Forskrift for tømming av slamavskillere, septiktanker mv. og for tømme- og behandlingsgebyr, Hurdal kommune, Akershus

DatoFOR-2011-02-16-1563
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forHurdal kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort26.02.2015   kl. 14.00
KorttittelForskrift for tømming av slamavskillere, Hurdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Hurdal kommunestyre 16. februar 2011 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere, septiktanker, tette tanker mv. for helårs- og fritidsboliger, virksomheter o.l. i hele kommunen. Forskriften gjelder også tømme- og behandlingsgebyr.

§ 2.Definisjoner 

Abonnent

Eier av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordningen. Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboka med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer). Samme gjelder fester av eiendom der festeavtale ikke er registrert i grunnboka (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som det fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent. 

Gråvann

Tilsvarer sanitært avløpsvann men der avløp fra vannklosett ikke er tilkoblet. 

Mindre renseanretninger og samlekummer

Alle typer anretninger som har som formål å samle opp og/eller rense sanitært avløpsvann og gråvann fra en eller flere eiendommer som ikke er tilknyttet et kommunalt avløpsnett. 

Sanitært avløpsvann

Avløp fra husholdning og næringsvirksomhet der vannklosett er tilkoblet. 

Tørrslam

Slam som er tørkebehandlet (høy tørrstoff %) og der tømming gjøres av personell ved pålagte servicebesøk iht. forskriftsmessig godkjenning av anleggstype.

§ 3.Tvungen slamtømming

Kommunen skal tømme slamavskillere, septiktanker, tette tanker mv. som omfattes av denne forskriften. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for tømmeordningen. Kommunen kan etter skriftlig søknad unnta enkelte eiendommer i kommune fra ordningen.

Kap. 2. Tømming av slam fra slamavskillere mv.

§ 4.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord og lignende, fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendige utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Abonnenten plikter å sørge for tilstrekkelig tømming av eget anlegg.

§ 5.Tømming av slamavskiller mv.

Tømmingen vil finne sted fra og med 15. april til 1. november.

For eiendom med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes 1 gang pr. år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren

og for fritidsboliger, skal slamavskilleren tømmes hvert 3. år. Tette oppsamlingstanker skal tømmes etter behov på bestilling fra abonnenten. All tømming av slamavskiller og tette tanker skal utføres av den kommunen har kontrakt med. For tømming av slam regnes hvert anlegg på samme eiendom som en abonnementsenhet.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Ekstra tømminger utenom den vanlige tømmingen skal utføres av kommunen etter forespørsel. For slik tømming må det betales ekstra gebyr.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låse.

Kap. 3. Gebyr for tømming og behandling av slam

§ 6.Gebyr

Gebyret skal dekke kommunens kostnader for tjenesten. Kostnadene omfatter administrasjon, tømming/transport av slam samt behandling av slam i renseanlegget. Gebyr for fast årlig tømming betales som årsgebyr. Ekstratømming betales som pris pr. tømming/m³ .

For at det årlige gebyr for en eiendom skal opphøre, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes.

Gebyrene fastsettes årlig ved budsjettbehandlingen og vil framgå av kommunens gebyrregulativ.

All tømming, inkludert ekstratømming, utføres som del av den tvungne tømmingen og skal inn i kommunens register over separate avløp.

§ 7.Hvem skal betale gebyr

Abonnenten skal betale et tømme- og behandlingsgebyr til kommunen.

Eier av hotell eller annen større virksomhet skal betale gebyr for kommunal behandling av slam fra slam- og fettavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann fra slik virksomhet. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren svare gebyret om ikke annet er avtalt.

§ 8.Krav til kjørbar veg

Om vinteren skal vegen og eventuelt snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Kommunen har ikke ansvar for skade på privat veg eller eiendom som følge av gjennomføringen av septiktømmingen.

§ 9.Innkreving av gebyr

Tømme- og behandlingsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av tømme- og behandlingsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 10.Klage

Vedtak som er fattet av kommunestyret eller andre som er delegert myndighet i medhold av denne forskriften, kan påklages til kommunen.

§ 11.Straff

Overtredelse av forskriften straffes etter forurensningslovens § 78.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2011.