vannforbruk og pris pr. m³ .

Alle næringsenheter, inkludert landbrukseiendommer og gartnerier, skal ha installert vannmåler og betale forbruksgebyr etter målt forbruk. Kommunen kan likevel i det enkelte tilfelle tillate betaling etter stipulert forbruk.

Alle vannmålerabonnenter skal levere selvavlesingskort som grunnlag for avregning av gebyrene. Det mengdeavhengige gebyret skal være basert på faktisk målte mengder. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde dersom ikke annet er avtalt.

§ 8-4.Boenhet som ikke har vannforsyning gjennom måler, skal betale forbruksgebyr for vann og/eller avløp i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens areal, jf. § 6, og pris pr. m³ . Stipulert vannforbruk fastsettes til 1,0 m³ /m² BA og i forhold til følgende grupper og tilordnede areal: 
BA:Tilordnet areal:Faktor:Stipulert forbruk:
1–70 m² =50 m²1,0 m³ /m²50 m³
71–125 m² =100 m²1,0 m³ /m²100 m³
126–170 m² =150 m²1,0 m³ /m²150 m³
171 m² og over =200 m²1,0 m³ /m²200 m³
§ 9.Fradrag i årsgebyr
§ 9-1.Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte eller stipulerte vannforbruket, skal det forbruksavhengige avløpsgebyret baseres på en avløpsmengde fastsatt av kommunen.
§ 9-2.Dersom kommunen finner at det i forbindelse med oppføring av bygg og anlegg medgår eller vil medgå relativt store vannmengder, kan det for levering av vann kreves installert vannmåler.
§ 9-3.Årsgebyr kan tidligst innkreves fra og med måneden etter lovlig innflytting skjer eller etter at brukstillatelse kan gis.
§ 9-4.Boenhet som er ubebodd i mer enn ett år kan etter søknad fritas for årsgebyr.
§ 9-5.For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har avløpsvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningsavløp i gunstig retning, kan det beregnes et fradrag i årsavgiften for avløp. Fradragets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunen.
§ 10.Tillegg i årsgebyret
§ 10-1.Der hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på kommunens drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg eller gir negative konsekvenser for kommunens renseprosesser eller den biologiske slambehandlingen og/eller negativ påvirkning for arbeidsatmosfæren i anleggene kan det kreves:
-Tillegg i årsgebyret
-At bedriften inngår innslipps-/påslippsavtale med kommunen.

Tilleggets størrelse fastsettes av kommunen.

§ 10-2.Kommunen kan kreve dekket alle kostnader direkte forbundet med tiltak som følge av at gebyrpliktig har unnlatt å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr. Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan kommunen kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring.
§ 10-3.Gebyrpliktig som unnlater å etterkomme pålegg om utbedring av lekkasjer som medfører forurensing kan ilegges tvangsmulkt etter forurensingslovens § 73. Tvangsmulkten fastsettes i hvert tilfelle av kommunen og begynner å løpe etter fastsatt frist for utbedring av forholdet og løper til forholdet er utbedret. Tvangsmulkten forfaller hver måned.
§ 10-4.Når gebyrpliktige eiendommer unnlater å levere inn selvavlesingskort for vannmålere, kan kommunen stenge eiendommens vannforsyning, eller eiendommen kan bli ilagt et tilleggsgebyr. Tilleggsgebyret vil utgjøre kommunens faktiske kostnader med å få avlest vannmåleren.
§ 10-5.For bade- og svømmebasseng på eiendom, som ikke betaler etter målt forbruk, betales et tilleggsgebyr for vann og/eller avløp tilsvarende et årlig forbruk på:

40 m³ for bassengvolum inntil 20 m³

80 m³ for bassengvolum inntil 40 m³

120 m³ for bassengvolum over 40 m³.

§ 11.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler
§ 11-1.For eiendommer med installert vannmåler gjelder følgende:
-Kommunen bestemmer kvalitet i form av type, samt plassering og størrelse på måleren.
-Eieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Fjernes eller skades måleren så skal eieren omgående meddele dette til kommunen.
-Utgifter til installasjon eller eventuell flytting av måleren betales av eieren.
-Kommunen kan etter skriftlig søknad fra eieren gå med på kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen et avvik på minst 5 % utføres justering og eventuell utskifting av måleren.
-Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste periode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret.
-Eieren er ansvarlig for å følge med på forbruksutviklingen slik at lekkasjer eller målefeil oppdages snarest mulig.
-For installasjon og bruk av vannmåler gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser med bruk av autoriserte rørleggere.
§ 12.Innbetaling av gebyrer

Eier står ansvarlig for betaling av gebyrene overfor kommunen.

§ 12-1.Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten etter at søknad om tilknytning er mottatt, dersom ikke annet er avtalt.
§ 12-2.Årsgebyret fordeles over 4 terminer pr. år. Avregningen sendes til eier/fester av bo- eller næringsenhet, dersom annet ikke er avtalt.
§ 12-3.For enheter som betaler etter målt forbruk og/eller avløpsmengde, kan kommunen kreve á konto betaling pr. termin og foreta avregning for en av terminene etter måleravlesning.
§ 12-4.Dersom årsgebyret ikke er betalt innen én måned etter at den gebyrpliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan kommunen, når kommuneoverlegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstengingen og påsetting av vannforsyningen skal den gebyrpliktige betale i henhold til kommunens gebyrsatser.
§ 12-5.Forfalt krav på årsgebyr er sikret med lovpant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 2 § 6-1. Både årsgebyr og tilknytningsgebyr er ellers tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven kap. 7. Gebyrene kreves inn av kommunen etter reglene for innkreving av skatt.
§ 12-6.Om renteplikt ved for sen betaling eller tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 tilsvarende.
§ 13.Dispensasjoner

Når særlige grunner taler for det, kan kommunen dispensere fra disse forskriftene, såfremt dette ikke ellers strider mot lover og forskrifter.

§ 14.Klage

Enkeltvedtak i medhold av denne forskriften kan påklages etter reglene i forvaltningsloven 10. februar 1967 med senere endringer. Klageinstans er kommunens klageinstans opprettet i henhold til kommuneloven.

Følgende er ikke gjenstand for klage:

-Arealberegninger i henhold til dette reglement
-Utskrivning av gebyrer i henhold til gebyrsatsene for vann og avløp.

Ilagt gebyr må betales i sin helhet inntil klagen er behandlet.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften gjøres gjeldende fra 1. januar 2011. Samtidig oppheves forskrift 16. desember 19771 i medhold av lov om kommunale vann- og avløpsavgifter og rammeforskrifter etter lovens § 2. Godkjent av fylkesmannen 12. juli 1988. Sist endret av kommunestyret 30. mars 1995.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.