Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Eigersund kommune, Rogaland

DatoFOR-2011-03-14-327
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort31.03.2011   kl. 15.40
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Eigersund

Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret i Eigersund kommune 14. mars 2011 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen, som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

Forskriften omfatter alt næringsavfall og husholdningsavfall/hageavfall.

Brannvesenets øvelsesbrenning av kondemnerte hus, samt kontrollerte slukningsøvelser omfattes ikke av denne forskriften.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller fylkesmannen, eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning av rent trevirke (ved og kull) på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
b)Brenning av avfallstrevirke i vedovn. Materialet som brennes må ikke inneholde helse- eller miljøskadelige stoffer.
c)Bråtebrenning og brenning av hageavfall utenfor tettbebygd strøk, etter tillatelse fra brannvesenet.
d)Halm- og lyngbrenning i jordbruket etter tillatelse fra brannvesenet.
e)Sankthansbål etter tillatelse fra brannvesenet. Det gis ikke tillatelse til brenning av annet enn rent trevirke.

For alle punktene gjelder følgende:

-Brenning kan likevel kreves stanset, dersom det oppstår konflikt med hensyn til helseulemper og/eller sikkerhet.
-En gjør oppmerksom på at det kan være innført egne bestemmelser for bruk av ild i offentlige friluftslivsområder.

For punktene c og d gjelder følgende:

-Brenning skal være avsluttet innen mørkets frembrudd.
-Det blir ikke gitt tillatelser til brenning på søn- og helligdager eller påskeaften.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad. Den skal foreligge i god tid, senest 14 dager før brenningen skal foregå. Det kan knyttes vilkår til dispensasjonen.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak i medhold av denne forskrift kan påklages til Eigersund kommune.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. april 2011.