Forskrift om kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2011-05-10-532
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endretFOR-2016-08-11-971
EndrerFOR-2009-01-28-96
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-2005-06-17-64-§7
Kunngjort26.05.2011   kl. 12.20
Rettet19.01.2015 (§ 6 og § 7, struktur)
KorttittelBarnehageforskriften, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 10. mai 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager § 7 fjerde ledd. Endret ved forskrifter 17 des 2014 nr. 1874 (i kraft 1 jan 2015), 11 nov 2015 nr. 1321, 11 aug 2016 nr. 971.
Rettelser: 19 jan 2015 (§ 6 og § 7 struktur).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle kommunale barnehager i Oslo, herunder barnehager spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede barn, den samiske barnehagen og flyktningbarnehagene.

Bydelsdirektøren skal fastsette supplerende vedtekter for den enkelte barnehage.

Vedtektene skal i medhold av barnehageloven § 7 fjerde ledd gi opplysninger om alle forhold som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, herunder:

a)bestemmelse om leke- og oppholdsareal pr. barn,
b)bestemmelse om barnehagens daglige åpningstid,
c)henvise til eller gjengi dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem,
d)informasjon om barnehagen har plasser tilrettelagt for barn under 1 år, og
e)antall medlemmer i samarbeidsutvalget.

De supplerende vedtektene kan også inneholde andre bestemmelser, jf. øvrige bestemmelser i denne forskriften.

§ 2.Søknad om barnehageplass

Bydelsdirektøren er opptaksmyndighet.

Bydelsdirektøren må opplyse om antall ledige plasser for barn over og under tre år i forkant av opptaket.

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars hvert år. Til supplerende opptak kan det søkes gjennom hele året. Om hovedopptaket og supplerende opptak vises til § 6 og § 7.

0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1874 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3.Åpningstid

Barnehagen holdes åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag, helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften.

Bydelsdirektøren kan bestemme at enkelte barnehager holder stengt i sommerperioden, forutsatt at barna får et alternativt tilbud.

Bydelsdirektøren kan fastsette en redusert årlig åpningstid for barnehager som kun har tilbud om plass inntil 40 timer pr. uke.

Bydelsdirektøren avgjør om og eventuelt når barnehagen skal holde stengt i forbindelse med planlegging.

§ 4.Opptakskrets

Opptakskrets for de kommunale barnehagene er hele Oslo kommune.

Opptakskrets for Schwensensgate barnehage er Schwensensgate bosenter.

Barn som har samisk som morsmål, og som bor utenfor Oslo kommune, kan søke om plass i den samiske barnehagen, men tildeles plass etter barn med bostedsadresse i Oslo. Barn som har samisk som morsmål kan etter søknad beholde plassen i den samiske barnehagen selv om de flytter ut av Oslo kommune. Forutsetningen for at utenbysboende kan disponere en plass er at bostedskommunen skriftlig bekrefter at den vil dekke Oslo kommunes driftskostnader for plassen. Bekreftelsen må vedlegges søknad om å beholde eller bli tildelt plass.

§ 5.Brukernes ønsker

Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket, jf. barnehageloven § 12 første ledd. Dersom det ikke er ledige plasser i de søkte barnehagene, kan kommunen tilby plass i en annen barnehage.

§ 6.Hovedopptaket

I hovedopptaket tildeles plass til barn som har søkt innen søknadsfristen 1. mars.

I hovedopptaket tildeles plass til barn med lovfestet rett til plass i barnehage, barn med barnehageplass som har søsken i annen kommunal barnehage ved barnets oppstartdato, og barn som ønsker å bytte barnehage.

Innenfor hver av barnegruppene som er omtalt i annet ledd tildeles barnehageplass i følgende rekkefølge: 

Gruppe 1.

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 13. 

Dokumentasjon:

Dokumentasjon fra sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, adferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke enhver funksjonsnedsettelse gir rett til fortrinn ved opptak. En sakkyndig instans må vurdere om funksjonsnedsettelsen og dens konsekvenser for barnet skaper et større behov for barnehageplass enn for førskolebarn ellers. Sakkyndig instans er de faglige instanser og personer som har hatt med barnet å gjøre fra det ble født eller fra det tidspunkt funksjonsnedsettelsen ble oppdaget/diagnostisert. Dette kan for eksempel være lege, helsestasjon eller PP-tjeneste. Bydelsoverlegen avgjør i tvilstilfeller om dokumentasjonen skal aksepteres eller ikke, eller om det skal kreves supplerende dokumentasjon.

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes bydelen.

Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med fylkesnemndas vedtak, barnevernstjenestens vedtak eller domstolvedtak. 

Gruppetilhørigheten beholdes etter første tilbud om barnehageplass, og kan benyttes flere ganger. Dette forutsetter at vilkårene for å oppfylle gruppetilhørighet oppfylles. 

Gruppe 2.

Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken. 

Med sykdom forstås i denne sammenheng alvorlig og varig sykdom eller funksjonshemming hos barnets foresatte eller søsken. 

Dokumentasjon:

Legeerklæring som dokumenterer at sykdommen er alvorlig og varig.

Bydelsoverlegen avgjør i tvilstilfeller om dokumentasjonen skal aksepteres eller ikke, eller om det skal kreves supplerende dokumentasjon. Ved avslag på søknad om plassering i gruppe skal bydelsoverlegen ha gitt sin vurdering. Denne vurdering skal følge avslaget.

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes bydelen. 

Gruppetilhørigheten beholdes etter første tilbud om barnehageplass, og kan benyttes flere ganger. Dette forutsetter at vilkårene for å oppfylle gruppetilhørighet oppfylles. 

Gruppe 3.

Barn med barnehageplass som har søsken i annen kommunal barnehage ved barnets oppstartdato. 

Barn med lovfestet rett til plass som har søsken som går i den ønskede kommunale barnehagen ved barnets oppstartdato. 

Søsken med lovfestet rett til plass som det søkes om plass for i samme kommunale barnehage, samtidig og med samme oppstartdato. Dette omfatter søsken hvor begge er uten plass. Dersom det ene barnet får tilbud om plass, blir det andre barnet vurdert for plass etter andre avsnitt her. 

Gruppe 4.

Barn av enslige forsørgere, som er i arbeid eller under utdanning, eller aktivt søker arbeid eller utdanning, og der barnet har lovfestet rett til plass i barnehage. 

Med enslig forsørger menes personer som oppfyller vilkårene i folketrygdloven kapittel 15. 

Dokumentasjon:

Bekreftelse fra NAV. Søker må i tillegg dokumentere at hun/han er i eller aktivt søker arbeid eller utdanning. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes bydelen. 

Gruppetilhørigheten beholdes etter første tilbud om barnehageplass, og kan benyttes flere ganger. Dette forutsetter at vilkårene for å oppfylle gruppetilhørighet oppfylles. 

Gruppe 5.

Barn som ønsker å bytte fra en kommunal til en annen kommunal barnehage, og barn som ønsker å bytte fra en privat til en kommunal barnehage. 

Gruppe 6.

Øvrige barn med lovfestet rett til plass i barnehage.

Tildeling av plass innenfor gruppe 2, 3, 4, 5 og 6 skjer etter alder innenfor aldersgruppen 0–2 år og 3–6 år. Det eldste barnet plasseres først. Barn regnes som tre år fra det kalenderåret det fyller tre. Dersom flere barn med samme fødselsdato ønsker plass i den samme barnehagen tildeles plassen ved trekning.

Hovedopptaket avsluttes når alle barn med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. Etter at hovedopptaket er avsluttet begynner supplerende opptak etter § 7.

0Endret ved forskrifter 17 des 2014 nr. 1874 (i kraft 1 jan 2015), 11 aug 2016 nr. 971.
§ 7.Supplerende opptak gjennom året

Ved supplerende opptak tildeles plass til barn uavhengig av søknadstidspunkt og uavhengig av om barnet har barnehageplass eller ikke.

Barnehageplass tildeles i følgende rekkefølge: 

Gruppe 1.

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 13. 

Dokumentasjon:

Dokumentasjon fra sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne.

Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, adferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke enhver funksjonsnedsettelse gir rett til fortrinn ved opptak. En sakkyndig instans må vurdere om funksjonsnedsettelsen og dens konsekvenser for barnet skaper et større behov for barnehageplass enn for førskolebarn ellers. Sakkyndig instans er de faglige instanser og personer som har hatt med barnet å gjøre fra det ble født eller fra det tidspunkt funksjonsnedsettelsen ble oppdaget/diagnostisert. Dette kan for eksempel være lege, helsestasjon eller PP-tjeneste. Bydelsoverlegen avgjør i tvilstilfeller om dokumentasjonen skal aksepteres eller ikke, eller om det skal kreves supplerende dokumentasjon.

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes bydelen.

Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med fylkesnemndas vedtak, barnevernstjenestens vedta eller domstolvedtak. 

Gruppetilhørigheten beholdes etter første tilbud om barnehageplass, og kan benyttes flere ganger. Dette forutsetter at vilkårene for å oppfylle gruppetilhørighet oppfylles. 

Gruppe 2.

Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken. 

Med sykdom forstås i denne sammenheng alvorlig og varig sykdom eller funksjonshemming hos barnets foresatte eller søsken. 

Dokumentasjon:

Legeerklæring som dokumenterer at sykdommen er alvorlig og varig.

Bydelsoverlegen avgjør i tvilstilfeller om dokumentasjonen skal aksepteres eller ikke, eller om det skal kreves supplerende dokumentasjon. Ved avslag på søknad omplassering i gruppe skal bydelsoverlegen ha gitt sin vurdering. Denne vurdering skal følge avslaget.

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes bydelen. 

Gruppetilhørigheten beholdes etter første tilbud om barnehageplass, og kan benyttes flere ganger. Dette forutsetter at vilkårene for å oppfylle gruppetilhørighet oppfylles. 

Gruppe 3.

Barn med barnehageplass som har søsken i annen kommunal barnehage ved barnets oppstartdato. 

Barn uten barnehageplass som har søsken som går i den ønskede kommunale barnehagen ved barnets oppstartdato. 

Søsken som det søkes om plass for i samme kommunale barnehage, samtidig og med samme oppstartdato. Dette omfatter søsken hvor begge er uten plass. Dersom det ene barnet får tilbud om plass, blir det andre barnet vurdert for plass etter andre avsnitt her. 

Gruppe 4.

Barn av enslige forsørgere, som er i arbeid eller under utdanning, eller aktivt søker arbeid eller utdanning. 

Med enslig forsørger menes personer som oppfyller vilkårene i folketrygdloven kapittel 15. 

Dokumentasjon:

Bekreftelse fra NAV. Søker må i tillegg dokumentere at hun/han er i eller aktivt søker arbeid eller utdanning. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes bydelen. 

Gruppetilhørigheten beholdes etter første tilbud om barnehageplass, og kan benyttes flere ganger. Dette forutsetter at vilkårene for å oppfylle gruppetilhørighet oppfylles. 

Gruppe 5.

Barn som ønsker å bytte fra en kommunal barnehage til en annen kommunal barnehage, og barn som ønsker å bytte fra en privat til en kommunal barnehage. 

Gruppe 6.

Øvrige barn.

Tildeling av plass innenfor gruppe 2, 3, 4, 5 og 6 skjer etter alder innenfor aldersgruppen 0–2 år og 3–6 år. Det eldste barnet plasseres først. Barn regnes som tre år fra det kalenderåret det fyller tre. Dersom flere barn med samme fødselsdato ønsker plass i den samme barnehagen tildeles plassen ved trekning.

0Endret ved forskrifter 17 des 2014 nr. 1874 (i kraft 1 jan 2015), 11 aug 2016 nr. 971.
§ 8.Om retten til å bli satt på søkerliste til sitt første ønske

Søkere som ikke får sitt første ønske oppfylt, har rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen, jf. § 3 annet ledd i forskrift 16. desember 2005 nr. 1477 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Retten til å bli satt på søkerliste gjelder uavhengig av om søker har akseptert den tilbudte barnehageplassen eller ikke.

§ 9.Tidspunkt for oppstart og avslutning av barnehageplass

Startdato for plass i hovedopptaket og det supplerende opptaket fremkommer i tilbudsbrevet. Plassen må tas i bruk innen én måned etter oppgitt startdato, ellers blir plassen automatisk tildelt en annen søker.

Kommunal barnehageplass i ordinær barnehage og i den samiske barnehagen tildeles fram til opplæringspliktig alder. Dersom barn får innvilget utsatt skolestart beholder barnet sin plass i barnehagen uten ny søknad. Foresatte må varsle innen 1. mars om at det søkes utsatt skolestart.

Ved flytting ut av kommunen kan foresatte beholde plassen maksimalt i 3 måneder etter faktisk flytting. Dette gjelder ikke barn i samisk barnehage jf. § 4 tredje ledd.

Kommunal barnehageplass i spesielt tilrettelagt barnehage tildeles for ett barnehageår av gangen. Opptaksmyndigheten foretar en vurdering i samarbeid med barnets foresatte og bostedsbydel om barnet skal beholde plassen for ytterligere ett barnehageår. Dersom opptaksmyndigheten kommer til at barnet ikke lenger får beholde plassen i spesielt tilrettelagt barnehage, skal barnet gis tilbud om plass i ordinær barnehage.

Kommunal barnehageplass i Rosenhoff barnehage for flyktninger tildeles for ett barnehageår.

Kommunal barnehageplass i Schwensensgate barnehage, flyktningbarnehagen, tildeles for den tiden barnet bor på bosenteret.

0Endret ved forskrift 11 aug 2016 nr. 971.
§ 10.Opptakskriterier for barnehager med tilbud rettet mot spesielle grupper

Ledige plasser i de spesielt tilrettelagte barnehagene tilbys barn med nedsatt funksjonsevne. Plass tildeles etter en skjønnsmessig vurdering av opptaksmyndigheten basert på barnets særlige behov knyttet til funksjonshemmingen. Barn med nedsatt funksjonsevne som får avslag på søknad om plass i spesielt tilrettelagt barnehage, beholder sine rettigheter etter § 6. Barnet kan fortsatt stå på søkerliste til en spesielt tilrettelagt barnehage.

Ledige plasser i den samiske barnehagen tilbys barn som har samisk som morsmål. Deretter tilbys plass til de barn som har norsk som morsmål med samiske foresatte og samisk bakgrunn, og som ønsker sine barn oppdratt i samisk miljø, språk og kultur. Dersom barnehagen har ledige plasser uten at det finnes søkere med samisk tilknytning, tilbys plassen til barn uten samisk tilknytning. Barn uten samisk tilknytning må vike plassen dersom det senere kommer søkere med samisk tilknytning. Barnet skal da tilbys plass i ordinær kommunal barnehage i Oslo kommune.

Ledige plasser i Rosenhoff barnehage tilbys barn som er flyktninger, og som ikke har vært bosatt lenger enn 2 år i Oslo. Dersom barnehagen har ledige plasser uten at det finnes slike søkere, tilbys plassen til andre barn som er flyktninger og dernest til barn som ikke er flyktninger. Barn som ikke er flyktninger må vike plassen dersom det senere kommer søkere som er flyktninger. Barnet skal da tilbys plass i ordinær kommunal barnehage i Oslo kommune.

Ledige plasser i Schwensensgate barnehage, flyktningbarnehagen, tilbys barn i alderen 0 til 5 år bosatt i Schwensensgate bosenter.

0Endret ved forskrift 11 aug 2016 nr. 971.
§ 11.Permisjon

Bydelsdirektøren kan etter begrunnet søknad innvilge permisjon fra barnehageplassen i inntil ett barnehageår. Permisjonstiden avsluttes 31. juli.

Bydelsdirektøren avgjør slike søknader etter en skjønnsmessig vurdering.

§ 12.Oppsigelse

Barnets foresatte kan si opp plassen skriftlig med 1 måneds varsel fra den 1. eller 15. i måneden.

Bydelsdirektøren kan si opp plassen med 1 måneds varsel fra den 1. eller 15. i måneden dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen.

Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

a)dersom plass er tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning gitt av foresatte, forsettlig eller grovt uaktsomt,
b)ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene,
c)ved vesentlig fravær, uten at fraværet er avtalt med barnehagen,
d)dersom plassen ikke tas i bruk som bestemt i § 9,
e)dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte ganger,
f)dersom særskilte forhold gir grunn til det.

Bydelsdirektøren kan med 3 måneders varsel fra den 1. eller 15. i hver måned foreta en generell oppsigelse av samtlige barnehageplasser i den enkelte barnehage.

§ 13.Betalingsregler

Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Ferie hos barn/foresatte utenom juli gir ikke fratrekk i oppholdsbetalingen.

Det gis forholdsmessig fratrekk i oppholdsbetalingen:

a)ved barns sykefravær på 4 sammenhengende uker eller mer. Sykefraværet må være dokumentert ved legeattest,
b)fra andre dag ved streik, eller uforskyldt avbrudd fra kommunens side.

Oppholdsbetalingen løper fra startdato gitt i tilbudsbrevet eller fra avtalt oppstartsdato.

Betaling skal skje forskuddsvis.

Ved overflytting skal det ikke betales for 2 kommunale barnehageplasser samtidig.

0Endret ved forskrift 11 nov 2015 nr. 1321.
§ 14.Fastsettelse av oppholdsbetaling

Betalingssats for barnehager med åpningstid på 41 timer eller mer fastsettes av Oslo bystyre. For barnehager med kortere oppholdstid fastsettes betalingssatsen av bydelsutvalget.

0Endret ved forskrift 11 nov 2015 nr. 1321.
§ 15.Dokumentasjon og endring av sats

Foresatte skal ved tildeling av plass levere seneste skatteoppgjør innen en fastsatt frist. Dersom skatteoppgjøret ikke er levert innen denne fristen settes høyeste betalingssats.

Dersom skatteoppgjøret leveres etter den fastsatte frist, vil dette gi redusert oppholdsbetaling med virkning fra påfølgende måned.

Opptaksmyndigheten kan til enhver tid kreve nødvendig dokumentasjon fra foresatte for å fastsette beregningsgrunnlaget.

Foresatte plikter å melde enhver endring i inntekt som kan ha betydning for oppholdsbetalingen.

Endring gjøres gjeldende fra påfølgende måned. Dersom opplysninger om forhøyet inntekt fremkommer senere, vil den forhøyede betalingssats bli beregnet med tilbakevirkende kraft.

§ 16.Forsinket betaling

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. For purringer sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt kan det ilegges purregebyr.

0Endret ved forskrift 11 nov 2015 nr. 1321.
§ 17.Varsel om økt oppholdsbetaling

Dersom byrådet foreslår å øke satsene for oppholdsbetaling, skal foresatte varsles minst 6 uker før ikrafttredelse.

§ 18.Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages. Klagen fremsettes for bydelsdirektøren. Klageinstans er Oslo kommunes klagenemnd.

Følgende vedtak kan påklages:

a)vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptaket.
b)ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 og 2 ved hovedopptaket,
c)vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved supplerende opptak for søkere med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13,
d)vedtak om avslag på søknad om lovfestet prioritet etter barnehageloven § 13,
e)vedtak om avslag på søknad om plassering i gruppe 2, 3, 4 eller 5, etter § 6 fjerde ledd og § 7 andre ledd.
f)vedtak om fastsettelse av oppholdsbetaling i barnehage,
g)vedtak om oppsigelse av barnehageplass og
h)vedtak om avslag på søknad om å beholde plassen i den samiske barnehagen for barn som har samisk som morsmål, og som flytter ut av Oslo kommune.
0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1874 (i kraft 1 jan 2015).
§ 19.Endringer

De rettigheter og plikter som er fastsatt i eller i medhold av denne forskrift kan på ethvert tidspunkt endres av Oslo bystyre, eller annet organ som er gitt slik fullmakt. Eventuelle endringer får også virkning for barn som har barnehageplass og de som står på søkerliste, med de begrensninger som følger av forvaltningsloven § 39.

§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2012. Fra samme tid oppheves forskrift 28. januar 2009 nr. 96 om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo.

0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1874 (i kraft 1 jan 2015), tidl. § 21.