Forskrift om gebyrer for feiing og tilsyn av piper og ildsteder, Trøgstad kommune, Østfold

DatoFOR-2011-05-18-1552
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse18.05.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrøgstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28
Kunngjort13.12.2012   kl. 15.40
KorttittelForskrift om gebyrer for feiing og tilsyn, Trøgstad

Hjemmel: Fastsatt av Trøgstad kommunestyre 18. mai 2011 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder gebyrer for kommunens utførelse av tilsyn og feiing etter brannvernloven § 11 bokstav b og h, og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn kap. 7.

§ 2.Kommunens plikter

Feiing skal utføres etter behov, og minst hvert 4. år. Kommunen avgjør hyppigheten av feiingen. Tilsyn skal gjennomføres hvert 4. år. Før feiing og tilsyn skal eier varsles skriftlig. Feiing skal utføres på en fagmessig forsvarlig måte. Sot skal fjernes av feieren. Eier skal skriftlig underrettes om arbeidet som er gjort, og om eventuelle avvik.

§ 3.Eiers plikter

Eier skal stenge spjeld, legge frem stige, og sørge for fri adkomst til fyringsanlegg. Han/hun plikter å ha forsvarlig stige/anlegg for utvendig tilgang til skorstein der det ikke er feieluke på loft.

§ 4.Årsgebyr

Eier/hjemmelshaver skal betale et årlig gebyr til kommunen for hver skorstein som er i bruk. Dette skal dekke kommunens nødvendige kostnader forbundet med administrasjon og utførelse av feiing og tilsyn. Ved beregning av gebyrets størrelse skal den gjennomsnittlige årlige kostnad over en 4-årsperiode legges til grunn. Gebyret fremgår av gebyrregulativet, og fastsettes av kommunestyret.

§ 5.Engangsgebyr

Kommunen kan fastsette gebyr for frivillig feiing som ikke er lovpålagt, og som foretas etter anmodning fra eier. Dette gjelder ekstra feiing, feiing av hytter/fritidshus, og lignende.

Videre kan kommunen ta engangsgebyr for behandling av tiltak på skorsteiner og ildsteder etter plan- og bygningslovens § 20-1 f). Gebyret fremgår av gebyrregulativet, og fastsettes av kommunestyret.

§ 6.Betaling

Årsgebyr faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer. Engangsgebyr faktureres etter utført tjeneste. Påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling, og inndrivelse av gebyr, gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om «eigedomsskatt til kommunane» § 26 og § 27.

§ 7.Klage

Vedtak fattet etter den forskrift kan påklages jf. forvaltningslovens § 27 og § 28. Fylkesmannen er klageinstans i slike saker. Fastsettelse av gebyrers størrelse i henhold til gebyrregulativ anses ikke som enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages jf. forvaltningslovens § 2 første ledd.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 18. mai 2011.