Forskrift om gebyr i medhold av § 33-1 i plan- og bygningsloven, Lund kommune, Rogaland

DatoFOR-2011-02-17-439
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forLund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort05.05.2011   kl. 14.40
KorttittelForskrift om gebyr i medhold av pbl, Lund

Hjemmel: Fastsatt av Lund kommunestyre 17. februar 2011 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1.

§ 1.Gebyret omfatter

Totalt gebyr omfatter: Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige foretak, dokumentkontroll og tilsyn.

§ 2.Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

§ 3.Gebyrberekning, fakturerings- og betalingstidspunkt

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak om rammetillatelse eller tillatelse til tiltak. Gebyrsatsene ved tidspunktet for komplett søknad benyttes.

Gebyr blir fakturert når vedtak blir fattet. Forfall blir angitt på faktura.

Gebyr for saker som skal behandles i PNM-utvalget, skal være betalt før saken tas til behandling.

§ 4.Utgifter til bruk av sakkyndig bistand

Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å hente inn sakkyndig bistand i spesielle saker for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjon, kan utgiftene til dette helt eller delvis faktureres tiltakshaver.

§ 5.Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner, beregnes gebyret etter de enkelte delene/funksjonene.

§ 6.Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

§ 7.Tiltak som ikke kommer til utførelse

Det gis ikke reduksjon i gebyr for prosjekt som ikke kommer til utførelse dersom melding om dette blir mottatt etter at byggetillatelse er gitt.

Ved vedtak som medfører avslag på søknad, blir det ikke gitt reduksjon i gebyret.

§ 8.Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses for å være urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller gebyret av andre grunner anses å være urimelig, kan kommunen fastsette et passende lavere gebyr.

Reduksjon av gebyr kan skje på initiativ fra kommunen eller etter søknad.

§ 9.Klage

Utskriving av gebyr er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 10.Regulering av gebyrsatsene

Betalingsregulativet blir justert i forbindelse med behandlingen av budsjettet til kommunen.

Justeringene blir vedtatt av kommunestyret.

§ 11.Gebyrreduksjon pga. for lang saksbehandlingstid

For søknad om tillatelse til tiltak reduseres gebyret med 25 % av totalt gebyr for hver uke tidsfristen på 12 uker oversittes. Dette i samsvar med § 7-4 i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). Dette gjelder søknader som er i samsvar med arealplan og som ikke har fått forlenget frist, jf. § 7-3 i samme forskrift.

Gebyret kan maksimalt reduseres med 100 %.

§ 12.Gebyrsatser

Se Betalingsregulativ.

§ 13.Ikrafttredelse

Regulativet er gjeldende f.o.m. 1. mars 2011.