Samisk navn på Hamarøy kommune, Nordland

DatoFOR-2011-01-21-80
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse21.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamarøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§3
Kunngjort27.01.2011   kl. 15.05
KorttittelSamisk navn på Hamarøy

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. januar 2011 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 3 nr. 3. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. 

I medhold av kommuneloven § 3 nr. 3 stadfestes Hamarøy kommunestyres vedtak 26. oktober 2010 om å benytte Hábmera suohkan som samisk navn på Hamarøy kommune.