Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Ålesund kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2011-04-07-382
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse15.04.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅlesund kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort14.04.2011   kl. 10.45
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Ålesund

Hjemmel: Fastsatt av Ålesund bystyre 7. april 2011 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner, inkludert vedovner/peiser.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser. Forskriften skal ikke avgrense virkeområdet for tilgrensende lover og forskrifter. Det vises for eksempel til brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og forskrift om miljørettet helsevern.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Klima og forurensningsdirektoratet eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
c)Rent trevirke: trevirke som er ubehandlet, ikke malt, beiset, trykkimpregnert eller lignende.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning med kull og ved på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
b)Brenning av papir og rent trevirke i vedovn/peis.
c)Sankthansbål av rent trevirke. Bålplass skal meldes inn til brannvesenet. Bålområdet skal ryddes etter bruk.
d)Høstavfall, greiner etter trefelling og lignende på øyer/holmer uten vegforbindelse.
§ 6.Dispensasjon

Kommunens forurensningsmyndighet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad. Slik søknad sendes Ålesund kommune, virksomhet for VAR, postboks 1521, 6025 Ålesund.

§ 7.Tilsyn

Kommunens forurensningsmyndighet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages etter reglene i forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 15. april 2011.