Forskrift om unntak frå tidsfristar i sakar som krev oppmålingsforretning, Eidfjord kommune, Hordaland

DatoFOR-2011-02-21-178
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse24.02.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidfjord kommune, Hordaland
HjemmelLOV-2005-06-17-101, FOR-2009-06-26-864-§18
Kunngjort24.02.2011   kl. 12.20
KorttittelForskrift om oppmålingsfristar, Eidfjord

Heimel: Fastsett av Eidfjord kommunestyre 21. februar 2011 med heimel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eigedomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd.

§ 1.Føremål

Føremålet med forskrifta er å utsetje fristen på 16 veker for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsett tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Fristen som er satt i matrikkelforskrifta § 18 fyrste ledd vil stoppe opp i perioden frå og med 1. desember til og med 1. mai.

§ 3.Iverksetting

Denne forskrifta trer i kraft same dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.