Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Trøgstad kommune, Østfold

DatoFOR-2011-03-29-1566
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse29.03.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrøgstad kommune, Østfold
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, FOR-2004-06-01-931-§12-16, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort01.10.2015   kl. 12.45
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Trøgstad

Hjemmel: Fastsatt av Trøgstad kommunestyre 29. mars 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6 og § 12-16, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). 

§ 4 til § 12 i denne forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften.

§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til utslipp fra avløpsanlegg for mindre enn 2000 pe i Trøgstad kommune, slik at hensynet til resipienten og brukerinteresser ivaretas.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle utslipp av avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter, og andre virksomheter i Trøgstad kommune, som har innlagt vann, men som ikke er tilkoblet kommunal avløpsledning. Den gjelder ikke for anlegg som overstiger 2000 pe.

Der bygningen/fritidsbygningen det gjelder sogner til offentlig avløpsledning, kan kommunen kreve tilknytning til denne.

§ 3.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: 

Gråvann: Avløpsvann som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Toalettavløp er ikke inkludert. 

Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i tillegg til gråvann har avløpsvann fra toalett. 

Slamavskiller: Renseenhet/kum som fjerner/holder igjen slam og flyteslam. 

Tett tank: Mottakstank for avløpsvann uten utløp. Skal ha minst 6 m³ volum for boliger, og 3 m³ for hytter/fritidshus. 

Filterposeanlegg: Anlegg/kum med filterposer som fungerer som slamavskiller. Slammet samles i filterposene, som kan deponeres i husholdningsavfallet etter bruk. 

Etterpolering: Ekstra rensing etter minirenseanlegg (hindre slamflukt, fjerne bakterier). 

Tot-P: Total fosfor-innhold i avløpsvannet. 

BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. 

TKB: Termotolerante koliforme bakterier. 

pe (personekvivalent): 1 pe tilsvarer utslipp fra en person. Dette er den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern). 

Innlagt vann: Når fast innendørs tappepunkt er anlagt.

§ 4.Krav til planlegging

Foretak som utfører planlegging av avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører grunnundersøkelse, eller prosjekterer infiltrasjonsanlegg, skal ha nødvendig hydrogeologisk kompetanse.

Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet vann- og avløpsplan for området der det omsøkte anlegget skal ligge, før utslippstillatelse gis. Kommunen bestemmer områdets avgrensing.

I følge kommuneplanens retningslinjer skal det vurderes hvorvidt resipienten tåler økt tilførsel av næringsstoffer. Det skal fremgå av søknaden at denne vurdering er gjort.

Dersom det er nødvendig å gå på/over annenmanns eiendom ved etablering av avløpsanlegg, skal det fremlegges en erklæring fra eier om tillatelse til dette. Det samme gjelder dersom utslipp vil foregå på annenmanns eiendom. Slik erklæring skal tinglyses.

Antas det at utslippet vil kunne få betydning for allmennheten, miljøet, eller biologisk mangfold, skal dette beskrives i søknaden. Finnes det drikkevannsforekomster i området, skal fagkyndig person dokumentere at utslipp ikke vil påvirke disse.

Etter at anlegg er etablert, skal korrekte tegninger over dette/disse sendes kommunen.

§ 5.Utslippskrav

Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi.

Parameter:Utslippskonsentrasjon:
Tot-P<1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %)
BOF5<25 mg/l. (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %)

Resultater av prøver/undersøkelser skal sendes kommunen.

Ved stikkprøve kan tillates Tot-P < 2,0 mg/l, og BOF5 < 50 mg/l. Dersom ny prøve innen 30 dager viser verdier høyere enn tillatt årlig middelverdi, tillates utslippet ikke.

I nedbørfeltene til to bekker som har utløp ved Sandstangen friområde, stilles det i tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av bakterier (TKB) skal være <1 000/100 ml, regnet som årlig middelverdi. Ved stikkprøver tillates inntil 2 000/100 ml. Dersom ny prøve innen 30 dager viser verdier høyere enn tillatt årlig middelverdi, tillates utslippet ikke.

§ 6.Godkjente renseløsninger

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige.

For anlegg større enn 15 pe vurderes renseløsning av kommunen i hvert enkelt tilfelle. For anlegg mindre enn 15 pe godkjennes følgende renseløsninger: 

Boliger, bedrifter og andre virksomheter

Der forholdene ligger til rette for det, kan følgende renseløsning benyttes:

-Lukket infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norvar-rapport 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon – små avløpsanlegg». Skal ha støtbelastning med pumpe. Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget.

Der forholdene ikke ligger til rette for å benytte lukket infiltrasjonsanlegg, tillates følgende renseløsninger:

-Minirenseanlegg. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur.

Det presiseres at det for anlegg i nedbørfeltene til to bekker som har utløp ved Sandstangen friområde også må dokumenteres at rensekravet for bakterier (TKB) oppfylles. Her stilles det krav om anlegg for etterpolering.

-Tett tank. Tett tank godkjennes vanligvis ikke, men kan godkjennes der dette er nødvendig av hensyn til spesielle brukerinteresser. Det skal være alarm som varsler i god tid før tanken er full. Den skal ha kjørbar atkomst med tømmeutstyr hele året. Avstanden mellom tanken og oppstillingsplassen for tømmebilen skal ikke overstige 15 meter, og løftehøyden skal ikke overstige 5 meter.
-Våtmarksfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49. 

Hytter/fritidsbebyggelse

Følgende gjelder for alle hytter/fritidshus med innlagt vann:

Gråvannsanlegg tillates for all hyttebebyggelse.

Det tillates ikke utslipp av sanitært avløpsvann (avløpsvann som også inneholder toalettavløp) for enkelthytter/fritidshus. I områder med flere hytter (hyttefelt), kan utslipp av sanitært avløpsvann tillates, der avløp fra minst 5 hytter kan samles. I slike tilfeller gjelder samme krav som for bolig. Det settes krav om utslippstillatelse for hver enhet.

For øvrig gjelder:

-Tett tank. Kan tillates for oppsamling av alt sanitært avløpsvann. Det skal være alarm som varsler i god tid før tanken er full. Den skal ha kjørbar atkomst for tømmeutstyr hele året. Avstanden mellom tanken og oppstillingsplassen for tømmebilen skal ikke overstige 15 meter, og løftehøyden skal ikke overstige 5 meter.
-Biologisk filter for gråvann. Dette er en godkjent renseløsning for avløpsvann der toalettavløp ikke er med. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 60.
§ 7.Utslippssted

Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann, skal ha årssikker vannføring (jf. § 3 i lov om vassdrag og grunnvann). Det er tillatt å kople utløpsledning til samleledning for jordbruksdrenasje, dersom denne har akseptabel standard, og munner ut i resipient med årssikker vannføring. Grunneiers tillatelse må innhentes.

I særlig tilfeller kan kommunen tillate utslipp på annet sted, eller infiltrasjon i grunnen. Det forutsettes at anlegg for rensing utstyres med etterpolering, og at utslippet ikke er til sjenanse for natur og omgivelser, eller til skade på grunnvannsforekomster.

Ved utslipp til innsjø, tjern eller dam, skal utløpet være dykket til enhver tid.

§ 8.Krav til utførelse

Ved søknad skal anleggseier/ansvarlig planlegger fremlegge tegninger og beskrivelse av anlegget, samt dokumentasjon på kapasitet og renseeffekt. Dokumentasjonen skal også vise anleggets totale kapasitet pr. time, doseringsmengde for kjemikalier, og maksimale slammengder i de ulike kammerne.

Foretak som anlegger avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet, skal kunne dokumentere relevant kompetanse.

Enhver enhet med innlagt vann, skal ha vannmåler. Alle renseanlegg, bortsett fra infiltrasjonsanlegg, skal ha mulighet for prøvetaking på utløp.

§ 9.Lukt

Avløpsanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 10.Krav til drift og vedlikehold

Avløpsanlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utslippsøknad skal det fremlegges en plan for hvordan dette skal kunne ivaretas.

Anlegg med våtslam skal slamtømmes minst en gang hvert år. Slik slamtømming skal dokumenteres overfor kommunen.

§ 11.Anleggseiers kontroll 

Generelt:

All pålagt ekstern kontroll og prøvetaking skal utføres av fagkyndige, og bekostes av eier. Alle anlegg, unntatt lukkede infiltrasjonsanlegg, skal ta representativ døgnblandeprøve på utløp minimum hvert 5. år. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5 . Der det er satt krav til rensing av bakterier, skal det også tas representativ døgnblandeprøve som analyseres på TKB. Første prøve skal tas innen 6 måneder etter at anlegget er tatt i bruk, og resultatet av denne skal sendes kommunen når resultatet foreligger. Øvrige prøver skal senest leveres ved årsrapport.

Prøver som nevnt over skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 punkt 2.2 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.

Årsrapport i henhold til krav angitt nedenfor skal sendes til kommunen innen 01. februar påfølgende år. Den skal minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.
-Resultater fra eventuelle vannanalyser. 

For de enkelte anleggstypene gjelder:

-Lukket infiltrasjonsanlegg.

Skal ha ekstern kontroll av fagkyndig godkjent av kommunen, og levere årsrapport minimum hvert 5. år.

-Minirenseanlegg.

Skal ha drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør av renseanlegg, eller annen fagkyndig godkjent av kommunen. Avtalen skal oppfylle kravene i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2, punkt 2.3. For anlegg som betjener flere eiendommer, skal det foreligge gjensidig avtale mellom eierne, som viser eierskapet, og ansvaret for drift og vedlikehold. Det skal leveres årsrapport til kommunen hvert år.

-Våtmarksfilter.

Skal ha drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandøren av renseanlegget, eller annen fagkyndig godkjent av kommunen. Det skal leveres årsrapport til kommunen hvert år. Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder fosforkravet.

-Biologisk filter.

Skal ha drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør, eller annen fagkyndig godkjent av kommunen. Det skal leveres årsrapport til kommunen hvert år. Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder fosforkravet.

§ 12.Kommunens tilsyn

Kommunen, eller den som kommunen bemyndiger, forbeholder seg rett til å foreta tilsynsbesøk til anleggene, for å kunne ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes.

Alle slamavskillere og tette tanker skal kontrolleres av slamtømmer, i henhold til et kontrollskjema, ved hver tømming. Skjemaene skal forelegges kommunen.

§ 13.Eldre utslipp

Utslipp fra tiden før denne forskrift ble gjort gjeldende, som ble etablert uten tillatelse fordi daværende regelverk ikke krevde dette, er å betrakte som ulovlig inntil godkjennelse er gitt. De kan likevel bestå inntil vedtak/pålegg om opprydding foreligger. Anleggseier fritas allikevel ikke for plikten til å drifte anlegget slik at det minst opprettholder sin opprinnelige funksjon og renseeffekt.

§ 14.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 29. mars 2011.