Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

DatoFOR-2011-02-17-218
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endretFOR-2012-02-16-349
EndrerFOR-2001-06-06-746, FOR-2007-12-13-1510
Gjelder forHemne, Agdenes, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1974-05-31-17
Kunngjort04.03.2011   kl. 15.50
KorttittelForskrift om tømming av slamavskillere, HAMOS

Hjemmel: Fastsatt av Hemne kommunestyre 23. november 2010, Agdenes kommunestyre 15. desember 2010, Snillfjord kommunestyre 23. september 2010, Skaun kommunestyre 10. november 2010, Rindal kommunestyre 1. september 2010, Hitra kommunestyre 25. november 2010, Rennebu kommunestyre 17. februar 2011 og Surnadal kommunestyre 16. februar 2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 26 og § 34, samt lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Endret ved forskrift 16 feb 2012 nr. 349.

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling og transport av slam i kommunen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming og transport av avløpsvann fra alle slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. fra de eiendommer som omfattes av den kommunale slamtømming. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann jf. forurensningsloven § 26.

Alle eiendommer mv. der det er slike slamanlegg skal være med i den kommunale slamtømmingsordningen og betale for tømmingen.

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke sanitært avløpsvann omfattes ikke av denne forskrift.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboka med eget gårds- og bruksnr., eget festenr. eller seksjonsnr., og som er tilknyttet renseinnretning. Det samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboka, men der fester eier de på tomten plasserte bygninger og utøver festerett slik som det framgår av lov om tomtefeste. 

Avløpsvann: Alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av kommunale regler for avløps- og renseanlegg, og som er lagt under kommunal godkjenning, herunder gråvann, som er avløpsvann fra boliger og hytter uten vannklosett, og svartvann som er avløpsvann kun fra toalett. 

Ekstratømming: Tilleggstømming utenom fastsatt tømmeplan. 

Nødtømming: Tilleggstømming som må utføres innen 24 timer. 

Ordinær tømming: Planlagt tømming som skjer i den forhåndsvarslede perioden hvor tømming skjer i aktuelt område etter fastsatte tømmehyppighet gitt i eiendommens utslippstillatelse. 

Tilpasset tømming: Lovpålagt tømming av tette tanker kan utføres etter bestilling fra abonnenten, i stedet for ordinær tømming. Abonnenten varsler da kommunen, som vil utføre slik tømmingen innen 14 dager. 

Tømmeplan: Ruteplan, fastsatt av kommunen, for å gjennomføre en effektiv og rasjonell tømming av slam for et større område, som også hensyntar tømmehyppighet i gitte utslippstillatelser.

§ 4.Kommunal innsamling av slam

Forskriften gjelder for hele kommunen, med mindre kommunen selv unntar enkelteiendommer eller geografiske områder, hvor det ikke er muligheter for tilfredsstillende adkomst. Ingen kan utføre tømming av slamanlegg uten kommunens tillatelse.

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnenten plikter å innordne seg kommunens tømmeplan.

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Trær og busker som er til vesentlig hinder fjernes av abonnenten før tømming utføres. Hvis ikke dette er gjort må anlegget tømmes utenom fastsatte tømmeplan, og abonnenten kan bli ilagt ekstra gebyr.

Abonnenten er pliktig til å holde tilsyn med eget anlegg og omgående utbedre skader på anlegget. Videre skal alle endringer i tekniske installasjoner, anleggsutførelse eller endret bruk varsles, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser.

§ 5-1.Adkomst/hindringer

Det må være kjørbar adkomstveg fram til maksimalt 50 meter fra slamanlegget. Som kjørbar adkomstveg regnes i dette tilfelle veg som er framkommelig og har bredde og styrke til å tåle slamtømmekjøretøy. Vegen må ha en fri høyde på minst 4 meter. Adkomstvegen skal ha snuplass og dessuten kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene slambil, eventuelt annet slamkjøretøy.

Hele anlegget må kunne tømmes fra samme oppstillingsplass, og bunntank kan være maksimum 6 meter lavere enn høyeste terrengpunkt mellom bunntank og oppstillingsplass.

Anlegg som etter oppsatte tømmeplan ikke kan betjenes med slamsugebil på grunn av adkomstvegens beskaffenhet, vil bli betjent med tilpasset utstyr – f.eks. traktor. Kommunen bestemmer hvilke eiendommer som må betjenes med slikt alternativt utstyr.

Kommunen eller den som tømmer har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av privat veg og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet.

Dersom abonnenten ikke har kjørbar adkomstveg for slamtømmekjøretøy, kan kommunen selv pålegge at abonnenten selv sørger for at slammet fraktes bort/disponeres på en helse- og miljømessig god måte. Slamhåndteringen skal godkjennes av kommunen.

§ 5-2.Tilgjengelighet til anlegget

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Dersom abonnenten etter forhåndsvarsel ikke har klargjort slamanlegget inkl. adkomstveg for tømming, eller fraktet fram slammet mv., blir ikke ordinærtømming gjennomført. Ekstrakostnader som kommunen påføres dekkes av abonnenten, jf. § 7.

Det er eiers plikt å sørge for at tømming blir utført dvs. at eier må ta kontakt med kommunen dersom tanken skal tømmes utenom den fastsatte tømmeplan, eller dersom kommunen ikke har registrert at abonnenter skal ha tømming i henhold til forskriften eller gitt utslippstillatelse.

§ 6.Kommunens plikter

Kommunen fastsetter tømmeplan, og plikter å sende varsel om tømming til abonnentene 1–2 uker før tømming skal skje, mens fritidsabonnenter skal varsles 3–4 uker før tømming skal skje.

Kommunen plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne forskrift i tråd med gitt utslippstillatelse og den tømmehyppighet som er beskrevet i § 6-1.

For å dekke abonnentenes ulike behov skal kommunen i tillegg til ordinær tømming kunne tilby ekstra- og nødtømming, samt tilpasset tømming for tette tanker.

Kommunen har rett til å tilbakeføre rejektvann fra slambil til slamanlegget som tømmes. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Etter tømming skal anlegget forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes. Abonnenten varsles etter utført tømming, og om eventuelle observert avvik.

§ 6-1.Tømmehyppighet
a)Eiendommer med fast bosetting og næringseiendommer tilknyttet slamavskiller, tømmes minimum hvert annet år.
b)Eiendommer uten fast bosetting tilknyttet slamavskiller tømmes etter behov, men minimum hvert fjerde år.
c)Tette tanker tømmes etter behov, men minimum hvert år.
d)For kommunale slamavskillere og større fellesanlegg fastsetter forurensningsmyndigheten egne tømmerutiner.
e)I spesielle tilfelle kan kommunen bestemme annen tømmehyppighet.

Kommunen sørger for tømming etter fastlagte tømmeplan. Abonnenter kan selv be kommunen om at tømmehyppigheten blir årlig, og at dette innarbeides i kommunens tømmeplan og utføres som ordinær tømming. Må tømmehyppigheten økes ytterligere må abonnenten selv bestille ekstra- eller nødtømming.

Kommunens tømmeplan skal maksimalt variere med seks uker i forhold til fastsatte tømmehyppighet og siste utførte tømming, jf. § 6-1 a–c.

§ 7.Gebyrer

I medhold av forurensningslovens § 34 kan kommunen kreve gebyr fra abonnentene som omfattes av ordningen. Selv om abonnenten nekter tømming eller at det av en annen grunn ikke kan foretas skal det likevel svares gebyr.

Abonnenten skal betale et årlig gebyr. Avgiftsplikt inntrer senest 6 måneder etter at utslippstillatelse er gitt.

Gebyret graderes etter størrelsen på anlegget og fastsettes av kommunen selv, sammensatt av følgende gebyrelementer:

a)Oppmøtepris - kr/anlegg (O)
b)Tømming og behandling fra slamavskiller - kr/m³ (P1)
c)Tømming og behandling fra tett tank - kr/m³ (P2)

Årsgebyr beregnes slik: Årsgebyr = (O + (V x P)) x T, der O er oppmøtepris, V er tankvolum - minimum 4 m³ , med tillegg for overskytende m³ , P er tømme- og transportpris (P1 for slamavskiller, P2 for tett tank), T er tømmehyppighet jf. § 6-1. For årlig tømming vil T være 1, for tømming hvert andre år 0,5, og for tømming hvert fjerde år 0,25.

Alle gebyr forutsetter at tømming skjer etter fastsatte tømmeplan, eller som tilpasset tømming for tette tanker.

I tillegg til ordinært årsgebyr for anlegget, skal det, hvor det er aktuelt, svares for følgende ekstratjenester: 

1.Vanskelig tilgjengelighet 50 % påslag på oppmøtepris- jf. § 5-1 tredje ledd
2.Manglende klargjøring 100 % påslag på oppmøtepris- jf. § 5-2 første ledd
3.Tømming utenom fastsatte tømmeplan 50 % påslag på oppmøtepris- jf. § 5-2 annet ledd
4.Nødtømming 200 % påslag på oppmøtepris- jf. § 3
 

Gebyrer for slamtømming med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyrer gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 8.Unntak

Kommunen kan etter begrunnet søknad, gi dispensasjon fra denne forskriften.

§ 9.Delegering av myndighet

Forurensingsmyndigheten etter denne forskrift tilligger kommunen, som kan delegere sin myndighet til HAMOS Forvaltning IKS, med hjemmel i forurensningslovens § 83. Likevel kan kommunes myndighet til gi vilkår for utslippstillatelse og å unnta enkelte eiendommer eller geografiske områder etter § 4, samt plikt til å fastsette slamgebyrer, jf. § 7, ikke delegeres.

§ 10.Klageadgang

Vedtak gjort etter denne forskrift kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

§ 11.Sanksjoner og straff

Overtredelse av denne forskriften straffes med bøter jf. forurensningslovens kapitel 10 § 79 annet ledd.

§ 12.Iverksetting

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves:

-Forskrift 6. juni 2001 nr. 746 om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsboliger, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
-Forskrift 13. desember 2007 nr. 1510 om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag.