Forskrift for tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker mv., Ullensaker kommune, Akershus

DatoFOR-2011-03-14-940
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
EndrerFOR-2005-08-29-1077
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort22.09.2011   kl. 15.35
KorttittelForskrift om tømming av slamavskillere, Ullensaker

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Ullensaker herredsstyre 14. mars 2011 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og gråvann samt oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann i hele kommunen. Unntatt fra virkeområdet er mindre renseinnretninger som produserer tørrslam.

Forskriften gjelder også tømme- og behandlingsgebyr.

§ 2.Definisjoner

Mindre renseinnretninger og samlekummer: Alle typer innretninger som har som formål å samle opp og/eller rense sanitært avløpsvann og gråvann fra en eller flere eiendommer som ikke er tilknyttet et kommunalt avløpsnett.

Sanitært avløpsvann: Avløp fra husholdning og næringsvirksomhet hvor vannklosett er tilkoblet.

Gråvann: Tilsvarer sanitært avløpsvann hvor avløp fra vannklosett ikke er tilkoblet.

Tørrslam: Slam som er tørkebehandlet (høy tørrstoffprosent).

Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordning. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

Tømmer: Personell som tømmer anlegg på vegne av kommunen.

Kap. 2. Tømming av slam fra slamavskiller mv.

§ 3.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er gjort tilgjengelig for tømming med tømmebil. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord, o.l. skal fjernes av abonnenten før tømming kan utføres.

Alle slamavskillere og tette tanker skal ha kjørbar adkomstvei for tømmebil i annonsert tømmeperiode. Tømmebil skal uten hindringer kunne manøvreres; det skal om vinteren være brøytet og ev. strødd; om sommeren skal adkomstvei være ryddet for trær, busker og kratt.

Statens Vegvesens vegnormal Håndbok 017 for lastebil (kjøretøytype L) legges til grunn for definisjon av kjørbar adkomstvei.

Ved tvist om hvorvidt en vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende.

Abonnenten må kontakte kommunen senest 7 virkedager før annonsert tømming dersom pålagt tømming må foretas i et annet tidsrom enn varslet fra kommunens side.

Dersom tømming ikke kan foretas som følge av brudd på abonnentens plikter, vil abonnenten faktureres et oppmøtegebyr.

I tilfeller hvor tømming ikke kan gjennomføres, vil abonnent få beskjed om dette. Abonnenten plikter, innen 2 uker fra mottatt beskjed, å avtale dato for ny tømming.

Abonnenten plikter å sørge for tilstrekkelig tømming av eget anlegg.

§ 4.Kommunens plikter

Varsel om tømming gis gjennom kommunens nettside, presse eller på annen måte kommunen finner hensiktsmessig.

Kommunen er ansvarlig for forhold mellom tømmer og abonnent. Kommunen plikter å organisere og følge opp tømmeordningen. Ved tvist er kommunens syn avgjørende.

§ 5.Tømming av anlegg

Fast bosatt eiendom med sanitært avløp skal foreta tømming en gang pr. år.

Fast bosatt eiendom med gråvann, samt for fritidsbebyggelse, skal foreta tømming hvert 3. år.

Tette tanker skal tømmes årlig.

I spesielle tilfeller kan kommunen fastsette annen tømmehyppighet.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig tømmeutstyr på eiendommen.

Tømming skal utføres slik at beboere ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand; grinder, porter og dører skal lukkes og eventuelt låses.

Tørrslam tømmes av servicepersonell ved pålagt servicebesøk i henhold til forskriftsmessig godkjenning av anleggstypen. Tørrslam leveres til godkjent mottak.

§ 6.Ekstra tømming

For eiendom med avløpsløsning med tømmefrekvens utover kommunens pålagte, skal abonnent sørge for ekstra tømming. Tømming bestiller abonnenten direkte fra tømmefirma til abonnentens kostnad.

§ 7.Unntak

Eiendom som av særskilte grunner ikke produserer avløp over lengre periode enn 6 måneder, kan etter søknad innvilges midlertidig fritak fra ordningen beskrevet i § 5. Anlegg som ikke skal være i drift skal tømmes. Eier skal gi beskjed til kommunen umiddelbart om endringer i bruksforhold av eiendommen.

Som vilkår for midlertidig fritak kan kommunen kreve plombering av innvendig stoppekran. Eier skal betale for plomberingen, og ingen andre enn kommunen har rett til å bryte plomberingen.

Fritak for gebyr for utført tømming innvilges ikke jf. § 3 femte ledd.

Kommunen kan etter søknad innvilge dispensasjon fra planlagt tømmefrekvens dersom anlegget er lite i bruk.

§ 8.Opphør av tømming

Ved tilkobling til kommunalt avløpsnett, riving av bygning eller annet som fører til permanent opphør av tømming, skal abonnent sørge for sluttømming og sanering av avløpsanlegget.

Kap. 3. Gebyr for tømming og behandling av slam

§ 9.Gebyr

Årsgebyret skal dekke kommunens kostnader for tjenesten. Kostnadene omfatter administrasjon, tømming av slam samt behandling av slam ved kommunens renseanlegg og belastes etter følgende skala:

tømmevolum inntil 3 m³

tømmevolum inntil 4 m³

tømmevolum inntil 5 m³

tømmevolum inntil 6 m³

tømmevolum inntil 7 m³

tømmevolum over 7 m³ belastes pris/m³ . 

Abonnenten faktureres et oppmøtegebyr tilsvarende årsgebyr for minste tømmevolum dersom tømming ikke kan foretas.

Fakturering av tømmegebyr fordeles over 2 terminer pr. år med forfall 20. mars og 20. september.

§ 10.Hvem skal betale gebyr

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen. Gebyrets størrelse fastsettes av herredsstyret.

§ 11.Innkreving av gebyr

Gebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av gebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane, § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Sanksjoner

Dersom slamanlegg er overfylte eller ikke tilgjengelige for tømming i henhold til bestemmelsene, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Der kommunen mener det kan oppstå helsemessig eller forurensningsmessig fare, kan kommunen sørge for ekstra tømming av anlegget til abonnentens kostnad.

Dersom avløpsanlegget etter melding fortsatt ikke er tilgjengelig for tømming, kan kommunen for abonnentens kostnad iverksette tiltak for å gjøre avløpsanlegget tilgjengelig.

§ 13.Klage

Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan påklages til kommunen i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Gebyrstørrelsen regnes som forskrift og kan ikke påklages jf. forvaltningslovens § 2 første ledd.

§ 14.Straff

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012. Samtidig oppheves forskrift 29. august 2005 nr. 1077 for tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker mv., Ullensaker kommune, Akershus.